"to introduce" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to introduce" Çekçe çeviri

EN to introduce
volume_up
[introduced|introduced] {fiil}

to introduce (ayrıca: to boot, to establish, to implement, to impose)
We need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.
Musíme zavést poždavky na označování u masa, a umožnit vysledovatelnost.
There is an urgent need to introduce the recommendations relating to the prevention of disasters.
Nutně potřebujeme zavést do praxe doporučení týkající se předcházení katastrofám.
It is thus a question of whether to introduce binding European legislation.
Otázkou je, zda zavést závazné právní předpisy na evropské úrovni.
We are now ready to introduce this operation for the next period.
Nyní jsme připravení představit toto fungování na další období.
The second thing I want to do is introduce my co-author and dear friend and co-teacher.
Za druhé chci představit mého spoluautora, drahého přítele a kolegu učitele.
So now let me introduce some of my fictional artists to you.
Teď mi dovolte představit vám některé z mých umělců.
Now you'd think that "American Idol" would introduce a measure of Americanization.
Teď si budete myslet, že "Americký Ideál" by mohl představovat měření amerikanizace.
to introduce (ayrıca: to approach, to bring nearer, to zoom in)
Ukraine is not alone in this respect, but it must demonstrate its unconditional determination to introduce more comprehensive and more inclusive reforms if it wants to move closer to the EU.
Ukrajina není v tomto ohledu sama, ale pokud se chce přiblížit EU, musí projevit své bezpodmínečné odhodlání provést komplexnější a inkluzivnější reformy.
to introduce (ayrıca: to represent)
to introduce (ayrıca: to cite, to mention, to usher)
They must start by introducing their children and young people into the European school system.
Musí začít uvádět svoje děti a mladé lidi do evropského školního systému.
to introduce (ayrıca: to cite, to inaugurate, to initiate, to instate)
Colleagues, let me introduce, in a few words, our Lex signing of the Financial Supervisory Package.
Vážení kolegové, dovolte mi několika slovy uvést oficiální podepsání balíčku o finančním dohledu.
Můžeme také uvést konkrétní přínos.
Chtěl bych uvést další argument.

Çekçe' de "to introduce" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSurely, there is great enthusiasm to introduce a new tax on financial transactions.
Všichni jsou pochopitelně nadšeně pro zavedení nové daně z finančních transakcí.
English(Laughter) But I'd also like to introduce you to what may be an unfamiliar face.
(Smích) Ale rád bych vám také představila, co je pro vás možná neznámá tvář.
EnglishBoth candidates will now introduce themselves briefly, starting with Mrs Svensson.
Oba kandidáti se nyní stručně představí. Jako první vystoupí paní Svenssonová.
EnglishTherefore, I support the efforts to introduce more transparency at an EU level.
Proto podporuji snahy o zavedení vyšší míry transparentnosti na úrovni Evropské unie.
EnglishWe must do everything to simplify procedures to introduce innovative solutions.
Musíme udělat vše pro zjednodušení postupů k zavádění inovačních řešení.
EnglishPlease continue to work on this agenda and introduce the necessary improvements.
Pokračujte, prosím, v práci na této agendě a zaveďte nezbytná zlepšení.
EnglishThere are plans to introduce local strategies in conflict zones in 2011.
Existují plány pro zavedení místních strategií v konfliktních zónách v roce 2011.
EnglishWe must continue to encourage Tajikistan to introduce a programme of reforms.
Měli bychom i nadále povzbuzovat Tádžikistán, aby zavedl program reforem.
EnglishAnd so here I introduce something, the set of rivers of a plane-filling curve.
A tak mi dovolte, abych vám něco ukázal. ~~~ Soustava plynoucích řek jako křivek v rovině.
EnglishAnother positively good idea is to introduce timber certification for the European market.
Dalším v zásadě dobrým nápadem je zavedení certifikace dřeva pro evropský trh.
EnglishBy all means let us introduce high standards for our farmers and food producers.
Rozhodně zaveďme vysoké normy pro naše zemědělce a výrobce potravin.
EnglishWe could perhaps consider whether to introduce new paragraphs and new assessment standards.
Možná bychom mohli zvážit zavedení nových odstavců a nových norem pro posuzování.
EnglishThe first step should be to introduce an immediate moratorium on the use of these weapons.
Prvním krokem by mělo být zavedení okamžitého moratoria na používání těchto zbraní.
EnglishWe need it to introduce us to new ideas and new people and different perspectives.
Potřebujeme, aby přinášel nové nápady, nové lidi a nové úhly pohledu.
EnglishWhy did we need to wait for all this to happen in order to introduce rules?
Proč jsme museli čekat, až k tomu všemu dojde, abychom zavedli předpisy?
EnglishThis is a fundamental issue that I wished to introduce into this debate.
Přál bych si, aby se tato záležitost zásadního významu stala předmětem této rozpravy.
EnglishUnfortunately, once again, we are in no hurry and are proposing not to introduce it until 2012.
Naneštěstí znovu nespěcháme a navrhujeme nezavádět tento systém před rokem 2012.
EnglishWe will hopefully introduce more competition into the European internal market.
Doufejme, že do evropského vnitřního trhu vneseme více konkurence.
EnglishParliament has resolved to introduce this principle to all modes of transport step by step.
Parlament rozhodl o postupném zavedení této zásady na všechny druhy dopravy.
EnglishI will introduce this proposal again during further discussions on this subject.
Tento návrh opět přednesu v průběhu dalších rozprav na toto téma.