"reason" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"reason" Çekçe çeviri

EN reason
volume_up
{isim}

reason (ayrıca: cause, sake, raison d'etre)
We have no reason to cower from the Kremlin, and every reason to stand up for our values.
Nemáme důvod hrbit se před Kremlem, naopak máme důvod se za své hodnoty postavit.
I need to have the reason, and the reason has to be by saying something through the music."
Potřebuji mít důvod, a ten důvod je říkat něco prostřednictvím hudby.
There is no reason to believe that there will not be an independent decision.
Není důvod se domnívat, že by rozhodnutí nemělo být nestranné.
reason (ayrıca: causation, cause, ground, occasion)
That is another reason why the summit was a success.
To je další příčina, pro kterou byla vrcholná schůzka úspěšná.
Jsou na vině pesticidy nebo je příčina jiná?
This is the main reason why these inequalities are playing an important role in finalising a free-trade agreement.
To je hlavní příčina toho, proč tyto nerovnosti hrají významnou roli v dokončování dohody o volném obchodu.

"reason" için eşanlamlılar (İngilizce):

reason

Çekçe' de "reason" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThat's part of the reason we're here today, part of the reason we're successful.
Je to jedním z důvodů, proč jsme dnes tady, jedním z důvodů, proč jsme úspěšní.
EnglishIf you want to know the reason why I'm standing here, it's because of education.
Jestli chcete vědět, proč tady dnes vlastně stojím, tak je to kvůli vzdělávání.
EnglishMrs De Keyser said that, for this reason, her group had withdrawn its signature.
Véronique De Keyserová řekla, že z toho důvodu její skupina stáhla svůj podpis.
EnglishFor this reason the Council is simply not competent to respond to this question.
Z tohoto důvodu Rada prostě není kompetentní k tomu, aby tuto otázku zodpověděla.
EnglishFor this reason, learning will be a fundamental prerequisite for all age groups.
Z tohoto důvodu bude vzdělávání základním předpokladem pro všechny věkové skupiny.
EnglishFor this reason, I can give qualified support to the idea of a European census.
Z tohoto důvodu mohu s výhradami myšlenku evropského sčítání obyvatel podpořit.
EnglishFor this reason, it is particularly important that the Lisbon Treaty be ratified.
Z tohoto důvodu je obzvlášť důležité, aby Lisabonská smlouva byla ratifikována.
EnglishFor that reason, including the revision clause in this directive is common sense.
Z toho důvodu je zahrnutí ustanovení o revizi do směrnice věcí zdravého rozumu.
EnglishIt is also the reason for the increase in the signing of UN and ILO conventions.
Umožňuje také zvýšit počet signatářů úmluv OSN a Mezinárodní organizace práce.
EnglishAnd the reason for doing so, at the center of this photograph, is Linus Pauling.
Důvodem, proč jsme to dělali, byl tady uprostřed na fotografii Linus Pauling.
EnglishFor that reason, the Commission cannot accept Amendments 4, 5, 21, 23 and 24.
Z toho důvodu nemůže Komise přijmout pozměňovací návrhy číslo 4, 5, 21, 23 a 24.
EnglishFor this reason, further pressure is needed from the international community.
Z tohoto důvodu je zapotřebí dalšího tlaku ze strany mezinárodního společenství.
EnglishFor this reason, we endorse Mr Silva Peneda's report on the Renewed Social Agenda.
Z toho důvodu podporujeme zprávu pana Silvy Penedy o obnovené sociální agendě.
EnglishFor that reason I ask: 'When will the Czech Republic ratify the Treaty of Lisbon?'
Chci se vás tedy zeptat: "Kdy Česká republika ratifikuje Lisabonskou smlouvu?"
EnglishPoverty must not be the reason for depriving a child of its biological family.
Chudoba nesmí být důvodem pro to, aby dítě bylo zbaveno své biologické rodiny.
EnglishFor that reason, I say on behalf of my group that we must assist in this emergency.
Z tohoto důvodu říkám za svou skupinu, že v této krizové situaci musíme pomoci.
EnglishFor this reason there must be no overhasty enlargement of the Schengen area.
Z tohoto důvodu nesmí docházet k unáhlenému rozšiřování schengenského prostoru.
EnglishPrecisely for this reason it is important that we conclude a free trade agreement.
Přesně z tohoto důvodu je velmi důležité, abychom dohodu o volném obchodu uzavřeli.
EnglishI think the one we heard here yesterday was wonderful, for that very reason!
Myslím si, že ta, kterou jsme slyšeli včera, byla nádherná právě z tohoto důvodu!
EnglishThe reason why my group did not do so is not to avoid having a discussion today.
Důvodem, proč tak moje skupina neučinila, nebylo vyhnout se dnešní diskusi.