"outlined" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"outlined" Çekçe çeviri

volume_up
outlined {geç. z.}

EN outlined
volume_up
{geçmiş zaman}

outlined
volume_up
načrtnut {geç. z.}
Ladies and gentlemen, we agree with the Commission's approach, as outlined in the report by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.
Dáma a pánové, souhlasíme s přístupem Komise, jak byl načrtnut ve zprávě Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.
In this way, the political framework should be outlined for other future intervention in fields in which action at Community level is deemed useful, or indeed essential.
Měl by tak být načrtnut politický rámec pro další budoucí zasahování v oblastech, kde je akční plán na úrovni Společenství považován za užitečný, neřku-li zásadní.
outlined
volume_up
obtažen {geç. z.}

"outlined" için eşanlamlılar (İngilizce):

outlined
English

Çekçe' de "outlined" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI voted against the motion for numerous reasons; my main reasons are outlined below.
Hlasoval jsem proti návrhu z mnoha důvodů; mé hlavní důvody jsou uvedeny níže.
EnglishI believe that the objectives outlined can be achieved but it will not be easy.
Jsem přesvědčen, že naznačené cíle jsou dosažitelné, nebude to však snadné.
EnglishDo you think that the actions you have outlined are enough to restore that confidence?
Myslíte si, že opatření, které jste uvedl, jsou dostatečná na obnovu této důvěry?
EnglishI have outlined many innovations, and our priorities to tackle the social situation.
Nastínil jsem mnoho inovací a naše priority pro zvládnutí sociální situace.
EnglishAs I outlined in my introduction, we are planning several measures on this.
Jak jsem nastínila ve svém úvodu, plánujeme v tomto ohledu několik opatření.
EnglishI fully agree with the priorities outlined by the rapporteur, Mrs Balzani.
Mohu jednoznačně souhlasit s prioritami vytyčenými paní zpravodajkou Balzani.
EnglishNote that the policies & processes outlined above also apply to mobile visits.
Výše popsané zásady a procesy platí i pro návštěvy z mobilních zařízení.
EnglishIt currently faces a number of challenges, as outlined by Baroness Ashton.
V současnosti před ním leží řada výzev, jak zde nastínila baronka Ashtonová.
EnglishIf the system outlined were actually introduced, a wave of bankruptcies would ensue.
Bude-li navržený systém opravdu zaveden, bude následovat vlna bankrotů.
EnglishThe idea of the Innovation Partnerships has not yet been completely clearly outlined.
Myšlenka inovačních partnerství ještě nebyla načrtnuta zcela jasně.
EnglishMr President of the Commission, the action plan you have just outlined is a well-considered one.
Pane předsedo Komise, akční plán, který jste právě načrtl, je dobře uvážený.
EnglishI believe the report by Mr Goepel is in line with the role I have just outlined.
Jsem přesvědčen o tom, že zpráva pana Goepela je v souladu s touto úlohou, kterou jsem právě popsal.
EnglishI declare that I voted for this report for the reasons outlined above.
Prohlašuji, že z výše uvedených důvodů jsem hlasoval pro tuto zprávu.
EnglishIn order for third countries to negotiate with the EU, they must respect all the ideas outlined above.
EU podmiňuje vyjednávání s třetími zeměmi dodržováním všech výše uvedených norem.
EnglishHonourable Members, I outlined to you what my dual ambition was upon becoming Commissioner.
Vážení poslanci, nastínil jsem vám, jakou dvojí ambici jsem měl, když jsem se stal komisařem.
EnglishIn order for third countries to negotiate with the EU, they must respect all the ideas outlined above.
Aby mohly třetí země vyjednávat s EU, musejí dodržovat všechny výše uvedené normy.
EnglishThere is a real problem here, as Alexander Radwan has outlined.
V této souvislosti máme skutečný problém, který načrtl Alexander Radwan.
EnglishIn this information note we have outlined a number of specific measures that we can propose.
V tomto informačním oznámení jsme zdůraznili několik konkrétních, námi navrhovaných opatření.
EnglishWhat Mr Rasmussen has just outlined and proposed to us is precisely what the European Union needs.
Co zde pan Rasmussen právě načrtl a navrhnul, je přesně to, co Evropská unie potřebuje.
EnglishThese reports will look at those issues that were outlined by Members here this evening.
Tyto zprávy se budou zabývat otázkami, jež byly nastíněny tento večer poslanci tohoto Parlamentu.