"layer" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"layer" Çekçe çeviri

EN layer
volume_up
{isim}

1. genel

layer (ayrıca: coat, deposit, echelon, tier)
volume_up
vrstva {diş.}
Layer after layer of legend, sport, details that resonate.
Vrstva za vrstvou legendy, sportu, detailů, které se doplňují.
The ozone layer is one of the two layers of the atmosphere that protect life on earth.
Ozonová vrstva je jedna z vrstev atmosféry, která chrání život na Zemi.
When it comes to pollution, CO2 and the ozone layer, the borders between our countries are irrelevant.
Znečištění životního prostředí, CO2 a ozónová vrstva na hranice mezi státy nedbají.
layer (ayrıca: deposit, deposition, fouling, sediment)
It seems to me that this soil directive amounts to an unwarranted power grab by Brussels, and of course brings with it an inevitable layer of fresh bureaucracy.
Připadá mi, že tato směrnice o ochraně půdy je svévolným přivlastněním moci Bruselem, jež sebou samozřejmě přináší nevyhnutelný nános čerstvé byrokracie.
layer (ayrıca: aspect, attitude, lay, position)
volume_up
poloha {diş.}

2. Bioloji

layer
volume_up
vrstva {diş.}
Layer after layer of legend, sport, details that resonate.
Vrstva za vrstvou legendy, sportu, detailů, které se doplňují.
The ozone layer is one of the two layers of the atmosphere that protect life on earth.
Ozonová vrstva je jedna z vrstev atmosféry, která chrání život na Zemi.
When it comes to pollution, CO2 and the ozone layer, the borders between our countries are irrelevant.
Znečištění životního prostředí, CO2 a ozónová vrstva na hranice mezi státy nedbají.

"layer" için eşanlamlılar (İngilizce):

layer

Çekçe' de "layer" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI have voted in favour of Mr Blokland's report on substances that deplete the ozone layer.
Hlasoval jsem pro zprávu pana Bloklanda o látkách poškozujících ozónovou vrstvu.
EnglishI'm opening a space for you to put in another layer of interpretation."
Já vám otevírám prostor, do kterého můžete vložit další vrstvu interpretace."
EnglishBut now we have this new layer of private sovereignty in cyberspace.
Nyní jsme se však dostali k nové dimenzi soukromé suverenity v kyberprostoru.
EnglishThe Community ratifies the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer.
Společenství ratifikuje Vídeňskou úmluvu o ochraně ozonové vrstvy.
EnglishThe landfill must be re-covered by a final layer in order to prevent the dispersion of fibres.
Skládka musí být znovu zakryta konečnou vrstvou s cílem zabránit rozptýlení vláken.
English. - (DE) I am voting in favour of the report on substances that deplete the ozone layer.
písemně. - (DE) Hlasuji pro tuto zprávu o látkách poškozujících ozónovou vrstvu.
EnglishThe CO2 in the tropospheric layer holds in the warmth so that we do not get too cold.
CO2 v troposféře zadržuje teplo, aby nám nebyla příliš velká zima.
EnglishThe ozone in the stratospheric layer protects us from harmful UV radiation from the sun.
Ozon ve stratosféře nás chrání před škodlivým UV zářením ze slunce.
EnglishOne layer concerns the content of such mandatory information, particularly regarding its scope and details.
Jedna je obsah takovýchto povinných informací, hlavně jejich rozsah a podrobnost.
Englishalways uses a Secure Sockets Layer (SSL) connection between our servers and your browser.
při komunikaci mezi našimi servery a vaším prohlížečem vždycky připojení SSL (Secure Sockets Layer).
EnglishUse Secure Socket Layer(SSL) or TLS for outgoing messages:
Použití vrstvy SSL (Secure Socket Layer) nebo TLS pro odchozí zprávy:
EnglishWe have got, under our skin, a layer of fat, all over: nothing in the least like that in any other primate.
Pod naší kůží máme vrstvu tuku, všude po těle. ~~~ Ostatní primáti nic takového nemají.
EnglishIt's made not of a bulky tube, but of a thin layer of a semiconductor material that serves as the gamma detector.
Není tvořen trubicemi, ale tenkou vrstvou polovodiče, který reaguje na gama záření.
EnglishThe other problem is they're right in the ozone layer, and I'd prefer them above the ozone layer.
Jiný problém je, že jsou hned v ozonové vrstvě, a já bych preferoval, aby byli nad ozonovou vrstvou.
EnglishSubstances that deplete the ozone layer (recast) (debate)
Látky poškozující ozonovou vrstvu (přepracované znění) (rozprava)
EnglishSo CFCs started to be replaced with HCFCs, for example, which were a lot less harmful to the ozone layer.
Tak CFC začaly nahrazovat například HCFC, které byly pro ozonovou vrstvu mnohem méně škodlivé.
EnglishAnd there's a 3D elevator that then actually goes down one layer at a time each time the printhead goes through.
Tady je 3D zdviž, která sestupuje pokaždé o jednu vrstvu dolů kdy tisková hlava projíždí.
EnglishThe potica is a traditional Slovenian cake made by rolling up a layer of dough covered with walnuts.
Tradiční slovinský koláč plněný ořechy se jmenuje potica .
EnglishIt's actually printing this two chamber heart, one layer at a time.
Tiskne toto dvoukomorové srdce, vrstvu po vrstvě.
EnglishApart from protecting the ozone layer, limiting these substances has extremely positive repercussions on the climate.
Kromě ochrany ozonové vrstvy má omezení těchto látek nesmírně pozitivní dopady na klima.

Sözlükte diğer kelimeler