"outlaw" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"outlaw" Çekçe çeviri

EN outlaw
volume_up
{isim}

outlaw (ayrıca: bandit, brigand, gangster, thug)
outlaw (ayrıca: outcast)
outlaw (ayrıca: deportee)
outlaw (ayrıca: criminal, felon, gangster, perpetrator)
outlaw (ayrıca: outcry)

Çekçe' de "outlaw" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey outlaw using the small print of any document to hide the true cost of a service.
Staví mimo zákon drobný tisk v jakémkoli dokumentu s cílem zastřít skutečnou cenu služby.
EnglishThe European Parliament supported the campaign to outlaw landmines from the very beginning.
Evropský parlament od samého začátku podporoval kampaň za postavení nášlapných min mimo zákon.
EnglishThis report rightly applauds the action by the Austrian Government to outlaw these practices.
Tato zpráva správně chválí opatření rakouské vlády, která tyto praktiky postavila mimo zákon.
EnglishIt will outlaw a revolutionary decision by the European Court of Justice dated 18 December 2007.
Tento návrh by prohlásil za neplatné revoluční rozhodnutí Evropského soudního dvora z 18. prosince 2007.
EnglishThey're doing it through an outlaw thing, the informal economy.
Dělají to nezákonnými prostředky, v rámci šedé ekonomiky.
EnglishThey had wanted Congress to outlaw copying full-stop.
Ten chtěl, aby Kongres postavil kopírování mimo zákon a tečka.
EnglishI voted to remove the paragraph referring to encouraging states to outlaw the wearing of the hijab for young girls.
Hlasoval jsem pro odstranění odstavce, který chce podporovat státy v tom, aby postavily nošení hidžábu u mladých děvčat mimo zákon.
EnglishBut it is not appropriate to outlaw foreign products or products coming from outside the European Union, as proposed in your report.
Není však vhodné vylučovat zahraniční produkty nebo produkty pocházející ze zemí mimo Evropskou unii, jak se navrhuje ve vaší zprávě.
EnglishIn the WTO framework we urgently need better rules designed to outlaw, as far as possible, trade-distorting measures such as export duties.
V rámci WTO naléhavě potřebujeme lepší pravidla, která by v co největší míře zakázala opatření narušující obchod jako vývozní cla.
EnglishIn particular, I welcome the call for the Commission to come forward as soon as possible with proposals to outlaw all illegally sourced timber and timber products from the EU market.
Především vítám požadavek na Komisi, aby co nejdříve předložila návrhy, jak nelegálně vytěžené dřevo a výrobky z něj vytěsnit z trhu EU.
EnglishWhy, for example, Commissioner, is it right to outlaw discrimination in the workplace, but to allow Member States to use discriminatory schoolbooks in the classroom?
Je, pane komisaři, například správné, že zakážeme diskriminaci na pracovišti, ale dovolíme členským státům, aby ve škole používaly diskriminační učebnice?
EnglishOr do we want to outlaw patio heaters at the Christmas markets that we know from Germany and - yes, Claude - from Luxembourg as well as from Belgium and Austria?
Nebo chceme venkovní ohřívače vzduchu na vánočních trzích, které známe z Německa a - ano, Claude - také z Lucemburska stejně jako z Belgie a Rakouska, postavit mimo zákon?
EnglishBut at that point, I would probably already have the lowest possible mortgage and the most enlarged possible penis (Laughter) -- so I would outlaw spam on my first day in office.
Ale v tomto bodě bych pravděpodobně už měl nejnižší možnou půjčku a nejvíce prodloužený penis -- (smích) takže bych zakázal spam hned první den v kanceláři.
EnglishUntil we have alternatives in place, I believe that it would be unwise to outlaw these types of experiments, either directly or indirectly through poorly worded legislation.
Dokud nemáme k dispozici alternativní metody, nepovažuji za moudré tento typ pokusů zakázat, ať přímo, či nepřímo prostřednictvím nevhodně formulovaných právních aktů.