"innovation" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"innovation" Çekçe çeviri

EN innovation
volume_up
{isim}

innovation
volume_up
inovace {diş.}
I am in favour of innovation - as is the Commission - but it must be responsible innovation.
Jsem pro inovace stejně jako Komise, ale musí to být zodpovědné inovace.
Our policies must show that social innovation and technological innovation are compatible.
Naše politiky musí prokázat, že sociální inovace a technologické inovace jsou kompatibilní.
Research and innovation are vital to drive the competitiveness of our economies.
Výzkum a inovace jsou pro zajištění konkurenceschopnosti našich ekonomik zásadní.
We are in search of projects aimed at improving research, development and innovation.
Usilujeme o projekty zaměřené na zlepšení výzkumu, vývoje a inovací.
It encourages new entrants, innovation and technological and operational improvements.
Dražba emisních kvót je ekonomicky výhodnější, protože podporuje vstup nových účastníků na trh, inovace, technologická a provozní zlepšení.
The Commission proposal introduces important innovations which I hope you can support.
Návrh Komise zavádí významná zlepšení, která, doufám, můžete podpořit.

Çekçe' de "innovation" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYou do not arrive at innovation through more structures, more bricks and mortar.
Nepodaří se vám dosáhnout inovací prostřednictvím mnoha struktur, cihel a malty.
EnglishDo those two 'nos' mean that we must turn our back on technological innovation?
Znamenají obě záporné odpovědi, že se musíme obrátit zády k technologické inovaci?
EnglishCreativity is a key driver of innovation for both economic and social reasons.
Tvořivost je klíčová pro inovaci jak z hospodářského, tak sociálního hlediska.
EnglishAt the same time, GNSS is part of the EU 2020 strategy's key innovation objectives.
GNSS je zároveň součástí klíčových inovačních záměrů v rámci strategie EU 2020.
EnglishInvestment in research, innovation and education must drive growth and employment.
Investice do výzkumu, inovací a vzdělání musí podporovat růst a zaměstnanost.
EnglishTo invest in innovation, it is necessary to concentrate on subsidising research.
Pokud chceme investovat do inovací, je třeba se zaměřit na podporu výzkumu.
EnglishIt should not be forgotten, though, that innovation can come from any EU citizen.
Neměli bychom však zapomínat na to, že inovaci může vymyslet každý občan EU.
EnglishThe industry is required to make considerable strides in terms of innovation.
V automobilovém průmyslu je nutno udělat významné pokroky, co se týče inovací.
EnglishThe proposal therefore aims to promote innovation within the textile sector.
V tomto smyslu se návrh také zaměřuje na podporu inovací v textilním průmyslu.
EnglishThe Commission's innovation strategy is clear, but this question remains open.
Inovační strategie Komise je jasná, ale tato otázka zůstává nadále otevřená.
EnglishAnd no important endeavor that required innovation was done without risk.
A žádné důležité úsilí, které navíc vyžaduje inovaci, se neobešlo bez riskování.
EnglishIn 2007, 1.84% of the European Union's GNP was spent on research and innovation.
V roce 2007 bylo 1,84 % HDP Evropské unie vynaloženo na výzkum a inovaci.
EnglishSome of them are in the EU 2020 strategy, in innovation and digital networks.
Některé z nich zmiňuje strategie Evropa 2020, týká se to inovací a digitálních sítí.
EnglishUndoubtedly, energy security cannot be discussed without including innovation.
O energetické bezpečnosti bezpochyby nelze diskutovat bez zahrnutí inovací.
EnglishAnd when you get a radical innovation, it's often very uncertain how it can be applied.
A když máte velmi radikální inovaci, není často úplně zřejmé, jak se dá použít.
English(PL) Mr President, the Innovation Union initiative is crucial for the future of Europe.
(PL) Pane předsedající, iniciativa Unie inovací je pro budoucnost Evropy klíčová.
EnglishEurope must invest in innovation if it is to develop new products and services.
Chce-li Evropa vyvíjet nové výrobky a služby, musí investovat do inovací.
EnglishEurope must invest in innovation if it is to develop new products and services.
Evropa musí investovat do inovací, chce-li vyvíjet nové výrobky a služby.
EnglishI see the Innovation Union programme as a programme coming at one minute to midnight.
Já vidím program Unie inovací jako program, který přichází za minutu dvanáct.
EnglishHowever, the cost of patents should be reduced to facilitate the spread of innovation.
Navzdory tomu by však měla být snížena cena patentů, s cílem rozšířit inovaci.