"intention" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"intention" Çekçe çeviri

EN intention
volume_up
{isim}

1. genel

intention (ayrıca: animus, intent, objective, plan)
The intention at the moment is to carry out a comprehensive analysis of the project.
V tuto chvíli existuje záměr provést komplexní analýzu celého projektu.
In July 2008, they indicated their intention to negotiate on parental leave.
Ti dali v červenci 2008 najevo svůj záměr jednat o rodičovské dovolené.
That was the Commission's original intention, and a large majority of the European Parliament endorsed that intention.
To byl původní záměr Komise a velká většina Evropského parlamentu tento záměr podpořila.
intention (ayrıca: intent, will, meaning)
The intention may be good, but we do not need this good intention.
Úmysly mohou být dobré, tento dobrý úmysl však nepotřebujeme.
There is also an intention to boycott the World Ice Hockey Championships in 2014.
Obsahuje i úmysl bojkotovat mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2014.
Unfortunately, there is no intention of this happening.
Takový úmysl bohužel neexistuje.
intention
volume_up
intence {diş.}
intention (ayrıca: end, function, intent, objective)
However, we sympathise with the intentions, and agree with the direction, of certain amendments which were tabled by the committee.
Nicméně chápeme účel určitých pozměňovacích návrhů, které výbor předložil, a souhlasíme s jejich směřováním.
Let us hope that their intentions are sincere, but in business as well as in politics it is usually the case that the ends justify the means.
Doufejme, že jejich záměry jsou upřímné, ale v obchodě i politice obvykle platí, že účel světí prostředky.
This turned the intention behind the preamble to the German constitution, which refers to acting on behalf of those who have been prevented from participating, into a practical policy.
Tím se do praktické politiky promítl účel preambule německé ústavy, který hovoří o jednání jménem těch, jimž bylo v jednání zabráněno.

2. Tıp

intention

"intention" için eşanlamlılar (İngilizce):

intention
intent

Çekçe' de "intention" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe intention is for the Europe 2020 strategy to start guiding the 2012 budget now.
Záměrem je nyní začít stanovovat rozpočet na rok 2012 podle strategie Evropa 2020.
EnglishThe intention is also to invest 3% of gross domestic product in scientific research.
Záměrem je také investovat 3 % hrubého domácího produktu do vědeckého výzkumu.
EnglishI can assure you, dear Member, that my intention was absolutely positive.
Vážení členové Parlamentu, mohu vás ujistit, že mé záměry byly čistě pozitivní.
EnglishIs it the intention that increased job insecurity should be the workers' contribution?
Je záměrem to, že zvýšená nejistota pracovních míst by měla být vkladem pracovníků?
EnglishMay I say this: with this code of conduct, our intention is to improve consumers' rights.
Dovolte mi, abych řekl toto: Takto se snažíme o zkvalitnění práv spotřebitelů.
EnglishIs it the Commission's intention to repeal the UK opt-out in this area too?
Má Komise v úmyslu zrušit Spojenému království výjimku i v této oblasti?
EnglishIn fact, it has not even been designed with the intention of representing a safety marking.
Ve skutečnosti ani nebyl navržen tak, aby fungoval jako označení bezpečnosti.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, wanting a recovery plan is a good intention.
Paní předsedající, dámy a pánové, chtít sestavit plán hospodářské obnovy je dobrým záměrem.
EnglishThis was not the intention of the convention when we discussed enhanced cooperation.
To nebylo záměrem úmluvy, když jsme diskutovali o posílené spolupráci.
EnglishThe Commission's intention is in no way to reduce the importance of the open-ended contract.
Záměrem Komise není v žádném případě snížit význam smlouvy na dobu neurčitou.
EnglishIn this respect I welcome President Obama's intention to move towards closure of Guantánamo.
Vítám v tomto ohledu postup prezidenta Obamy směřující k uzavření Guantanáma.
EnglishIt is the intention to reinforce the Schengen acquis, not to depart from the Schengen acquis.
Úmyslem je schengenské acquis posílit, nikoli se od schengenského acquis odchýlit.
EnglishI am told that is indeed the intention, but Mrs De Keyser has again asked to speak.
Bylo mi řečeno, že se to zamýšlí, ale paní De Keyserová si opět požádala o možnost promluvit.
EnglishWhat I would like to know is why he has no intention of repeating the exercise.
Rád bych však věděl, proč nemá v úmyslu tu manifestaci zopakovat.
EnglishIt is our intention to obtain all the necessary information about the fingerprinting process.
Máme v úmyslu obdržet všechny potřebné informace týkající se odebírání otisků prstů.
EnglishThese comments must be taken in the context of their content and intention.
Tyto komentáře je třeba posuzovat na základě jejich obsahu a záměru.
EnglishIn no way is it the intention of the Presidency to backtrack on its goals.
Záměrem předsednictví v žádném případě není od těchto cílů ustupovat.
EnglishIn fact, 30% have no intention of participating in the forthcoming elections.
30 % totiž vůbec nemá v úmyslu se nadcházejících voleb zúčastnit.
EnglishThe Council's intention is not to have people's rights watered down or reduced.
Záměrem Rady není organizovat zeslabení nebo omezení práv lidí.
EnglishThis must be more than a sign: the Commission has no intention of relinquishing this matter.
To je více než jasný signál: Komise nemá v úmyslu tuto záležitost opustit.