"material" için İngilizce-Çekçe çeviri


Şunu mu demek istedin materiál
EN

"material" Çekçe çeviri

EN material
volume_up
{isim}

material (ayrıca: stuff, substance, materiel)
Now, mycelium is an amazing material, because it's a self-assembling material.
Tohle mycelium je úžasný materiál jelikož je to samo-sestavující se materiál.
It's the last major material to be recovered in any significant amount on the Earth.
Je to poslední podstatný materiál, který musíme ve značném množství získat ze Země.
We're sieving the material, we're using magnets, we're using air classification.
Prosíváme tento materiál, využíváme magnety a také třídění vzduchem.
material (ayrıca: mass, matter, stuff, substance)
volume_up
hmota {diş.}
material (ayrıca: cloth, fabric, stuff, substance)
volume_up
látka {diş.}
And that material induced the body to switch back on a healing response that it didn't have before.
A tato látka donutila tělo, aby přepla zpět na léčebný proces, který předtím tělo nemělo.
That material contained only natural signals.
Tato látka obsahovala pouze přírodní signály.
If we take the case of cyanide, an extremely toxic material, 14% of the cyanide releases into the environment were caused by transport accidents.
Vezměme si například kyanid, což je mimořádně toxická látka: 14 % úniků kyanidu do životního prostředí se stalo v důsledku dopravních nehod.

"material" için eşanlamlılar (İngilizce):

material

Çekçe' de "material" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn all other areas of expenditure, the Court found material levels of error.
Ve všech ostatních výdajových oblastech zjistil Účetní dvůr významný rozsah chyb.
EnglishThe Court of Auditors found the payments as a whole to be free from material error.
Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby ve svém úhrnu neobsahovaly věcné chyby.
EnglishAnd for us humans, it's not quite material, it's not really there -- it's virtual.
A pro nás, lidi, to není úplně skutečné, není to doopravdy zde. ~~~ Je to virtuální.
EnglishVictorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
Viktoriánští myslitelé si mysleli, že musí jít o vlny v nějakém hmotném médiu -- éteru.
EnglishWe cannot ignore the exponential increase in sites with child pornography material.
Nemůžeme ignorovat strmý nárůst stránek s dětským pornografickým materiálem.
EnglishThe world should not be hostage to speculative capital and raw material monopolies.
Svět by neměl být rukojmím spekulativního kapitálu a surovinových monopolů.
EnglishBioethanol comes from a field crop and is essentially an agricultural raw material.
Bioetanol pochází z polních plodin a je to v podstatě zemědělská surovina.
EnglishMarketing of material for the vegetative propagation of the vine (codified version) (
Uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (kodifikované znění) (
EnglishRegrettably, children are the main victims of this type of explosive material.
Nejčastějšími oběťmi tohoto druhu výbušného materiálu jsou bohužel děti.
EnglishThere have been fatalities, as well as material losses valued at many millions.
Došlo ke ztrátám na životech i hmotným škodám v hodnotě mnoha milionů.
EnglishWe must not make it harder for them to use wood, which is a fantastic natural material.
Nesmíme jim ztěžovat použití dřeva, které je výborným přírodním materiálem.
English(Laughter) I discovered that Cheetos are good, expressive material.
(Smích) Přišel jsem na to, že Cheetos jsou velmi dobrým vyjadřovacím materiálem.
EnglishSo once you have these attributes of this material, then you can do a lot of things.
Takže, jakmile máte tyto vlastnosti materiálu, můžete dělat mnoho věcí.
EnglishI hope the European Union will give neither political nor material support to this.
Doufám, že to Evropská unie ani politicky, ani materiálně nepodpoří.
EnglishThis is material for a new Mr. Bean film, but it is actually happening!
Hodilo by se to spíše do dalšího pokračování filmu Mr. Beana, ale skutečně se to děje!
EnglishIn particular, the recent food crisis has shown that food is not just any raw material.
Nedávná potravinová krize zejména ukázala, že potraviny nejsou surovina jako každá jiná.
EnglishWhether we like it or not, they are the source of the material on offer.
Ať se nám to líbí, nebo ne, původci nabízeného materiálu jsou právě oni.
English(HU) Culture creates value in both an intellectual and a material sense.
(HU) Kultura vytváří hodnoty jak v duchovním, tak v materiálním smyslu.
EnglishTransparency is the key to European democracy and its principal construction material.
Transparentnost je klíčem k evropské demokracii a jejímu základnímu konstrukčnímu materiálu.
EnglishWhile no filter is 100% accurate, SafeSearch should help you avoid most of this type of material.
Potřebné informace najdete rychleji, dokonce dříve, než hledaný výraz dopíšete.