"outlets" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"outlets" Çekçe çeviri

EN outlets
volume_up
{çoğul}

outlets
volume_up
prodejny {diş. çoğ.}
outlets (ayrıca: taps, valves)
volume_up
ventily {er. çoğ.}
outlets
volume_up
vývody {er. çoğ.}

Çekçe' de "outlets" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishRupert Murdoch owns almost 200 news outlets throughout the world.
Rupert Murdoch vlastní více než 200 zpravodajských subjektů na celém světě.
EnglishUncertainty about sales outlets for products from vaccinated animals really has to be avoided.
Musíme skutečně rozptýlit pochybnosti související s prodejem výrobků z očkovaných zvířat.
EnglishThe pesticide passport will make it possible to trace, through wholesale and retail outlets, which pesticide was used when.
Tzv. pesticidní pas umožní sledovat u velkých a malých prodejců, který pesticid byl kdy použit.
EnglishFor SMEs and for craftspeople as a whole, it is also a very important opportunity to find new outlets.
Pro malé a střední podniky a pro řemeslníky jako celek je to také velmi důležitá příležitost, jak nalézt nový odbyt.
EnglishIn terms of a soft landing, we need to find a long-term strategy and alternative outlets for regions such as this.
V rámci měkkého přistání musíme najít dlouhodobou strategii a alternativní východiska pro takové regiony.
EnglishIt is equally important to have clear rules for tax-free sales outlets and for travellers themselves.
Stejně tak je důležité, aby platila jasná pravidla pro prodej v bezcelních pásmech a pro samotné cestovatele do těchto pásem.
EnglishThat was cool because then I had retail outlets.
EnglishIt also helps open up new market outlets and has a multiplier effect for national and private sector initiatives.
Rovněž pomáhá nacházet nová odbytiště a má násobný efekt na vnitrostátní iniciativy a iniciativy soukromého sektoru.
EnglishSo I scraped a load of reported figures from various news outlets and then scaled the boxes according to those amounts.
A tak jsem shromáždil spousty čísel z různých novinových zdrojů a pak upravil velikost čtverců podle těchto sum.
EnglishIt also helps open up new market outlets and has a multiplier effect for national and private sector initiatives.
Rovněž pomůže vytvořit nové odbytiště a má násobný účinek pro vnitrostátní iniciativy a iniciativy soukromého sektoru.
EnglishWhat we have observed is that carmakers have increasingly resorted to other forms of distribution, including manufacturer-owned outlets.
Pozorujeme, že výrobci automobilů se stále častěji uchylují k jiným formám distribuce, včetně přímo vlastněných prodejen.
EnglishThe factory concerned was only supplying something like 10 outlets, so it was a big move to make, but it was the right move to make.
Továrna, které se to týkalo, dodávala maso do pouhých deseti obchodů, takže to byl příliš velký zátah, ale byl to správný krok.
EnglishAnd as evidence that things can actually change, you can now find organic food in supermarkets, and even in fast-food outlets.
A důkazem, že se věci můžou změnit, je, že teď máme organické potraviny na pultech supermarketů, a dokonce i v rychlých občerstveních.
EnglishWe would like see further steps, such as the changes to the criminal court, registration of other media outlets and NGOs in Belarus.
Rádi bychom viděli další kroky, jako jsou změny v trestním soudnictví, registrace dalších sdělovacích prostředků a nevládních organizací v Bělorusku.
EnglishThe setting up and development of micro-enterprises, adding value to agricultural projects and seeking sales outlets for them are only a few examples.
Zakládání a rozvoj mikropodniků, dodávání hodnoty zemědělským projektům a hledání odbytových možností - to je jen několik příkladů.
EnglishI refer, in particular, to the control of private certification systems which are often used as a requirement for accessing large-scale distribution outlets.
Mám na mysli zvláště kontrolu soukromých certifikačních systémů, které jsou často používány jako podmínka pro přístup k rozsáhlým distribučním odbytištím.
EnglishIt's made to feel, by magazines and other media outlets, that if you've got energy, a few bright ideas about technology, a garage, you too could start a major thing.
Časopisy a jiná média se nám snaží namluvit, že pokud máte vůli, pár bystrých nápadů ohledně technologie a garáž, můžete také odstartovat něco významného.
EnglishThe truth is that when the principal media outlets are owned by economic and financial groups, freedom of expression and journalistic independence are not guaranteed.
Pravdou je, že pokud jsou důležité mediální společnosti ve vlastnictví ekonomických a finančních skupin, pak není zaručena svoboda slova a nezávislost novinářů.
EnglishHere low-cost countries, which are damaging the European economy on a massive scale, are apparently trying to secure sources of cheap raw materials and open up new outlets.
Země s nízkými náklady, které ve značném rozsahu poškozují evropské hospodářství, se zde evidentně snaží zabezpečit zdroj levných surovin a zajistit si nová odbytiště.
EnglishFollowing the liberalisation of strategically important sectors (energy, telecommunications), today's economy is one of the great new investment outlets for monopolistic capital.
Po liberalizaci strategicky důležitých odvětví (energetika, telekomunikace) je dnešní hospodářství jedním z velkých nových investičních odbytišť pro monopolistický kapitál.