"pattern" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"pattern" Çekçe çeviri

EN pattern
volume_up
{isim}

pattern (ayrıca: figure)
We can rotate this pattern in six dimensions, and see that it's quite pretty.
Tento obrazec můžeme zrotovat v šesti rozměrech a uvidíme, že je to docela pěkné.
So they all split, and give a nice pattern in six-dimensional charge space.
Takže se všecky rozdělí a vznikne hezký obrazec v šestirozměrném nábojovém prostoru.
Filling in these new particles completes this pattern, giving us the full E8.
Doplnění těchto nových částic dokončí tento obrazec a dá nám celou E8.
pattern (ayrıca: design, example, figure, guru)
volume_up
vzor {er.}
In Google, expressions of corporate compassion almost always follow the same pattern.
U Googlu výrazy firemního soucitu skoro vždy napodobují stejný vzor.
Lexicographical has this great pattern: it's called a double dactyl.
Lexikografické má tento zajímavý vzor -- je to tzv. dvojitý daktyl.
Include Pattern: This type of filter includes log file lines (hits) that match the Filter Pattern.
Zahrnout vzor: Tento typ filtru zahrnuje řádky souboru protokolu (shody), které odpovídají Vzoru filtru.
pattern (ayrıca: formula, formulary)
We get a visual pattern of what these nine-year-olds called acceleration.
Dostaneme vizuální vzorec toho, čemu devítiletí říkají "zrychlení".
PS: And we see this pattern over and over again.
PS: A sledujeme tento vzorec stále dokola a dokola.
To je absolutně neudržitelný vzorec.
pattern (ayrıca: sample, specimen, swatch)
Click Airbrush, click a spray pattern just below the toolbar, click a color in the Color box, and then drag the pointer to paint.
Klepněte na tlačítko Sprej, vyberte vzorek spreje pod panelem nástrojů, vyberte barvu v panelu barev a pak malujte přetáhnutím ukazatele.
A moving picture or pattern that appears on your computer screen when you haven’t used the mouse or keyboard for a specified period of time.
Pohybující se obrázek nebo vzorek, který se objeví na obrazovce počítače, pokud po zadanou dobu nepoužijete myš nebo klávesnici.
A screen saver is a moving picture or pattern that appears on your computer screen when you haven't used the mouse or keyboard for a certain period of time.
Spořič obrazovky je pohybující se obrázek nebo vzorek, který se zobrazí na obrazovce počítače, pokud po určitou dobu nepoužijete myš nebo klávesnici.
pattern (ayrıca: conformation, fabric, format, framework)
The recent trends in the countries we are working with show huge urbanisation, so in a way, it has changed the pattern of the whole energy riddle.
Nejnovějším trendem v zemích, s nimiž spolupracujeme, je obrovská urbanizace, takže svým způsobem se změnila struktura celého tohoto energetického rébusu.

Çekçe' de "pattern" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd once it has a self-model, it can use that to derive a pattern of locomotion.
A jakmile má model sebe sama, může jej použít pro odvození vzorce pro pohyb.
EnglishAnd we get the whole pattern here of the world, which is more or less like this.
Dostali jsme tím pádem mozaiku celého světa, která vypadá víceméně takto.
EnglishIf the LHC finds particles that fit this E8 pattern, that will be very, very cool.
Pokud LHC najde částice, které sednou do tohoto E8 obrazce, bude to hodně hodně bezva.
EnglishIt's not only carbon dioxide that has this hockey stick pattern of accelerated change.
Nejde pouze o oxid uhličitý, který takřka raketovým způsobem urychluje změny.
EnglishI was eliminating the data to get the true pattern of the data to shine through.
Upravoval jsem špatná data, abych získal skutečně viditelný výsledek.
EnglishThere is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
EnglishBut I joined the Indian Police Service, and then it was a new pattern of policing.
Ale, vstoupila jsem k policii, a tehdy policie zaváděla nový systém.
EnglishGooglebot (but not all search engines) respects some pattern matching.
Googlebot (ale ne všechny vyhledávače) respektuje určité přiřazování vzorů.
EnglishAnd here, here he sees a grouping pattern that reminds him of the Tanzanian Giraffe.
A tady, tady vidí hejno, které mu připomíná skvrny tanzanské žirafy.
EnglishSo there is the pattern that every one of them had, but they all were a little different too.
Což je přesně nad očima, v očnicích a ve vnitřní části spánkového laloku.
EnglishYou can use this pattern matching in combination with the Allow directive.
Toto přiřazování vzorů lze používat v kombinaci s příkazem Allow.
EnglishSo the signal-to-noise ratio then presents us with a pattern-detection problem.
Poměr signál-šum tedy představuje problém s detekcí vzorců.
EnglishEach point in this pattern corresponds to a symmetry of this very complex and beautiful shape.
Každý bod v tomto obrazci odpovídá symetrii tohoto velmi složitého a nádherného objektu.
English(Laughter) Now this brings us to our next pattern, which is body language.
(Smích) Což nás přivádí k dalšímu znaku, kterým je řeč těla.
EnglishAnd whatever they were doing just before they got the reward, they repeat that particular pattern.
Zapamatují si, co dělali těsně předtím, než dostali odměnu a opakují to.
EnglishThis is the only real way of ensuring that the pattern of debt and deficit will be monitored more closely.
To je jediný skutečný způsob, jak lze blíže sledovat strukturu dluhu a deficitů.
EnglishSo what you're seeing here are a couple of machines -- a pattern of locomotion.
Tedy co zde sledujete, je pár strojů -- vzory pohybu.
EnglishThese whimsical games help teach children memory, pattern recognition, and reasoning skills.
Tyto hry pomáhají dětem cvičit paměť, naučit se rozpoznávat obrazce a prohlubovat logické myšlení.
EnglishA physicist looks for larger, more symmetric patterns that include the established pattern as a subset.
Fyzik hledá širší, symetričtější obrazy, které zahrnují tradiční obraz jako podmnožinu.
EnglishBut we don't know where, since we don't know how to read the pattern.
Ale nevíme kde, jelikož nevíme, jak tato schémata rozluštit.