"process" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"process" Çekçe çeviri

EN process
volume_up
{isim}

1. genel

process (ayrıca: advancement, approach, course, method)
The co-decision process has transformed into a co-indecision process.
Postup spolurozhodování se změnil na postup spolunerozhodnosti.
That is why we brought in the pre-registration process and, subsequently, the authorisation process.
Proto jsme zavedli postup předregistrace a následně postup schvalování.
The Commission expects due process and non-selective application of the law.
Komise očekává spravedlivý postup, a nikoli selektivní uplatňování zákonů.
process (ayrıca: course, run, term, trek)
volume_up
běh {er.}
A great deal has undoubtedly been achieved since then, but the process is like a 100-metre race.
Od té doby se toho bezesporu hodně podařilo realizovat, ale celý proces je jako běh na 100 metrů.
process (ayrıca: action, course, dish, functioning)
volume_up
chod {er.}
process (ayrıca: course, go, progress, run)
Instead we should make every effort to ensure that the process is a peaceful one.
Namísto toho bychom měli vyvinout veškeré úsilí, abychom zajistili mírový průběh.
A team of European Union observers monitors the presidential election process in Afghanistan.
Skupina pozorovatelů z Evropské unie sleduje průběh prezidentských voleb v Afghánistánu.
The consultation process on the 2011 budget was not a confidence-building measure in this respect.
Průběh konzultací o rozpočtu pro rok 2011 nevzbuzoval v tomto směru důvěru.
Globalisation is a process the progress of which we can, and indeed must, control.
Globalizace je proces, jehož vývoj můžeme, a de facto musíme, regulovat.
It will have a major impact on the subsequent development of the whole European integration process.
Bude mít zásadní dopad na následný vývoj celého evropského integračního procesu.
If this is true, it is very damaging to the integration process of the single market, and to the history of the Union itself.
Jestliže je to pravda, je to pro proces jeho integrace i pro samotný vývoj Unie velice škodlivé.
process (ayrıca: processing, treating)
In particular, I would mention the process of establishing standards.
Zejména bych vyzdvihnul proces zpracování norem.
All processing of the fish has been done elsewhere, in the Seychelles, for example.
Veškeré zpracování ryb se odehrává jinde, například na Seychelách.
Unfortunately, the processing of these applications by the European Commission drags on for years.
Zpracování takových žádostí Evropskou komisí se bohužel vleče několik let.

2. İktisat

process
This is for us too a learning process, a continuous process of improvement.
Představuje to pro nás proces učení se, postupný proces zlepšování.
Codecision occurs when this process is cultivated as the process develops.
Spolurozhodování probíhá, je-li tento proces kultivován s tím, jak se proces rozvíjí.
. - This is also a global process, not only a European process.
. - Jedná se i o celosvětový proces, nejenom o proces evropský.

3. Ekoloji

process
volume_up
proces {er.} (v systému)
This is for us too a learning process, a continuous process of improvement.
Představuje to pro nás proces učení se, postupný proces zlepšování.
Codecision occurs when this process is cultivated as the process develops.
Spolurozhodování probíhá, je-li tento proces kultivován s tím, jak se proces rozvíjí.
. - This is also a global process, not only a European process.
. - Jedná se i o celosvětový proces, nejenom o proces evropský.

Çekçe' de "process" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOf course, I agree that candidate countries must continue the process of reform.
Samozřejmě souhlasím s tím, že kandidátské země musí pokračovat v procesu reforem.
EnglishPeople must be allowed to grow, and education is just one part of that process.
Lidem musí být umožněno růst, a vzdělání je pouze jednou součástí tohoto procesu.
EnglishI believe we can start on the gradual process of increasing milk quotas from today.
Jsem přesvědčen, že můžeme začít s postupným zvyšováním kvót pro mléko již dnes.
EnglishIn this process, the video is converted using a setting for the specific device.
Při tomto procesu je video převedeno pomocí nastavení pro konkrétní zařízení.
EnglishEven different programs will occasionally interpret and process colors differently.
Dokonce i různé programy někdy převádějí a zpracovávají barvy odlišným způsobem.
EnglishWe are prepared to continue providing assistance in this unavoidably long process.
Jsme připraveni i nadále poskytovat pomoc v tomto nevyhnutelně dlouhém procesu.
EnglishThe EU should redouble its efforts to expedite that process in every way possible.
EU by měla znásobit své úsilí o urychlení tohoto procesu všemi možnými způsoby.
EnglishBut they also provide an opportunity to launch an inclusive political process.
Ale zároveň se otvírají nové možnosti k zahájení komplexního politického procesu.
EnglishThey deserve the opportunity to show their merit during the accession process.
Zaslouží si získat příležitost prokázat svoji hodnotu v přístupových jednáních.
EnglishI remain open to considering this at any future stage of the codecision process.
Jsem připravena to v jakékoliv další fázi spolurozhodovacího procesu zvážit.
EnglishOn a different note, you rightly spoke of education and the Bologna process.
Ve vztahu k jinému tématu jste správně hovořil o vzdělání a o boloňském procesu.
EnglishDuring the process, there was always a blocking minority on some issue or other.
V průběhu dění se vždy našlo několik jedinců, kteří určitá témata blokovali.
EnglishIf we do not do this, we risk being irrelevant in the process of closing Guantánamo.
Pokud to neuděláme, riskujeme svou bezvýznamnost v procesu uzavírání Guantánama.
EnglishA delay in this process would pose a threat to the environment and human health.
Zpoždění tohoto procesu by znamenalo ohrožení životního prostředí a lidského zdraví.
EnglishWe continue to encourage legal and regulatory harmonisation through the Baku process.
Nadále vybízíme k právní a regulační harmonizaci prostřednictvím procesu z Baku.
EnglishYou turn this setting on or off as part of the process of connecting to a network.
Toto nastavení můžete zapnout nebo vypnout jako součást procesu připojování k síti.
EnglishEven different programs sometimes interpret and process colors differently.
Dokonce i různé programy někdy převádějí a zpracovávají barvy odlišným způsobem.
EnglishThere are two options to choose from during the Windows 7 installation process:
Během procesu instalace systému Windows 7 je možné vybírat ze dvou možností:
EnglishWe also all agree that the EU must provide all possible support in this process.
Všichni se shodneme i na tom, že EU musí v tomto procesu poskytnout veškerou podporu.
EnglishThis, in particular, is the importance of Europe's GMES in the world GEO process.
Zvláště zde se ukazuje význam evropského systému GMES v rámci světového procesu GEO.