"label" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"label" Çekçe çeviri

EN label
volume_up
{isim}

label (ayrıca: etiquette, tag)
volume_up
etiketa {diş.}
Farmers must be able to trust that the feed they are using contains what is stated on the label.
Zemědělci musí mít možnost věřit tomu, že krmivo, které používají, obsahuje skutečně to, co uvádí etiketa.
The identifying label is less important to them, yet it is common to pay more for the brand than for the quality of the wine.
Identifikační etiketa má pro ně menší význam, ale i tak je běžné, že se platí víc za značku než za kvalitu vína.
The meat scandals in recent years show quite clearly how easy label fraud is.
Skandály s masem z nedávných let ukazují docela jasně, jak je snadné padělat etikety.
label (ayrıca: name tag, name plate)
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
Název souboru či adresáře nebo jmenovka svazku je nesprávná.
Under Drive [Volume Label], click the drive that contains the paging file you want to change.
Ve skupinovém rámečku Jednotka [Jmenovka] klepněte na jednotku obsahující stránkovací soubor, který chcete změnit.
Under Drive [Volume Label], click the drive that contains the paging file you want to change.
Ve skupinovém rámečku Jednotka [Jmenovka] klikněte na jednotku obsahující stránkovací soubor, který chcete změnit.
label (ayrıca: sticker)
Well, it is all about the label: few of these missions stand up to scrutiny.
Ale to je jen nálepka: málo z těchto misí obstojí při bližším zkoumání.
The 'Made in Europe' label will also become better recognised at world level, which is as it should be.
Nálepka "Vyrobeno v Evropě" se také na světové úrovni stane více uznávaná než kdykoliv předtím.
This label is an orange-yellow sticker that contains the 25-character product key needed to activate Windows.
Tento štítek je nálepka oranžovožluté barvy obsahující kód Product Key o délce 25 znaků potřebný pro aktivaci systému Windows.
label (ayrıca: brand, brand name, mark, sign)
volume_up
značka {diş.}
CE marking is primarily a statement that this label complies with European directives.
Označení CE je především prohlášením o tom, že tato značka je v souladu s evropskými směrnicemi.
A label that is ecological but also sustainable: this is the challenge of the new framework regulation on the Ecolabel.
Značka, která je ekologická i udržitelná, to je výzva nového rámcového nařízení o ekoznačce.
This is to ensure that the CE label has the same meaning in whichever country the product is marketed in.
To má zajistit, aby měla značka CE stejný význam v kterékoli zemi, v níž je výrobek uveden na trh.
label (ayrıca: signpost)

"label" için eşanlamlılar (İngilizce):

label

Çekçe' de "label" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe label alone cannot bridge the gap between the public and the European Union.
Samotné toto označení nemůže překlenout propast mezi veřejností a Evropskou unií.
EnglishYou can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.
Sekci můžete přejmenovat dvojitým kliknutím na jmenovku a zadáním nového jména.
EnglishIf Device Manager cannot identify the device, it will label it an unknown device.
Pokud nelze ve Správci zařízení určit zařízení, bude označeno jako neznámé.
EnglishToo much information on the label may actually hinder the buyer when making a choice.
Příliš mnoho informací na etiketě může ve skutečnosti bránit kupujícímu při volbě.
EnglishThe meat scandals in recent years show quite clearly how easy label fraud is.
Skandály s masem z nedávných let ukazují docela jasně, jak je snadné padělat etikety.
EnglishIs a warning label and time limits for television advertising too much to expect?
Jsou snad zdravotní označení a časové omezení televizní reklamy příliš velkými požadavky?
EnglishWales is producing fantastic beef and must be able to label it as Welsh.
Wales produkuje vynikající hovězí maso a musí mít možnost označovat jej jako velšské.
Englishfor creating a label to call out and name a specific part of your video.
– Umožňuje vytvořit štítek k označení a pojmenování konkrétní části videa.
EnglishThe second point concerns the simplified procedures to make access to the CE label easier.
Druhý bod se týká zjednodušených postupů, které usnadní přístup k značce CE.
EnglishMarking photos with an identifiable label—called a tag—makes them easy to sort and find.
Marking photos with an identifiable label—called a tag—makes them easy to sort and find.
EnglishOne thing is certain: a food label cannot be a manual for healthy eating.
Jedna věc je jistá. Označování potravin nemůže sloužit jako příručka pro zdravé stravování.
EnglishShe may claim that the European Union has been engaged in some 25 missions with a CSDP label.
Může tvrdit, že Evropská unie se zúčastnila zhruba 25 misí s nálepkou SBOP.
EnglishIt was right and proper that a biennial cycle should have been chosen for awarding the label.
Bylo také velmi správné, že byl zaveden dvouletý cyklus pro udělování tohoto označení.
EnglishStating the country of origin on the label is pointless European nitpicking.
Uvádění země původu na etiketě je zbytečné evropské hnidopišství.
EnglishThe proposal for a 'place of farming' label will indicate where the raw materials come from.
Podle návrhu na označování "místa hospodaření" se bude uvádět, odkud suroviny pocházejí.
EnglishThe new European Heritage Label may be helpful in just this respect.
Nové označení "evropské dědictví" by právě v tomto ohledu mohlo pomoci.
EnglishHere we are contributing to adding value to the product with a label of origin.
Tím přispíváme k přidané hodnotě výrobku s označením původu.
EnglishHowever, we still have a problem, namely how to inform consumers and the markets about the label.
Máme ale stále problém s tím, jak o značce informovat spotřebitele a trhy.
EnglishIt is important that we find the best way of displaying the label.
Je důležité, abychom našli optimální způsob, jak označování zobrazovat.
EnglishThis means that it may be used but not indicated on the label.
To znamená, že může dojít k jeho použití, aniž by to bylo uvedeno na obalu.