"nail" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"nail" Çekçe çeviri

EN nail
volume_up
{isim}

nail (ayrıca: spot)
The nomination of Mr Draghi can be seen as yet another nail in the coffin of the euro and a threat to the EU as a whole.
Jmenování pana Draghiho lze považovat za další hřebík do rakve eura a hrozbu pro EU jako celek.
Mark Twain observed that, when all you have is a hammer, everything starts to look like a nail.
Mark Twain to správně vystihnul: když máte jen kladivo, všechno začíná vypadat jako hřebík.
I suppose, as Mark Twain once observed, that if all that you have is a hammer, everything starts to look like a nail.
Myslím, jak jednou poznamenal Mark Twain, že pokud máte jen kladivo, začíná všechno vypadat jako hřebík.
nail (ayrıca: peg, spike, tack, tine)
nail (ayrıca: toenail, finger nail, toe nail)

Çekçe' de "nail" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI honestly believe that the Presidency's answer hit the nail on the head.
Jsem upřímně přesvědčen, že předsednictví svou odpovědí udeřilo hřebíček na hlavičku.
EnglishAs a NATO member and EU candidate country, Turkey must nail its colours to the mast.
Jako člen NATO a kandidátská země EU musí Turecko zřetelně ukázat, ke kterému táboru patří.
EnglishThe Court's decision is yet another European nail in the coffin of British liberties.
Rozhodnutí soudu je tak dalším hřebíčkem do rakve britských svobod.
EnglishTurkey must nail its colours to the mast and put its weight fully behind the Nabucco project.
Turecko musí vyložit karty a postavit se v plné míře za projekt Nabucco.
English(EL) Mr President, the Goldstone report hits the nail on the head.
(EL) Pane předsedající, Goldstonova zpráva uhodila hřebíček na hlavičku.
EnglishI have applied for a roll-call vote, as everyone should nail their colours to the mast on this issue!
Zažádal jsem o jmenovité hlasování, neboť v této otázce by každý měl vyložit karty!
EnglishWe need to nail our colours to the mast of a global carbon budget.
Musíme ozřejmit svůj postoj k celosvětovému uhlíkovému rozpočtu.
EnglishHard Candy nail polish, doesn't appeal to everybody, but to the people who love it, they talk about it like crazy.
Lak na nehty Hard Candy nevyhovuje všem, ale lidé, kteří ho používají, o něm báječně mluví.
EnglishThe PVV will fight this proposal tooth and nail and will, therefore, also be wholeheartedly voting against it.
PVV se bude zuby nehty bránit tomuto návrhu a bude tedy také zcela upřímně proti němu hlasovat.
EnglishMr El Khadraoui, I think you hit the nail on the head: we want to make this a political priority.
Pane El Khadraoui, myslím, že jste uhodil hřebíček na hlavičku: chceme, aby se téma stalo politickou prioritou.
English(HU) 'He that is good with a hammer tends to think everything is a nail' goes the saying.
(HU) Jak praví jedno přísloví: "Ten, kdo je zručný v zacházení s kladivem, má sklon si myslet, že všechno jsou hřebíky".
EnglishFor these countries, the crisis was the last nail in the coffin.
Krize pro ně byla posledním hřebíčkem do rakve.
EnglishWithout a doubt, or so says the Court of Auditors, and you are there to defend this stance with tooth and nail.
Nepochybně ano, alespoň to tvrdí Účetní dvůr, a vy jste tam proto, abyste bránil toto stanovisko zuby nehty.
English(HU) The multitude of proposed amendments included a textual amendment which hit the nail on the head.
(HU) Mezi množstvím předložených pozměňovacích návrhů byla jedna změna znění, kterou se trefuje hřebíček přímo na hlavičku.
EnglishShe continues: 'There are those who say my father's death was the final nail in the coffin for a tolerant Pakistan.
Pokračuje: "Jsou lidé, kteří říkají, že smrt mého otce byla posledním hřebíkem do rakve tolerantního Pákistánu.
English. ~~~ And our nail has been a 19th- and 20th-century industrial-era model of success.
Omluvte ten výraz. (smích) Byli jsme oklamáni naším nástrojem, HDP bylo naším kladivem a hřebíkem byl model úspěchu industriální éry 19. a 20. století.
Englishto hit the nail on the head
EnglishIf we want to make progress towards our target of having 25% less bureaucracy in Europe by 2012, we need to nail our colours to the mast now.
Pokud chceme pokročit k cíli spočívajícím v 25% snížení byrokracie v Evropě do roku 2012, musíme dát otevřeně najevo svůj názor.
Englishto fight tooth and nail
Englishto fight tooth and nail