"position" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"position" Çekçe çeviri

EN position
volume_up
{isim}

position (ayrıca: attitude, condition, place, rank)
We must prevent this process from weakening the European negotiating position.
Musíme zabránit tomu, aby tento proces oslabil evropské vyjednávací postavení.
You are not in a position to make a qualitative assessment of its budgetary policy.
Nejste v postavení, kdy byste mohli kvalitativně hodnotit rozpočtovou politiku.
It improves the position of consumers within the internal market for services.
Zlepšuje postavení spotřebitelů v rámci vnitřního trhu služeb.
position (ayrıca: approach, attitude, mindset, poise)
We also defended our position, the EU's position, on economic partnership agreements.
Hájili jsme také náš postoj, postoj Evropské unie, k dohodám o hospodářském partnerství.
The unified position of the Council, the unified position of Parliament and the unified position of the Commission.
Jednotný postoj Rady, jednotný postoj Parlamentu a jednotný postoj Komise.
Hungary's position is the same as that of the other Member States of the EU.
Postoj Maďarska je stejný jako postoj ostatních členských států EU.
position (ayrıca: ground, location, place, post)
volume_up
pozice {diş.}
(FR) Mr President, our discerning and determined position is eagerly awaited.
(FR) Pane předsedající, nedočkavě se očekává naše kritická, rozhodná pozice.
A highly regarded position in the international community does not come free.
Vysoko respektovaná pozice v mezinárodním společenství nepřijde zadarmo.
This position clearly gives us a responsibility to help the developing countries.
Z této pozice bezpochyby vyplývá i povinnost pomoci rozvojovým zemím.
position (ayrıca: aspect, attitude, lay, layer)
volume_up
poloha {diş.}
You'll find that the most optimal ad position isn't always what you expect on certain pages.
Zjistíte, že na určitých stránkách může být optimální poloha jinde, než byste čekali.
Our geographical position and our ongoing programmes in the Arctic are our starting point, but we want to develop this further.
Naše geografická poloha a programy, jež v Arktidě probíhají, jsou pouhým začátkem, který chceme dále rozvíjet.
Because of their geographical position, these countries have been exposed to an increased influx of refugees.
V důsledku své zeměpisné polohy jsou tyto státy vystaveny stále rostoucímu přílivu uprchlíků.

Çekçe' de "position" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe European Court of Justice (ECJ) has put us in a very difficult position here.
Evropský soudní dvůr (ESD) nás v tomto případě postavil do velmi složité situace.
EnglishIn terms of energy dependency, we are not in the position to miss any opportunity.
V oblasti energetické závislosti si nemůžeme dovolit propást žádnou příležitost.
EnglishWe are democratic Members of Parliament with the right to state our position.
Jsme demokratičtí poslanci Parlamentu, kteří mají právo vyjádřit své stanovisko.
EnglishToo many women remain in a position of relative economic insecurity and dependence.
Příliš mnoho žen setrvává ve stavu relativní hospodářské nejistoty a závislosti.
EnglishAll in all, I think that this is a balanced and workable position for Parliament.
Celkově se domnívám, že toto je pro Parlament vyvážené a realizovatelné stanovisko.
EnglishThe Council regrets the fact that this position has not been taken into account.
Rada vyjadřuje svou lítost nad skutečností, že toto stanovisko nebylo vzato v potaz.
EnglishA first-reading position was adopted by the European Parliament on 14 November 2007.
Stanovisko bylo přijato v prvním čtení Evropského parlamentu 14. listopadu 2007.
EnglishHowever, we wish to make clear our position on the points relating to minimum wages.
Chtěli bychom však zdůraznit své stanovisko k bodům týkajícím se minimální mzdy.
EnglishThe EU must take a strong position in order to protect consumers and their health.
EU musí zaujmout pevné stanovisko, aby ochránila spotřebitele a jejich zdraví.
EnglishAdapting to these standards increases costs and weakens their competitive position.
Přizpůsobení se těmto normám zvyšuje náklady a oslabuje jejich konkurenční pozici.
EnglishThese are very important initiatives in full harmony with the Commission's position.
Jedná se o velmi významné iniciativy v naprostém souladu se stanoviskem Komise.
EnglishFollowing lengthy discussions, my committee concluded that this is a fair position.
Po dlouhých jednáních můj výbor došel k závěru, že toto stanovisko je správné.
EnglishThey are outside, giving television interviews and trying to present their position.
Jsou venku, poskytují rozhovory pro televizi a snaží se vysvětlit své stanovisko.
EnglishMoreover, this is the position taken by the European Parliament in other reports.
Navíc se jedná o stanovisko přijaté Evropským parlamentem v jiných zprávách.
EnglishI expect the Council to provide clarity with regard to its position on this outcome.
Očekávám, že Rada poskytne vysvětlení ohledně svého postoje k tomuto výsledku.
EnglishI have also listened again to your position on the conformity assessment procedures.
Dále jsem také znovu naslouchala vašemu postoji vůči postupu posuzování shody.
EnglishI endorse the questions and position adopted by Mr Visser and the other speakers.
Podporuji otázky a stanovisko vyslovené panem Visserem a ostatními řečníky.
EnglishIn fact, this is not just my position but the unanimous position of the Commission.
Ve skutečnosti nejde jen o mé stanovisko, ale o jednomyslné stanovisko celé Komise.
EnglishClearly, therefore, we must also adopt a position on this issue at European level.
Je tedy zřejmé, že musíme k této otázce zaujmout stanovisko také na evropské úrovni.
EnglishI would therefore like to ask you your position on the creation of such a department.
Chtěla bych se Vás proto zeptat na Vaše stanovisko k vytvoření takového oddělení.