"instruction" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"instruction" Çekçe çeviri

EN instruction
volume_up
{isim}

1. genel

instruction
I think that we ought to include an instruction that benefits the child, or rather, the passenger.
Myslím, že bychom měli doplnit instrukce ve prospěch dítěte, nebo lépe řečeno cestujícího.
This is the instruction concerning the protection of personal data in the activity of the Catholic Church in Poland.
Takové jsou instrukce týkající se ochrany osobních údajů, které v Polsku má katolická církev.
Common consular instructions: biometric identifiers and visa applications (debate)
Společná konzulární instrukce: biometrické prvky a žádosti o víza (rozprava)
instruction (ayrıca: advice, command, cue, directive)
Dostali pokyn: normálně choďte.
(Laughter) And then -- sort of -- (Laughter) So not only the instruction is clear, but also the sanction, what will happen if you don't do what I tell you.
. ~~~ (smích) A pak -- zhruba -- (smích) Takže je jasný nejen pokyn, ale i trest - co se stane, když neposlechneš, co ti říkám.

2. İktisat

instruction
The instructions that came with your model should tell you exactly how to install it.
Pokyny dodané s konkrétním modelem by měly obsahovat přesný návod k jeho instalaci.
instruction

"instruction" için eşanlamlılar (İngilizce):

instruction

Çekçe' de "instruction" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishRomania offers ethnic minorities wide-ranging instruction in their mother tongue.
Rumunsko nabízí etnickým menšinám rozmanité informace v jejich mateřském jazyce.
EnglishIn the Hungarian minority schools, the language of instruction is exclusively Hungarian.
V maďarských menšinových školách je výhradním vyučovacím jazykem maďarština.
EnglishAustria has an excellent public school, education and instruction system.
Rakousko má vynikající systém veřejného školství, vzdělávání a výuky.
EnglishThis was a computer-assisted instruction system, which in those days ran on a computer named ILLIAC.
Byl to výukový systém na počítači, který v té době běžel na počítači ILLIAC.
EnglishHe said, "He who receives an idea from me receives instruction himself, without lessening mine.
Řekl: "Tomu, kdo ode mě převezme nápad, se dostane rady, aniž bych se tak já stal bezradným.
EnglishDo you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na elektrické spotřebiče?
EnglishTibet - plans to make Chinese the main language of instruction
Tibet - plány na zavedení čínštiny jako hlavního vyučovacího jazyka
EnglishThey have schools where instruction is given in their mother tongues.
Mají školy, kde se vyučuje v jejich mateřských jazycích.
EnglishInformation on this website does not replace a diving instruction course.
Tato webové stránky nenahrazuje potápěčský kurs!
EnglishAnd that instruction set, from the brain to every other part of the body -- look at the complexity of the folding.
A tato sada instrukcí z mozku do každé další části těla -- podívejte na složitost ohybů.
EnglishSo you are under tremendous pressure because I don't give you instruction, and yet, you have to guess my mind.
Takže jste pod ohromným tlakem, protože vám nedávám pokyny, a prostě mi musíte číst myšlenky.
EnglishThey have brought in restrictions on travel abroad by members of the clergy and religious instruction teachers.
Zavedly omezení cest duchovních a učitelů náboženství do zahraničí.
EnglishWe give them lots of instruction, and we never ever deceive them.
Dáme ji spoustu instrukcí a nikdy je nepodvedeme.
EnglishThe right of Polish children to receive education with Polish as the medium of instruction is being curtailed.
Právo polských dětí na vyučování v polském jazyce je omezováno.
EnglishThere are significant problems over the operation of education with Polish as the medium of instruction.
Existují závažné problémy s vyučováním v polském jazyce.
EnglishIt's completely intuitive; there's no instruction manual.
Je to naprosto intuitivní, není zde žádný manuál.
EnglishIf the test page fails, check the manufacturer's instruction booklet or website for detailed troubleshooting steps.
Pokud tisk zkušební stránky selže, vyhledejte v brožuře s pokyny výrobce či na webu výrobce podrobný postup řešení potíží.
EnglishThe moves to institute Chinese as the main language of instruction in Tibetan areas raise complex and sensitive issues.
Kroky k zavedení čínštiny jako hlavního vyučovacího jazyka v tibetských oblastech vyvolávají složité a citlivé otázky.
EnglishThe next item is the debate on six motions for resolutions on Tibet - plans to make Chinese the main language of instruction.
Dalším bodem je rozprava o šesti návrzích usnesení o Tibetu - plánech na zavedení čínštiny jako hlavního vyučovacího jazyka.
English(Applause) So, you'd have a little instruction below it, you know, for those who didn't see the public service announcements.
(Potlesk) Pod značkou by byly připojeny vysvětlující dodatkové tabulky, víte, pro ty, kdo nezaregistrovali oznámení pro veřejnost.