"to occur" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to occur" Çekçe çeviri

EN to occur
volume_up
[occurred|occurred] {fiil}

This can occur if the file uses a codec that is not installed on your computer.
To může nastat tehdy, používá-li soubor kodek, který není v počítači nainstalován.
The following are two situations in which shared users will occur:
Případy sdílejících uživatelů mohou nastat ve dvou situacích:
Tato situace mohla nastat z následujících důvodů:
to occur (ayrıca: to attack, to fall, to limp)
So, it began to occur to me that maybe your biology pulls you towards some people rather than another.
Tak mě začalo napadat, že možná vaše biologie vás táhne směrem k některým lidem radši než k jiným.
The first condition that occurs to me is that we need to try to ensure that the mechanism is managed by the Commission as far as possible.
První podmínka, která mě napadá, je, že se musíme snažit zajistit, aby tento mechanismus v co největší míře řídila Komise.
How can it even occur to the Slovak Ministry of the Environment to support and recommend such a power plant?
Jak vůbec může slovenské ministerstvo životního prostředí napadnout, že podpoří a doporučí takovou elektrárnu?
to occur (ayrıca: to come along)
volume_up
naskytnout se {dönş. fi.}
to occur (ayrıca: to appear, to arise, to come on, to come up)
volume_up
objevit se {dönş. fi.}
to occur (ayrıca: to chance, to transpire, to happen)
volume_up
přihodit se {dönş. fi.}
to occur (ayrıca: to arise, to become, to come, to come about)
volume_up
stát se {dönş. fi.}

Çekçe' de "to occur" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is our duty to take action so that similar errors and outbreaks do not occur.
Je naší povinností jednat tak, aby k podobným pochybením a únikům nedocházelo.
EnglishSubject: Political responsibility for abuses that occur during EU military operations
Předmět: Politická zodpovědnost za zneužití spáchaná při vojenských operacích EU
EnglishFor normal industry, the switch to fully auctioned allowances will occur in 2020.
V případě běžného průmyslu dojde k přechodu na plně vydražené povolenky v roce 2020.
EnglishFurther reductions in the total allowable catches will occur in 2012 and 2013.
K dalšímu snižování celkového povoleného objemu rybolovu dojde v letech 2012 a 2013.
EnglishWhat we saw in Madeira is a phenomenon which will occur more and more often.
To, čeho jsme byli svědky na Madeiře, je jev, k němuž bude docházet stále častěji.
EnglishThat does not mean, of course, that we must not always press for changes to occur.
To však samozřejmě neznamená, že bychom se neměli neustále pokoušet o prosazení změn.
EnglishIt's actually mini-eclipses that occur when a planet passes in front of its star.
Jde vlastně o drobná zatmění, k nimž dochází, když planeta přechází před svou hvězdou.
EnglishCases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.
Existují případy otrocké práce za vykořisťujících podmínek a dětské práce.
EnglishNatural cataclysms will occur ever more frequently as a result of climate change.
V důsledku změn klimatu se budou přírodní pohromy objevovat stále častěji.
EnglishA channel-changing error on a set-top box could occur for the following reasons:
V set top boxu může dojít k chybě při přepínání kanálů z jednoho z následujících důvodů:
EnglishWhen searching, Windows considers a new word to occur after any of these characters:
Systém Windows vyhledá všechna slova vyskytující se za následujícími znaky:
EnglishScientists are forecasting that a similar scenario could occur in the European Union.
Vědci předpovídají, že k podobnému scénáři by mohlo dojít i v Evropské unii.
EnglishIf we look closer, we see those peaks occur at the same month every year.
Detailním pohledem zjistíme, že se tyto nárůsty objevují stejný měsíc každým rokem.
EnglishIt's unlikely that this error will occur on a legitimate business or banking site.
Je nepravděpodobné, že by k této chybě došlo na legitimním podnikovém nebo bankovním webu.
EnglishThis can occur if the file uses a codec that isn't installed on your computer.
K tomu může dojít v případě, kdy soubor používá kodek, který není v počítači nainstalován.
EnglishMost of these side effects occur only during the period of chemotherapy treatment.
Většina těchto vedlejších účinků se vyskytuje pouze v době trvání chemoterapeutické léčby.
EnglishIf they were to occur again, we would have to finance them from the agricultural budget.
Kdyby k nim mělo dojít znovu, museli bychom je financovat z rozpočtu na zemědělství.
EnglishThe principle of one suit fits all is discriminatory when special circumstances occur.
Zásada "kabát je dobrý pro všechny" je za jistých okolností diskirminační.
EnglishThe first of these is the level of errors which occur during budgeting and realisation.
První se týká míry chyb, které vznikají v průběhu tvorby a plnění rozpočtu.
EnglishIt is unlikely that this error will occur on a legitimate business or banking site.
Je nepravděpodobné, že by k této chybě došlo na legitimním podnikovém nebo bankovním webu.