"intelligently" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"intelligently" Çekçe çeviri

EN intelligently
volume_up
{zarf}

intelligently
There are two approaches that can be combined intelligently.
Jsou zde dva přístupy, které lze inteligentně kombinovat.
However, the tax rates also need to be set intelligently.
Nicméně daňové sazby musí být nastaveny inteligentně.
This situation requires that we act intelligently.
Tato situace vyžaduje, abychom jednali inteligentně.

"intelligent" için eşanlamlılar (İngilizce):

intelligent

Çekçe' de "intelligently" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe need a method; if we want the EU to accept this policy, believe me, we must act intelligently.
Potřebujeme metodu; pokud chceme, aby EU přijala tuto politiku, věřte mi, musíme jednat rozumně.
EnglishThe Chair of the Subcommittee on Human Rights, Mrs Flautre, responded to this very intelligently.
Předsedkyně podvýboru pro lidská práva paní Flautreová na tuto záležitost reagovala velmi rozumně.
EnglishI would also like to thank the rapporteur, who negotiated sympathetically and intelligently.
Děkuji i zpravodaji, jenž jednal přátelsky a s rozumem.
EnglishWe have to make motorists act more intelligently.
Budeme muset přimět motoristy, aby se chovali inteligentněji.
EnglishIn other words, they drive more intelligently, and I believe this is one of the reasons why it was only right that a woman drafted this report.
Jinými slovy, jezdí inteligentněji a věřím, že právě proto bylo správné, že zprávu připravila žena.
EnglishThe Brok report manages this impotence well and intelligently, and I congratulate him, but sadly he does not take us forward.
Zpráva pana Broka s touto bezmocností dobrým a inteligentním způsobem pracuje, a já mu blahopřeji, naneštěstí nás však neposunuje kupředu.
EnglishPerhaps we should ask the question as to how to increase the effectiveness of EU resources and how to spend them more intelligently.
Možná bychom si měli položit otázku ohledně toho, jak zvýšit efektivnost zdrojů Evropské unie a jak je vynakládat inteligentnějším způsobem.
EnglishThe Jabra PRO™ 9400 prioritises the safety of the wearer by intelligently adjusting volume levels to adapt to unexpected spikes.
Jabra Pro™ 9400 upřednostňuje bezpečnost uživatele prostřednictvím inteligentního nastavení hlasitosti, jež se dokáže přizpůsobit neočekávaným výkyvům.
EnglishThat is why, in this communication, we say that, before the June European Council, we will provide an analysis on exactly how we could intelligently go to 30%.
Proto v tomto sdělení říkáme, že před červnovým zasedáním Evropské rady poskytneme analýzu, jak přesně bychom mohli rozumně přistoupit na 30 %.
EnglishNow, if we have all these tools at our disposal, we simply have to ask the question, and Thaler and Sunstein have, of how we can use these more intelligently.
A když máme všechny tyto nástroje k dispozici, prostě si musíme položit otázku, spolu s Thalerem a Sunsteinem, jak je používat s větší inteligencí.
EnglishAs President Barroso stated in his 'State of the Union' speech, this is not a discussion about spending less or more; this is about how to spend more intelligently.
Jak předseda Barroso prohlásil ve svém projevu nazvaném Stav Unie, toto není diskuse o tom, zda utrácet více či méně, nýbrž o tom, jak utrácet inteligentněji.
EnglishI hope that the current economic austerity will encourage states to spend their resources more intelligently and that they will be capable of cooperating more effectively.
Doufám, že současná úsporná opatření podnítí státy k tomu, aby utrácely své zdroje rozumněji, a doufám, že tyto státy budou schopny efektivněji spolupracovat.
EnglishIf we can find a way of becoming positive in the present, then our brains work even more successfully as we're able to work harder, faster and more intelligently.
Pokud nalezneme způsob, jak se stát pozitivním v současnosti, pak bude náš mozek pracovat dokonce více úspěšněji, jak budeme schopni pracovat pilněji, rychleji a chytřeji.
English. - Madam President, in a crisis, one sometimes has to act quickly - and it is clear that the eurozone is not out of its crisis - but one also has to act intelligently.
jménem skupiny ECR. - Paní předsedající, v krizi - a je zřejmé, že eurozóna ještě není z krize venku - je někdy třeba jednat rychle, ale také chytře.
EnglishAt the same time, we must also be clear that the oversight we exercise is not in itself sufficient to guarantee that funds have been spent intelligently and in compliance with the rules.
Zároveň nám musí být jasné, že dohled, který provádíme, není sám o sobě dostatečnou zárukou, že finanční prostředky budou využívány rozumně a v souladu s předpisy.
EnglishI myself have witnessed that by using technology intelligently in the monument protection sector, it is possible to obtain significant results, in terms of both the planning and restoration works.
Sám jsem byl svědkem toho, že díky inteligentnímu používání technologií v odvětví ochrany památek je možné získat významné výsledky, pokud jde o plánovací i restaurační práce.