"mention" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"mention" Çekçe çeviri

EN mention
volume_up
{isim}

mention (ayrıca: allusion)
volume_up
zmínka {diş.}
In other words, a simple mention, with no value judgment, of a relevant fact.
Jinými slovy, jednoduchá zmínka, bez hodnocení, o relevantní skutečnosti.
There has been mention in the debate of global partnership - I agree with that.
Během rozpravy se objevila zmínka o globálním partnerství - souhlasím.
However, there is no mention of a strategy, but only of a Roma integration platform.
Není tam však ani zmínka o strategii, ale jen o platformě pro integraci Romů.
mention (ayrıca: allusion, cue, hint, insinuation)

Çekçe' de "mention" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOf course, there were a few conflicts and I would like to mention some of these.
Samozřejmě se vyskytly určité konflikty a ráda bych se zde o některých zmínila.
EnglishIn this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.
V tomto ohledu bych, paní Schaakeová, zmínila dva konkrétní body ve vaší zprávě.
EnglishFinally, President-in-Office, I would like to mention the data protection issue.
Pane úřadující předsedo, závěrem bych se ráda zmínila o otázce ochrany údajů.
EnglishAllow me to mention one idea: the stock markets are at an historically low level.
Dovolte mi uvést jednu myšlenku: akciové trhy jsou na historicky nízké úrovni.
EnglishBy way of example I could mention targeted aid for farmers, fishermen and hauliers.
Jako příklad bych zmínil cílenou pomoc pro zemědělce, rybáře a silniční dopravce.
EnglishHere, too, I feel that there is not enough mention given to specific problems.
Zde mi zároveň připadá, že se určitým problémům nevěnuje dostatečná pozornost.
EnglishFurthermore, nowhere does this report even mention the issue of illegal immigration.
Kromě toho se tato zpráva nikde nezmiňuje o problému ilegálního přistěhovalectví.
EnglishIt really is too soon to mention the deadline of the COP16 in December 2010.
Je skutečně příliš brzy na to, abychom hovořili o lhůtě COP 16 v prosinci 2010.
EnglishI mention this because it is also important in the context of our debate today.
Zmiňuji se o tom, protože je to v souvislosti s naší dnešní rozpravou také důležité.
EnglishI would like to mention five core themes that are really essential for our group.
Ráda bych zmínila pět klíčových témat, která jsou pro naši skupinu skutečně zásadní.
EnglishI also would like to mention that we are going to secure a special funding line.
Také bych ráda zmínila, že se chystáme zajistit zvláštní linii finančních prostředků.
EnglishI am sorry to see the quite unnecessary mention of nuclear power in paragraph 16.
S politováním jsem zaznamenal zcela zbytečnou zmínku o jaderné energii v odstavci 16.
EnglishYes, I am an impatient person by nature, but I just thought I would mention that.
Ano, jsem od přírody netrpělivý člověk, ale přesto jsem si řekla, že se o tom zmíním.
EnglishOn the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
Jako záporný bod bych zmínil to, že se nepodařilo právně upravit mobilitu pacientů.
EnglishCommission, ladies and gentlemen, I am surprised that I am the first to mention this.
Vážená Komise, dámy a pánové, překvapuje mne, že jsem první, kdo to tady zmiňuje.
EnglishHow can we fail to mention the cost differentials that exist between our countries?
Jak můžeme nezmínit rozdíly ve výrobních nákladech, mezi našimi státy panují?
EnglishI feel I have to mention Amendment 2, which sharply criticises Pope Benedict XVI.
Nemohu nevzpomenout na pozměňovací návrh 2, který ostře odsuzuje papeže Benedikta XVI.
EnglishThis is not to mention the supply chain, where large numbers of jobs will also be lost.
Nechci hovořit o dodavatelském řetězci, kde i tam bude množství lidí propuštěno.
EnglishI would simply like to mention one or two cases that are not addressed very often.
Rád bych uvedl jeden nebo dva případy, které nejsou zmiňovány příliš často.
EnglishOne more thing - there was no mention of hydrogen as a new (or renewable) resource.
Ještě jedna věc - nebyl zmíněn vodík, jakožto nový (nebo obnovitelný) zdroj.