EN press
volume_up
{isim}

press (ayrıca: print)
volume_up
tisk {er.}
For press related information or interview requests please see the press page.
Informace týkající se tisku a žádosti o interview najdete na stránce pro tisk .
A free press is irrefutably a measure of the degree of democracy in a society.
Svobodný tisk je jednoznačně mírou demokracie ve společnosti.
Concerning the written press, the competences of the EU are substantially more limited.
Pokud jde o tisk, jsou pravomoci Evropské unie podstatně omezenější.
press (ayrıca: extractor, presser)
volume_up
lis {er.}
volume_up
novináři {er. çoğ.}
Journalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.
Zmláceni byli i novináři, včetně reportéra agentury Associated Press, Bena Stockinga.
In Sri Lanka, the press is muzzled, and journalists are subject to intimidation and arbitrary detention.
Na Srí Lance je tisk umlčován a novináři jsou zastrašováni a svévolně zadržováni.
But then the press got hold of it and all hell broke loose.
Ale pak se k tomu dostali novináři a propukla mela.
press (ayrıca: requisition, impressment)
press (ayrıca: pressure, push, strain, stress)
volume_up
tlak {er.}
We regularly press for national reconciliation and for the liberation of political detainees.
Pravidelně vyvíjíme tlak na národní smíření a osvobození politických vězňů.
The EU will continue to press for adequate measures to be tabled in the negotiations.
EU bude nadále vyvíjet tlak na to, aby byla při jednáních navržena vhodná opatření.
The EU will continue to press Syria on delivering reforms without delay.
EU bude i nadále vyvíjet na Sýrii tlak, aby bezodkladně přikročila k reformám.
press (ayrıca: crowd, melee, scrum, squash)
press

Çekçe' de "press" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
EnglishPress the Play button on your video camera, and click the Start Capture button.
Press the Play button on your video camera, and click the Start Capture button.
EnglishTo select multiple clips, press and hold down the CTRL key as you click clips.
Chcete-li vybrat více klipů, stiskněte a držte při klepání na klipy klávesu CTRL.
EnglishFor the foreign press, for the audiovisual media, but not for domestic newspapers.
U zahraničního tisku, audiovizuálních médií, ale nikoli u vnitrostátních novin.
EnglishPress Backspace to delete the character before the cursor, or the selected text.
Chcete-li vymazat znak před kurzorem nebo vybraný text, stiskněte klávesu BACKSPACE.
EnglishIf prompted, press any key to start the computer from the system repair disc.
Na výzvu spusťte stisknutím libovolné klávesy počítač z disku pro opravu systému.
EnglishPress Ctrl+2 to change the Player to display the most recently selected skin.
Stisknutím klávesy CTRL+2 zobrazí přehrávač naposledy vybraný volitelný vzhled.
EnglishState institutions are urged to take measures to ensure freedom of the press.
Státní instituce jsou vyzývány, aby přijaly opatření k zajištění svobody tisku.
EnglishI have done more press, I think, than anybody else in the world on all of this.
Myslím, že jsem v tisku v této věci vystupovala víckrát než kdokoli na světě.
EnglishIn the Find location box, type an address or location, and then press Enter.
Do pole Najít umístění zadejte adresu nebo název místa a stiskněte klávesu Enter.
EnglishPress any key when prompted to do so and follow any instructions that appear.
Po výzvě stiskněte libovolnou klávesu a postupujte podle pokynů, které se zobrazí.
Englishand then press ENTER.
Chcete-li zjistit dostupné příkazy, zadejte otazník (?) a stiskněte klávesu ENTER.
EnglishWe are not only counting on it, we will also press for it to actually happen.
A nejen že s tím počítáme, ale také budeme naléhat, aby se tak skutečně stalo.
EnglishEU expectations should focus on assuring the true freedom of the press in Kishinev.
EU by měla svá očekávání soustředit na zajištění skutečné svobody tisku v Kišiněvu.
EnglishPresident Duisenberg at the press conference at the Oper Frankfurt on 30 August 2001
Prezident ECB Duisenberg na tiskové konferenci v Oper Frankfurt 30. srpna 2001
EnglishThe press agency that filed the report withdrew that story saying it was erroneous.
Tisková agentura, která tuto zprávu uvedla, ji později odvolala jako chybnou.
EnglishThat does not mean, of course, that we must not always press for changes to occur.
To však samozřejmě neznamená, že bychom se neměli neustále pokoušet o prosazení změn.
English(To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
Více sousedních položek vyberete tak, že při výběru podržíte stisknutou klávesu SHIFT.
EnglishTo delete text, select the text that you want to delete, and then press DELETE.
Chcete-li odstranit text, vyberte text určený k odstranění a stiskněte klávesu DELETE.
EnglishPress any key when prompted to do so, and then follow any instructions that appear.
Po výzvě stiskněte libovolnou klávesu a postupujte podle zobrazených pokynů.