"intent" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"intent" Çekçe çeviri

CS

EN intent
volume_up
{isim}

intent (ayrıca: animus, intention, objective, plan)
That is why we have to go beyond a mere declaration of intent.
Proto bychom měli udělat víc než pouze vyhlásit záměr.
Both cases follow the obvious intent of the query.
V obou případech Google sleduje očividný záměr dotazu.
The report itself affirms the intent to establish a single European legal order.
Zpráva samotná potvrzuje záměr ustavit jednotný evropský právní systém.
intent (ayrıca: intention, will, meaning)
This is not a minor offence - it was done with intent.
Nejedná se o drobný přestupek - šlo o úmysl.
Je jasné, že jde o zlý úmysl.
While fraud presupposes malicious intent, an irregularity can result from negligence or incorrect accounting procedures.
Zatímco podvod předpokládá zlý úmysl, nesrovnalost může být i dílem nedbalosti a špatného účetního postupu.
intent (ayrıca: effect, purpose, sense, meaning)
intent (ayrıca: end, function, intention, objective)

Çekçe' de "intent" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe want realities, not the usual declarations of intent, not the usual nice speeches.
Chceme realitu, nikoli pouhá prohlášení o záměru, nikoli obvyklé líbivé projevy.
EnglishIt has not really been a disaster, even if the agreement is merely a letter of intent.
Nebyla to doslova katastrofa, i když dohodu představuje pouze informace o záměru.
EnglishIn consequence, the usefulness of an umpteenth declaration of intent is somewhat limited.
V důsledku toho je potřebnost bůhví kolikátého prohlášení o záměru poněkud omezená.
EnglishCopenhagen should give rise to more than a mere declaration of intent.
Z kodaňské konference by mělo vzejít něco více než pouhé prohlášení o záměru.
EnglishLet us avoid the usual proclamations and fine resolutions, the declarations of intent.
Vyhněme se běžným proklamacím a pěkným usnesením či prohlášením o záměru.
EnglishInstead, they are simply making fine-sounding declarations of intent and empty promises.
Na místo toho nabízejí pěkně znějící prohlášení o záměrech a plané sliby.
EnglishWords will not be enough and nor will declarations of intent, we have heard too much of those.
Slova nebudou stačit, stejně jako prohlášení úmyslů, kterých jsme slyšeli již mnoho.
EnglishThere are very many political declarations of intent on Brazil and all of them very sensible.
Mnoho politických prohlášení zaměřených na Brazílii, která jsou všechna velmi rozumná.
EnglishHowever, it will remain a mere declaration of intent unless we back it up with effective measures.
Zůstane však pouhou deklarací záměru, jestliže ho nepodpoříme účinnými opatřeními.
EnglishI hope that this declaration of intent will also be followed by action.
Doufám, že toto oznámení záměru budou také následovat nějaké činy.
EnglishThe undermining of these settlements is currently raising questions for us about sincerity of intent.
Ohrožování těchto vyrovnání v současnosti u nás vyvolává otázky o upřímnosti záměru.
EnglishThe EU uses vague wording and empty expressions of good intent.
Evropská unie používá v dobrém úmyslu vágní formulace a prázdná slova.
EnglishIt is equally clear: other partners must show that they can match the seriousness of our intent.
Je to zcela jasné: ostatní partneři musejí ukázat, že mohou srovnat rozsah svého záměru s naším.
EnglishCould it be that someone is intent on getting their hands on the national assets of Belarus?
Je možné, že má někdo zálusk na národní bohatství Běloruska?
EnglishYou, on the other hand, ladies and gentlemen, seem intent - determined - to destroy our country's image.
Vy, dámy a pánové, se na druhé straně zdáte odhodláni, rozhodnuti zničit obraz naší země.
EnglishAs the Commissioner stated quite clearly today, we have had many declarations of intent on this matter.
Jak dnes pan komisař zcela jasně uvedl, k tomuto problému existuje řada prohlášení o záměru.
EnglishThere were declarations of intent relating to terrorism and cyber war, rather than genuine concepts.
Pokud jde o terorismus a kybernetický boj, šlo spíše o deklarace záměrů než o skutečné koncepce.
EnglishOther than declarations of intent, very little has happened so far in terms of the regulation of the financial markets.
Pokud jde o regulaci finančních trhů, kromě slibů se toho udělalo velmi málo.
EnglishIn making this speech, I do not intend, as you will have gathered, to return to making judgments on mere intent.
Tímto projevem se nechci, jak jste asi pochopili, vrátit k pronášení soudů o pouhých záměrech.
EnglishChange your default rendering intent or color space default.
změna výchozího vykreslení nebo barevného prostoru.