"linked" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"linked" Çekçe çeviri

volume_up
linked {geç. z.}
CS

EN linked
volume_up
{sıfat}

volume_up
spojený {sıf. er.}
These operations should not be linked to military deployments.
Přitom tyto operace by neměly být spojeny s nasazením armády.
Poland and Ukraine are linked by centuries of history as neighbours.
Polsko a Ukrajina jsou spojeny dlouhou historií jako sousedé.
This work demands to be covered by a special occupational status linked to remuneration.
Je třeba, aby tato práce měla nějaký zvláštní pracovní status spojený s odměňováním.

Çekçe' de "linked" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is linked to ownership by civil society and by debate at parliamentary level.
Týká se odpovědnosti občanské společnosti a při rozpravě na parlamentní úrovni.
EnglishThe Commission will have to ensure that the aid is not linked to site closures.
Komise bude muset zajistit, aby tato podpora nebyla použita k uzavírání provozů.
EnglishThus in this text we have tried to address problems linked to maritime transport.
V tomto textu jsme se proto pokusili problémy spojené s námořní dopravou řešit.
EnglishThe global economy is much more closely linked than it was half a century ago.
Globální ekonomika je propojená mnohem těsněji, než tomu bylo před půl stoletím.
EnglishWe should not impose conditionalities which are not linked with these criteria.
Neměli bychom stanovovat takové podmínky, které s těmito kritérii nesouvisejí.
EnglishSecondly, and this is very much linked to energy efficiency, the local level.
S energetickou účinností velmi těsně souvisí i druhý bod, a sice místní úroveň.
EnglishThis is happening in a country linked to the EU by a so-called strategic partnership.
Děje se tak v zemi, která je s EU spojena tak zvaným strategickým partnerstvím.
EnglishThe Convention is also a success for internationally linked civil society.
Úmluva představuje úspěch rovněž pro mezinárodně propojenou občanskou společnost.
EnglishSecondly, the risks linked with organ transplantation continue to be a major concern.
Za druhé, rizika spojená s transplantací orgánů představují přetrvávající problém.
EnglishThere are many, many people who have linked in to the network and stand ready to help.
Je mnoho, mnoho lidí, kteří se do této sítě zapojili a jsou připraveni pomáhat.
EnglishThis reduction is linked to the success of the National Plan to Fight Tuberculosis.
Toto snížení je spojováno s úspěchem Národního plánu boje proti tuberkulóze.
EnglishAnd it is, again, linked to something nice, and that nice thing is called meritocracy.
A opět je to spojené s něčím hezkým. ~~~ Ta hezká věc se jmenuje meritokracie.
EnglishThe Council has, of course, accepted the 250 posts linked to the 2007 enlargement.
Rada samozřejmě schválila 250 míst souvisejících s rozšířením v roce 2007.
EnglishDevelopment aid must be linked to the creation of conditions for developing trade.
Rozvojová pomoc musí být spojena s vytvářením podmínek pro rozvoj obchodu.
EnglishIt is desirable for future actions to be closely linked to overall EU priorities.
Je žádoucí, aby byla budoucí opatření úzce vázána na celkové priority EU.
EnglishThe development challenges that regions face are linked to their own local constraints.
Rozvojové výzvy, jimž regiony čelí, souvisí s jejich vlastními místními omezeními.
EnglishIt was thus inevitable that there would be these problems linked to the pace of work.
Vzhledem k tempu práce bylo tudíž nevyhnutelné, že se tyto problémy objeví.
EnglishFor the last 10 years her activities have been closely linked to the plenary.
Posledních 10 let byla její činnost úzce spojena s plenárními zasedáními.
English(RO) Mr President, the main concern of European citizens is linked to keeping their jobs.
(RO) Pane předsedající, hlavní starostí evropských občanů je udržet si své místo.
EnglishThe two are completely linked and therefore we need to understand what the impact will be.
Tyto dvě věci spolu velmi těsně souvisejí, a musíme proto vědět, jaký bude dopad.