EN lines
volume_up
{isim}

lines (ayrıca: design, draft, plan, scheme)

Çekçe' de "lines" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe should therefore strengthen all agri-environmental measures along these lines.
Proto bychom měli v souladu s tím posílit veškerá agroenvironmentální opatření.
EnglishThe three gestures can be any combination of circles, straight lines and taps.
Tato tři gesta mohou být libovolnou kombinací kružnic, rovných čar a klepnutí.
EnglishThese lines of credit were also utilised in recent years, so this is nothing new.
Tyto úvěry byly využívány i v minulých letech, takže se nejedná o nic nového.
EnglishThis will mean real kilometres of roads, modernised railway lines and airports.
To bude znamenat reálné kilometry silnic, modernizované železniční dráhy a letiště.
EnglishI am pleased that my amendments along these lines were incorporated into the report.
Jsem potěšen, že byly moje pozměňovací návrhy v tomto ohledu do zprávy začleněny.
EnglishI would very much like it if we worked on concrete projects along those lines.
Moc bych si přála, abychom v tomto směru pracovali na konkrétních projektech.
EnglishThe draft certainly moves along these lines and I have therefore voted in its favour.
Návrh rozhodně míří tímto směrem a z toho důvodu jsem hlasoval pro jeho přijetí.
EnglishYou can include multiple Disallow lines and multiple user-agents in one entry.
Do jedné položky můžete zahrnout více řádků Disallow a více řádků robotů User-agent.
EnglishThe Commission should continue along these lines and so I am voting in favour.
Komise by měla pokračovat v tomto duchu, a proto hlasuji pro přijetí zprávy.
EnglishSegregation forms a vicious circle and creates fault lines within societies.
Segregace představuje začarovaný kruh a vytváří dělicí čáru uprostřed společností.
EnglishOur farmers' benefit payments should therefore be increased along these lines.
Sociální dávky pro naše zemědělce by proto měly být zvýšeny v tomto smyslu.
EnglishThe crisis has revealed fault lines in all major advanced economies of the world.
Krize odhalila nedostatky ve všech hlavních rozvinutých ekonomikách světa.
EnglishI am sorry to say that we have made very little progress along these lines.
S politováním konstatuji, že jsme v této oblasti dosáhli jen velmi malého pokroku.
EnglishResearch is certainly permitted on cell lines that have already been extracted.
Výzkum buněčných linií, které byly již dříve získány, je rozhodně povolen.
EnglishAs a consequence, a total of 30% of the EU's product lines have seen increased tariffs.
Následkem toho se celkem 30 % výrobního sortimentu v EU dočkalo zvýšených tarifů.
EnglishBelarus has taken measures that are unquestionably along the lines of more democracy.
Bělorusko přijalo opatření, která bezesporu směřují k větší míře demokracie.
EnglishWe definitely want to avoid collective claims in Europe along the lines of the US model.
Rozhodně se chceme v Evropě vyvarovat skupinovým žalobám podle amerického modelu.
EnglishI am delighted that my amendments along these lines have found their place in this text.
Těší mě, že moje pozměňovací návrhy v tomto smyslu našly své místo v tomto textu.
EnglishSeveral of the comments on increasing transparency are along the right lines.
Oprávněné jsou některé připomínky týkající se zlepšování transparentnosti.
EnglishLines of trucks of up to 50 km on the EU side of the border are clearly not acceptable.
Řady kamionů, které se táhnou až 50 km na straně EU, určitě nelze akceptovat.