"intended purpose" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"intended purpose" Çekçe çeviri

EN intended purpose
volume_up
{isim}

intended purpose
volume_up
zamýšlený účel {er.}
The intended purpose associated with attaining the low carbon power generating objectives is good, but it is hardly crucial.
Zamýšlený účel spojený s dosažením nízkých hladin uhlíku při vyrábění energie je dobrý, ale sotva zásadní.
Therefore, we have devoted a great deal of energy to checking whether the funds that we deploy are in fact used for the intended purpose.
Proto jsme věnovali značnou část energie, abychom zjistili, zda jsou finanční prostředky, které uvolníme, ve skutečnosti použity na zamýšlený účel.
We can confirm, as we have done in the past, that the funds will be used for the intended purpose and we plan to put reliable controls in place.
Můžeme potvrdit, stejně jako jsme to učinili v minulosti, že tyto prostředky budou použity pro zamýšlený účel, a hodláme zavést spolehlivá kontrolní opatření.

Çekçe de "intended purpose" için benzer çeviriler

intended sıfat
to intend fiil
purpose isim

Çekçe' de "intended purpose" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHe took the view that tax policy was not intended for this purpose.
Zastával názor, že daňová politika není k tomuto účelu určená.
EnglishThe budget is not intended for this purpose and this would not be possible either in political or legal terms.
Rozpočet není na tento účel určen a nebylo by to možné ani z politického ani z právního hlediska.
EnglishWe should only be afraid that the ECI is used not in the spirit of the Treaty, not for its intended purpose but abusively or not at all.
Obávat bychom se měli jen toho, že EOI nebude využívána v duchu Smlouvy či k jejímu zamýšlenému účelu nebo vůbec.
EnglishThe intended purpose of this is to prevent female genital mutilation from occurring in the receiving EU Member State.
Zamýšleným cílem tohoto postupu je zabránit tomu, aby v hostitelském členské státě EU docházelo k mrzačení ženských pohlavních orgánů.
EnglishAs I have already said, the idea of circular migration is intended precisely for this purpose: to avoid sapping energy on a permanent basis.
Jak jsem již uvedl, myšlenka cirkulační migrace je určena přesně k tomuto účelu: vyhnout se neustálému plýtvání energií.
EnglishAmendment 6 from the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament was intended to serve this purpose.
Tomuto účelu měl sloužit pozměňovací návrh 6 Sskupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu.
EnglishIt is of paramount importance to European citizens that these resources are used for their intended purpose transparently and effectively.
Pro evropské občany je mimořádně důležité, aby tyto finanční prostředky byly transparentně a efektivně používány ke svému zamýšlenému účelu.
EnglishIt is an instrument intended to serve the purpose of growth within the EU and its implementation is included within the framework of the Europe 2020 strategy and the Single Market Act.
Tento nástroj má sloužit k růstu v rámci Unie, a jeho uplatňování je zahrnuto do strategie Evropa 2020 a do Aktu o jednotném trhu.
EnglishIt is true that video games can be used for educational purposes, but only on the condition that they are used according to their intended purpose for each age group.
Je pravda, že videohry mohou být používány ke vzdělávacím účelům, ale pouze za podmínky, že jsou využívány v souladu s jejich zamýšleným účelem pro každou věkovou skupinu.
EnglishIt is very important that the national electronic registers containing the data should be interconnected so that data can be compared and the regulation therefore serves its intended purpose.
Je velmi důležité, aby národní elektronické registry, které obsahují tyto údaje, byly navzájem spojené, aby se mohly údaje porovnávat a regulace tak mohla plnit svůj účel.
EnglishDevelopment funds - funds under the Development Cooperation Instrument (DCI) - are intended for this purpose; for combating poverty and not for the EU's cooperation with industrialised countries.
Rozvojové prostředky - prostředky v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci (NRS) - jsou určeny pro tyto účely; k boji proti chudobě, a nikoli pro spolupráci EU s průmyslovými zeměmi.