"laying" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"laying" Çekçe çeviri

volume_up
lay {isim}

EN laying
volume_up
{sıfat}

laying (ayrıca: laid, lying, decumbent)

"laying" için eşanlamlılar (İngilizce):

laying
English
lay

Çekçe' de "laying" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishObviously the individual Member States are responsible for laying down entry quotas.
Jednotlivé členské státy jsou samozřejmě odpovědny za stanovení kvót pro vstup.
EnglishHe had a distinguished career in Brussels, laying the foundation for the single market.
Výsledkem jeho významné bruselské kariéry bylo položení základů pro jednotný trh.
EnglishThere is normally a 13 to 14-month laying cycle for hens that go into conventional cages.
Nosnice v běžném klecovém chovu totiž mají obvykle 13 až 14měsíční snáškový cyklus.
EnglishThe welfare of animals in general and of laying hens in particular is a serious business.
písemně. - (FR) Dobré životní podmínky zvířat a zejména nosnic jsou závažnou otázkou.
EnglishThe ban on rearing laying hens in traditional cages enters into force in January 2012.
Zákaz chovu nosnic v konvenčních klecových chovech vstoupí v platnost od ledna roku 2012.
EnglishIt is extremely important, in my view, that tomorrow we should be laying this down together.
Domnívám se, že je velmi důležité, abychom toto zítra společně stanovili.
EnglishI believe that you are laying yourself open to a real risk, and not just to public health.
Domnívám se, že se vystavujete skutečnému riziku, a to nejen s ohledem na zdraví veřejnosti.
EnglishWhy accept the end of textile quotas and the laying off of tens of thousands of European workers?
Proč souhlasit s koncem textilních kvót a propuštěním desítek tisíc evropských dělníků?
EnglishThe Confederal Group of the European United Left/Nordic Left is not laying down its arms.
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice neskládá ruce do klína.
EnglishPlease vote with me against the division into chickens for fattening, laying hens and turkeys for fattening.
Prosím, hlasujte se mnou proti rozdělení na krmná kuřata, nosnice a krmné krůty.
EnglishMr President, what could be simpler than laying down rules for giving information to consumers?
Pane předsedající, co může být jednoduššího než stanovit pravidla pro podávání informací spotřebitelům?
EnglishIn other countries, however, this finally means laying the basis for guaranteeing dignity to mothers.
V jiných zemích to však konečně znamená stanovení základu pro záruku důstojných podmínek pro matky.
EnglishTo do this will take courage, even in this House, particularly when it comes to laying down the tax rate.
K tomu bude zapotřebí odvahy, dokonce i v této sněmovně, zejména co se týče stanovení sazby daně.
EnglishFor us, economic governance means laying down clear rules for the economy and setting boundaries.
Správa ekonomických záležitostí pro nás znamená stanovení jasných pravidel pro ekonomiku a vymezení hranic.
EnglishIt is hard to imagine such a dossier laying bare, as it were, that the competition rules have been breached.
Lze si sotva představit, že by dokumentace odhalila, že byla porušena pravidla hospodářské soutěže.
EnglishThis week's work will conclude the complex work of laying the legal and budgetary foundation for the EEAS.
Prací v tomto týdnu bude uzavřen složitý proces vytváření právních a rozpočtových předpokladů pro ESVČ.
EnglishHere, we will be laying the foundation for a stable euro and a thorough strengthening of economic cooperation in Europe.
Zde položíme základ pro stabilní euro a rozhodné posílení hospodářské spolupráce v Evropě.
EnglishIt is a question of us accepting our full responsibility and laying the foundations for a fair and peaceful world.
Jde o to, zda přijmeme svou odpovědnost a položíme základy vzniku spravedlivého a mírového světa.
EnglishSo people would walking into the room and they'd almost ignore it, thinking it was some crap laying around.
Takže lidé vešli do místnosti a téměř ho ignorovali, mysleli si že je to nějaký binec, co se tam povaluje.
EnglishIf we get this right, we will be laying the foundations for a common agricultural policy continuing well beyond 2013.
Uděláme-li to správně, položíme základy správnému vývoji společné zemědělské politiky po roce 2013.

Sözlükte diğer kelimeler