EN named
volume_up
{sıfat}

I am at a loss to know why these big commercial operations are not named, why they are not shamed.
Jsem na rozpacích, neboť nevím, proč nejsou tyto velké komerční podniky jmenovány, proč nejsou zostuzeny.
The priorities for 2008 have been named again and again, and the funding of the Galileo Programme has again and again been specified as a problem.
Zas a znovu byly jmenovány priority pro rok 2008 a zas a znovu bylo financování programu Galileo označeno za problém.
If there are no objections, the resolutions adopted at today's session will be handed over to the recipients and bodies named in them immediately.
Pokud nejsou žádné námitky, usnesení přijatá na dnešním zasedání budou ihned předána příjemcům a orgánům, které jsou v nich jmenovány.
named (ayrıca: titled, termed)
volume_up
pojmenovaný {sıf. er.}
Black sheep must be named and shamed, as these violations are unacceptable and bring the whole industry into disrepute.
Černé ovce musí být pojmenovány a potrestány, protože takové porušování pravidel je nepřijatelné a kazí pověst celého oboru.
These import settings determine how pictures and videos are named and organized when you import them to your computer.
Nastavení pro import určuje způsob, jakým budou obrázky a soubory videa pojmenovány a jak budou při importu do počítače uspořádány.
The black sheep who fabricate entire fields and business activities and who cause BSE and other scandals should be named and shamed.
Černé ovce, které vytvářejí celá pole a obchodní aktivity a které způsobují BSE a jiné skandály, by měly být pojmenovány a zahanbeny.

Çekçe' de "named" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd that's named after the guy who recognized why it was such an important radius.
Je pojmenován po člověku, který zjistil, proč je tento poloměr tak důležitý.
EnglishYou can find the imported messages in the left pane, in a folder named Storage folders.
Importované zprávy naleznete v levém podokně ve složce s názvem Složky úložiště.
EnglishStreets, hospitals and a university have been named after this famous scientist.
Podle této slavné vědkyně byly pojmenované ulice, nemocnice a univerzita.
EnglishFor example, if the current user is Molly Clark, the folder will be named Molly Clark.
Pokud bude aktuálním uživatelem Pavel Dvořák, bude složka nazvána jeho jménem.
EnglishOne of them was named Joseph, and he asked me what was I doing, and I explained.
Jeden z nich se jmenoval Joseph a zeptal se mě, co tam dělám a tak jsem mu to vysvětlil.
EnglishDenmark consists of the peninsula of Jutland (Jylland) and some 400 named islands.
Území Dánska tvoří Jutský poloostrov (Jylland) a asi 400 dalších ostrovů.
EnglishThere's a famous Harvard Business School study on a woman named Heidi Roizen.
Je tu slavná studie Harvardské Business School o ženě jménem Heidi Roizen.
EnglishUkraine had not been officially named as chair of the OSCE for 2013 at that time.
Ukrajina v té době nebyla jmenována předsedající zemí OBSE na rok 2013.
English1877: The great Lakota warrior and chief named Crazy Horse surrendered at Fort Robinson.
1877: Velký lakotský válečník a náčelník Splašený kůň kapituloval u Fort Robinsonu.
EnglishThe Address Book file has a .wab extension and is usually named after your user name.
Soubor programu Adresář má příponu WAB a je obvykle pojmenován podle uživatelského jména.
EnglishThis morning, some of the speakers named the date when they found out about their condition.
To ráno, někteří přednášející uvedli datum a čas, kdy se dozvěděli svoji diagnózu.
EnglishIt is ironic that this country should be named the Democratic Republic of Congo.
Je ironií, že se tato země nazývá Konžská demokratická republika.
EnglishA man named Peano did define such curves, and it became an object of extraordinary interest.
Muž jménem Peano takové křivky nadefinoval a to se stalo předmětem netušeného zájmu.
EnglishMr President, if someone is named in this House, it is their right to reply.
Pane předsedo, pokud se v této sněmovně o někom mluví, měla by daná osoba mít právo reagovat.
EnglishIn particular, we remember the first victim of the clashes - a young man named Mohamed Bouazizi.
Připomínáme si obzvláště první oběť střetů, mladého muže jménem Mohamed Bouazizi.
EnglishBefore I can do that I've got to tell you about sliced bread, and a guy named Otto Rohwedder.
Ale ještě předtím, Vám musím říct o krájeném chlebu a chlapíkovi jménem Otto Rohwedder.
English. - Mr President, I was named by one of the Members opposite.
autor. - Pane předsedající, byl jsem jmenován jedním poslancem odnaproti.
EnglishNow I said -- when I was in Denmark, my host was named Anne Marie.
Řekla jsem -- když jsem byla v Dánsku, byla mou hostitelkou Anne Marie.
EnglishYesterday I met a pensioner named Ugo Rossi, a retired craftsman.
Včera jsem se setkal s důchodcem Ugem Rossim, penzionovaným řemeslníkem.
EnglishThis was a computer-assisted instruction system, which in those days ran on a computer named ILLIAC.
Byl to výukový systém na počítači, který v té době běžel na počítači ILLIAC.