EN place
volume_up
{isim}

place (ayrıca: ground, job, room, seat)
volume_up
místo {nö.}
Even before the ball gets to a place, the child is already looking there.
I předtím, než se míč na dané místo dostane, se dítě již na toto místo dívá.
. - (SV) Discrimination and harassment have no place in a liberal society.
. - (SV) Diskriminace a obtěžování nemají ve svobodné společnosti místo.
Hazardous substances have no place in mining if we want to prevent disasters.
Pokud chceme katastrofám předcházet, nebezpečné látky nemají při těžbě místo.
In the Czech Republic he will report his residence to the Police Inspectorate for Foreigners in his place of residence.
V České republice se v místě svého bydliště přihlásí k pobytu na inspektorátu cizinecké policie.
The S1 form will allow you to register with the healthcare authority of your place of residence.
Na základě formuláře S1 se pak můžete zaregistrovat u zdravotní pojišťovny v zemi bydliště.
I think there should be no discrimination between passengers according to their place of residence or that of the tourism offices.
Myslím, že by neměla existovat žádná diskriminace mezi cestujícími na základě jejich bydliště nebo cestovních kanceláří.
place (ayrıca: plaza, square, piazza)
Right now, as our discussion is taking place, in Minsk in the square opposite the Academy of Sciences, there is a demonstration initiated by the democratic opposition.
Právě dnes, v den, kdy probíhá naše rozprava, se v Minsku na náměstí naproti Akademii věd koná demonstrace, kterou organizuje demokratická opozice.
(PL) On the same day as the first partially free elections were taking place in Poland, namely 4 June 1989, tanks were running down student demonstrators in Tiananmen Square.
(PL) Tentýž den, kdy se konaly první částečně svobodné volby v Polsku, tedy 4. června 1989, vjely tanky do studentských demonstrantů na náměstí Tien An Men.
place (ayrıca: area, plane, site, tract)
volume_up
plocha {diş.}
You can keep some gadgets attached to Sidebar and place some on the desktop.
Některé miniaplikace lze nechat na postranním panelu a některé umístit na plochu.
You can detach gadgets from Sidebar and place them anywhere on the desktop.
Miniaplikace lze uvolnit z postranního panelu a umístit kamkoli na plochu.
You can detach gadgets from Sidebar and place them anywhere on the desktop.
Miniaplikace lze od postranního panelu odpojit a umístit je kamkoli na plochu.
place (ayrıca: attitude, condition, position, rank)
It is about ensuring Europe's place in the world as a leading knowledge-based economy.
Znamená to zajistit Evropě postavení světové vedoucí znalostní ekonomiky.
What is your vision of the world and of the European Union's place in it?
Jaké je vaše vidění světa a postavení Evropské unie v něm?
Agriculture actually has a crucial place and a role to play in the fight against global warming.
Zemědělství má klíčové postavení a sehrává zásadní úlohu v boji proti globálnímu oteplování.
place (ayrıca: ground, location, position, post)
volume_up
pozice {diş.}
This week, the final pieces will be put in place to provide a complete picture of this strong position.
Tento týden zbývá přidat poslední část mozaiky do obrazu této silné pozice.
This is the source of all morality, this imaginative act of empathy, putting yourself in the place of another.
Toto je zdroj veškeré morálky, tento představivý akt vcítění, umístění sebe samého do pozice druhého.
For example, have you ever considered that there are listening positions, places you can listen from?
Například, uvažovali jste někdy nad tím, že existují pozice pro naslouchání, místa, odkud můžete naslouchat?
place (ayrıca: area, expanse, extent, latitude)
The conflict in Chechnya occupies an important place in the discussions.
Značný prostor během jednání je věnován konfliktu v Čečensku.
The elections revealed that there is no longer any place for an opposition in Russia.
Volby odhalily, že v Rusku už není žádný prostor pro opozici.
The Internet is a meeting place, a forum for free information, a sort of common land.
Internet je prostor pro setkávání, fórum pro svobodné informace, jistý druh společného území.
place (ayrıca: area, open space, space)
Because the streets and the public spaces were the only places where food was bought and sold.
Protože ulice a veřejná prostranství byly jedinými místy, kde se jídlo kupovalo a prodávalo.
place (ayrıca: residence, residency)
place (ayrıca: residence, seat, see, mansion)
volume_up
sídlo {nö.}
I have no doubt that Wrocław is the best place to site the European Institute of Innovation and Technology.
Nepochybuji o tom, že Vratislav je nejlepší místo pro sídlo Evropského inovačního a technologického institutu.
Therefore, I, too, advocate - and this is reflected in my vote - one seat and one place of work in Europe.
Proto i já podporuji - a vyjádřil jsem to svým hlasováním - jedno sídlo a jedno pracoviště v Evropě.
You are right to say that we need to save taxpayers' money and that we must work towards being based in one place.
Máte pravdu, když říkáte, že je třeba šetřit peníze daňových poplatníků a že musíme pracovat na tom, abychom měli sídlo na jednom místě.
The firewall is on for all network locations (Home or work, Public place, or Domain).
Brána firewall je zapnutá pro všechna síťová umístění (Doma nebo Práce, Veřejné umístění a Doména).
There are three network locations: Home, Work, and Public place.
Existují tři síťová umístění: Doma, Práce a Veřejné umístění.
The easiest way to share files on your network is to place them in the Public folder.
Nejsnadnějším způsobem sdílení souborů v síti je jejich umístění do složky Veřejné.

