"measurement" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"measurement" Çekçe çeviri

EN measurement
volume_up
{isim}

measurement (ayrıca: measuring, mensuration, admeasurement, metering)
The challenge of measurement and of quantification will be at the heart of our proposal.
Výzva měření a kvantifikace bude v jádru našeho návrhu.
Subject: Impact measurement of Economic Partnership Agreements
Předmět: Měření dopadu dohod o hospodářském partnerství
Mr President, any health check needs measurement and assessment.
Vážený pane předsedající, jakékoli hodnocení stavu si vyžaduje měření a vyhodnocení.
measurement (ayrıca: degree, extent, gauge, measure)
volume_up
míra {diş.}
measurement (ayrıca: dimension, extent, format, proportion)
measurement (ayrıca: amount, dimension, extent, format)
Under Indentation, type a measurement for how far to indent the paragraph.
Ve skupinovém rámečku Odsazení zadejte velikost odsazení odstavce.

"measurement" için eşanlamlılar (İngilizce):

measurement

Çekçe' de "measurement" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishA common measurement framework for the ICT industry's own emissions is also essential.
Stejně důležitý je společný rámec opatření pro vlastní emise průmyslu IKT.
EnglishThis will introduce substantial Europeanisation into the important field of measurement.
Tím se ve významné oblasti měr zavede evropeizace.
EnglishFor that, we use an initial measurement unit.
K tomu účelu používáme základní měřicí jednotku.
EnglishWeb analysis or web measurement tools report website visitors' browsing habits, and are not always obvious to you.
Nástroje pro webové analýzy nebo hodnocení webů oznamují zvyklosti návštěvníků webu při procházení a nejsou vždy zjevné.
EnglishThis measurement refers to color depth, which is the number of color values that can be assigned to a single pixel in an image.
Tato hodnota odpovídá barevné hloubce určující počet hodnot barev, které lze přiřadit jednomu pixelu v obrázku.
EnglishWell, a man named Hausdorff in 1919 introduced a number which was just a mathematical joke, and I found that this number was a good measurement of roughness.
Budiž, v roce 1919 člověk jménem Hausdorff představil číslo, které bylo jen matematickým vtipem.
EnglishTo set a tab stop, type the measurement for the new tab stop in the Tab stop position box, and then click Set.
Pokud chcete nastavit zarážku tabulátoru, zadejte číselnou hodnotu její pozice do pole Pozice zarážky tabulátoru a klepněte na tlačítko Nastavit.
EnglishThis is not always recognised, and I think in particular the criterion of basing everything on national GDP is an erroneous measurement.
Toto je často opomíjeno a já jsem konkrétně toho názoru, že kritérium zakládání čehokoli na vnitrostátním HDP je chybným opatřením.
EnglishData in Europe is not strong and measurement experience is inadequate - not good conditions for a hasty introduction of a limit.
V Evropě nejsou k dispozici příslušné údaje a zkušenost s opatřeními je nedostatečná - to nejsou dobré podmínky pro ukvapené zavádění mezních hodnot.
EnglishI would like to draw your attention to this measurement and, in future, to the fact that effectiveness is the basis for strengthening cohesion policy.
Rád bych vás upozornil na toto hodnocení a v budoucnosti i na skutečnost, že efektivita je základem posílení politiky soudržnosti.
EnglishThirdly, the Committee on Petitions and the Ombudsman, together, are the key measurement station, if you will, for a citizen-friendly Europe.
Za třetí, pro Evropu přátelskou občanům představuje Petiční výbor společně s veřejným ochráncem práv klíčovým záchytným střediskem, chcete-li.
EnglishAnother important aspect is that measurement is not required at locations to which the public does not have access and which are not permanently inhabited.
Dalším důležitým hlediskem je, že opatření není vyžadováno na místech, na něž nemá veřejnost přístup a která nejsou trvale obydlená.
EnglishThey will set targets on the basis of a common measurement framework for the ICT sector's own energy and carbon footprints, to be developed by the end of 2010.
Ty stanovují cíle na základě společného rámce opatření pro vlastní energetickou a uhlíkovou stopu odvětví IKT, které mají být přijaty do konce roku 2010.
EnglishA rigorous measurement framework, widely agreed and adopted by the industry, is a must to quantify the real benefits of information and communication technologies.
Důsledný rámec opatření, který průmysl obecně schvaluje a přijímá, je nutností pro vyčíslení skutečných výhod informačních a komunikačních technologií.
EnglishInteraction between people is far greater, and that is set to continue rapidly into the future, so obviously the more harmonisation we have in measurement instruments, the better.
Interakce mezi lidmi je daleko větší a bude to tak dále do budoucna pokračovat, takže samozřejmě čím větší harmonizaci máme v oblasti měřicích přístrojů, tím lépe.
EnglishIt's typically the most important measurement for an advertiser because it's based on your specific advertising goals and shows the real effect your advertising efforts have on your business.
U inzerentů se zpravidla jedná o nejdůležitější parametr, protože vychází z konkrétních reklamních cílů a zachycuje skutečný účinek inzerce na podnikání.
EnglishSecond, there must be an integrated approach, with measurement in advance of the effect that sectoral policies would have at regional levels and the achievement of greater synergy between them.
Za druhé je nutné přijmout integrovaný přístup, předem stanovit účinek, jaký mohou mít odvětvové politiky na regionální úrovni, a dosáhnout mezi nimi lepší součinnosti.
EnglishWhile implementing directives applicable to the various categories of measurement instruments and products, the technical design, performance and accuracy requirements, and control procedure are set.
Při provádění směrnic týkajících se různých kategorií měřicích nástrojů a výrobků je stanovován technický design, požadavky na výkonnost a přesnost a kontrolní postupy.