"project" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"project" Çekçe çeviri

EN project
volume_up
{isim}

project (ayrıca: blueprint, design, plan, scheme)
The Nabucco project is therefore fine, and the South Stream project is fine.
Projekt Nabucco je tedy v pořádku a stejně tak i projekt South Stream.
The European project is a political project, and a guarantor of peace, freedom and democracy.
Evropský projekt je projekt politický a záruka míru, svobody a demokracie.
When you finish working on a project, you can publish the project as a movie.
Po dokončení práce na projektu můžete projekt publikovat jako film.
project (ayrıca: design, draft, layout, offer)
This Commission proposal aims at completing the single CMO project by integrating the wine sector also.
Tento návrh Komise má za cíl dokončit projekt jednotné společné organizace zemědělských trhů začleněním odvětví vína.
Perhaps we will not have this project ready before the elections and there is a risk perhaps that the Commission will withdraw the proposal.
Tento proces možná nebude dokončen před volbami a možná hrozí i to, že Komise návrh stáhne.
An interesting idea is the proposal to create project bonds, which will allow businesses to raise funds.
Zajímavou myšlenkou je návrh na vytvoření dluhopisů spojených s jednotlivými projekty, což podnikům umožní získávat finanční prostředky.
project (ayrıca: blueprint, design, idea, layout)
You cannot push on with this project without the support of the people.
Tento plán se vám nepodaří prosadit bez podpory lidí.
The project has not even got off the ground, yet Russia and Germany have already changed the route.
Realizace projektu se ještě ani nezačala a Rusko a Německo už změnily plán trasy.
The first is: we demand that the project should have a business plan.
První: požadujeme, aby měl projekt podnikatelský plán.

"project" için eşanlamlılar (İngilizce):

project

Çekçe' de "project" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEuropean governance is the sine qua non of the success of our common project.
Evropská správa je zcela nezbytnou podmínkou úspěchu našeho společného projektu.
English(FR) Commissioner, you are embarking on an ambitious project that concerns us all.
(FR) Pane komisaři, pouštíte se do ambiciózního projektu, který se týká nás všech.
EnglishI'm still doing this project, but it is obsolete, because you're all doing it.
V projektu pořád pokračuji, je už ale zastaralý, protože to už děláte všichni.
EnglishKang who's been working with us on this project, and part of our team.
Toto je Dr. Kang, který s námi pracuje na tomto projektu, a část našeho týmu.
EnglishAnd I was doing a project there about happiness, interviewing a lot of local people.
Pracoval jsem tam na projektu o štěstí. ~~~ Mluvil jsem s mnoha místními lidmi.
EnglishMany people have helped to make the euro the successful project it is today.
Na dnešní úspěšnosti projektu společné měny euro se podílelo a podílí mnoho lidí.
EnglishSo this is the end of a Ph.D. project from one of the best robotics institutes.
Tak tohle je výsledek doktorandského projektu z jednoho z nejlepších ústavů robotiky.
EnglishAnd the first project is something we did a couple of years ago in Zaragoza, Spain.
Na prvním projektu jsme pracovali před několika lety v Zaragoze ve Španělsku.
EnglishWe now have a first report on this pilot project with the European public spaces.
Máme nyní první zprávu o tomto pilotním projektu s evropskými prostory pro veřejnost.
EnglishI realized that my technologies had to make sense when I finished a project.
Je pravda, že svět se změnil pokaždé, když jsem představil novou technologii.
EnglishWe must be very careful to communicate exactly what the EU project is all about.
Musíme být velmi opatrní, pokud jde o zprostředkování skutečného poselství projektu EU.
EnglishIt is essential that our different countries be heavily involved in this project.
Je nezbytné, aby se v tomto projektu naše odlišné země výrazně angažovaly.
EnglishImproved energy efficiency is a very crucial major project in this endeavour.
V tomto úsilí je zásadním a hlavním projektem zvýšení energetické účinnosti.
EnglishThe least important form of capital, in this project, is financial capital -- money.
Tou nejméně důležitou formou kapitálu v tomto projektu je finanční kapitál – peníze.
EnglishYou can use the timeline to review or modify the timing of clips in your project.
Pomocí časové osy můžete kontrolovat a měnit načasování klipů v projektu.
EnglishThe Nord Stream construction project will have a drastic impact on this security.
Výstavba projektu Nord Stream bude mít na tuto bezpečnost drastický vliv.
EnglishWe are talking about the funding of the strategic flagship project Europe 2020.
Hovoříme zde o financování strategického vlajkového projektu Evropa 2020.
EnglishI am opposed to the project of extending maternity leave to 20 weeks with full pay.
Jsem proti zamýšlenému prodloužení mateřské dovolené na 20 týdnů při plné výši platu.
EnglishIt shows that, together, we are gradually becoming aware of the merits of this project.
Je důkazem toho, že společně si postupně uvědomujeme přednosti tohoto projektu.
EnglishIt will lend its support to the interesting and ambitious project which has begun.
Dá svou podporu tomuto zajímavému a ambiciózní projektu, který se rozběhl.