"place" için eşanlamlılar (İngilizce):

place

Çekçe' de "place" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe're last place in health care, and that's important for a sense of well-being.
Jsme na posledním místě ve zdravotní péči, a to je důležité pro pocit blahobytu.
EnglishThe final text says 'coalition of international forces in place' in Afghanistan.
V konečném textu se mluví o "koalici mezinárodních sil v místě", v Afghánistánu.
EnglishAs I say, I voted against and I shall continue to do so in my time in this place.
Jak jsem řekl, hlasoval jsem proti a budu v tom zde pokračovat, dokud budu moci.
EnglishOnce you successfully update your payment information, you can place a new order.
Po úspěšné aktualizaci vašich platebních údajů můžete vystavit novou objednávku.
EnglishThe principle of 'equal pay for equal work in the same place' must be guaranteed.
Zásada "stejná odměna za stejnou práci na stejném pracovišti" musí být zaručena.
EnglishThe crucial debate on milk will take place in connection with the Health Check.
V souvislosti s kontrolou stavu SZP proběhne rozhodující diskuse o odvětví mléka.
EnglishYou may be able to cancel your order and re-place it with the desired changes.
Někdy lze objednávku zrušit a nahradit jinou objednávkou s požadovanými změnami.
EnglishThe vote on any motions for resolutions will take place during the next session.
Hlasování o veškerých návrzích usnesení se bude konat během příštího zasedání.
English(NL) Any euphoria about the second referendum in Ireland is totally out of place.
(NL) Jakákoli euforie ohledně druhého referenda v Irsku naprosto není na místě.
EnglishIt cannot take place with political stakeholders in jail or under house arrest.
Nemůže se odehrávat, pokud budou aktéři politiky ve vězení nebo v domácím vězení.
EnglishReconciliation is almost inconceivable unless a just new order is put in place.
Usmíření je téměř nepředstavitelné, pokud nebude zaveden nový spravedlivý řád.
EnglishIt was finding my place and the huge responsibility that comes with connection.
Bylo to nalezení mého místa a obrovské zodpovědnosti, která přichází s propojením.
EnglishAll we lack is the action to actually spend the money to put those into place.
Jediné, co nám chybí, je utracení peněz na rozmístění těchto věcí na svá místa.
English(SL) We are witnessing both natural and human crises taking place in the Arctic.
(SL) Jsme svědky jak přírodní, tak lidské krize, která se v Arktidě odehrává.
EnglishThis means that concentrating solely on CO2 will not make the world a better place.
To znamená, že budeme-li se soustředit výhradně na CO2, lepší svět to nezajistí.
EnglishI suggest that what we decide upon should take place according to a timed schedule.
Navrhuji, aby se naše rozhodnutí realizovala na základě určitého časového plánu.
EnglishAt the moment, 80% of financial exchanges take place on both sides of the Atlantic.
V současnosti se 80 % finančních obchodů uskutečňuje na obou stranách Atlantiku.
EnglishThe vote on the report by Mr Cătălin Sorin Ivan will take place tomorrow at 12:00.
Hlasování o zprávě pana Cătălina Sorina Ivana se bude konat zítra ve 12:00 hodin.
EnglishIt is not for this place to determine whether access to abortion is a right or not.
Na tomto místě by se nemělo určovat, zda přístup k potratu je nebo není správný.
EnglishIn addition, there is the uncontrolled dumping that is constantly taking place.
Kromě toho dochází k nekontrolovanému vypouštění odpadu, které stále probíhá.