"projections" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"projections" Çekçe çeviri

EN projections
volume_up
{çoğul}

projections
volume_up
projekce {diş. çoğ.}
This outlook is also reflected in the new Eurosystem staff macroeconomic projections.
Tento výhled vyjadřují také nové makroekonomické projekce odborníků Eurosystému.
Naléhavě potřebujeme tyto projekce prodiskutovat.
An important input into the Governing Council’s analysis is provided by the Eurosystem staff projections.
Důležitým podkladem pro analýzu prováděnou Radou guvernérů jsou projekce odborníků Eurosystému.

Çekçe' de "projections" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis assessment is broadly consistent with the September 2005 ECB staff projections.
Tento závěr celkově odpovídá projekcím ze září 2005, které sestavili pracovníci ECB.
EnglishThe risks to these projections for economic growth are judged to lie on the downside.
V těchto projekcích převažují rizika pro zpomalení hospodářského růstu.
EnglishIn this context, it is important to recall the conditional nature of the ECB staff projections.
V této souvislosti je třeba připomenout podmíněný charakter projekcí pracovníků ECB.
EnglishThese results constitute an upward revision to the ECB staff projections of September 2005.
Tyto výsledky představují úpravu směrem nahoru v porovnání s projekcemi ECB ze září 2005.
EnglishThe projections suggest that the demand for skills will continue to rise.
Podle předpovědí bude poptávka po dovednostech i nadále stoupat.
EnglishThe projections suggest that the demand for skills will continue to rise.
Podle předběžných odhadů lze předpokládat, že bude přetrvávat vzestup poptávky po kvalifikacích.
EnglishThis assessment is broadly consistent with the December 2005 Eurosystem staff projections.
Tento závěr celkově odpovídá projekcím z prosince 2005, které sestavili odborníci Eurosystému.
EnglishBut the real projections for those ones, I would like to give it like this.
Ale reálnou projekci pro tyto země, bych rád dal následovně.
EnglishRisks to these projections for economic growth are broadly balanced over the shorter term.
Rizika ohrožující tuto perspektivu hospodářského růstu jsou v krátkodobějším horizontu vyrovnaná.
EnglishThis outlook is consistent with the September 2009 ECB staff projections for euro area inflation.
Tento výhled odpovídá projekcím inflace v eurozóně ze září 2009 sestaveným pracovníky ECB.
EnglishGiven recent market developments, interest and expenditure projections also seem to be on the low side.
S ohledem na nedávný vývoj trhu se také zdají nízké odhady úroků a výdajů.
EnglishAll the projections [say that] this one [billion] will [only] grow with one to two or three percent.
Všechny předpovědi říkají - tihle porostou o dvě až tři procenta.
EnglishAnd we should bear in mind here that these projections were drawn up before the Western financial crisis.
A tady bychom měli mít na paměti, že tyto odhady byly vytvořeny před finanční krizí na Západě.
EnglishProjections are that we could lose polar bears; they could become extinct in the next 50 to 100 years.
Odhaduje se, že by jsme mohli ztratit lední medvědy, mohli by vyhynout v příštích padesáti až sto letech.
EnglishThe decision of March 2007 refers to projections of energy consumption in 2020, which were to be cut by 20%.
Rozhodnutí z března 2007 vychází z projekcí spotřeby energie v roce 2020, které měly být sníženy o 20 %.
EnglishThese factors are also reflected in the December 2007 Eurosystem staff macroeconomic projections.
Tyto faktory se odrážejí také v makroekonomických projekcích z prosince 2007, které sestavili odborníci Eurosystému.
EnglishForecasts by international organisations are broadly in line with the September 2009 ECB staff projections.
Prognózy mezinárodních organizací jsou v celkovém souladu s projekcemi sestavenými pracovníky ECB ze září 2009.
EnglishHere is an image then of the building with the physical pixels, the pixels made of water, and then projections on them.
Na tomto obrázku pak vidíte budovu s fyzickými pixely, které jsou tvořeny vodou, a jak na ně promítáme.
EnglishHe has revised the projections downwards: from 2.9% to 2.4% for the Union as a whole and from 2.6% to 2.2% for the euro area.
Upravil prognózy směrem dolů: z 2,9 % na 2,4 % pro Unii jak celek a z 2,6 % na 2,2 % pro eurozónu.
EnglishFinally, the UN has today published a report on water that makes some frightening projections for the future.
A nakonec OSN dnes zveřejnila zprávu o vodě, která obsahuje určité prognózy pro budoucnost, které nahánějí strach.