"inertia" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"inertia" Çekçe çeviri

EN inertia
volume_up
{isim}

1. genel

inertia (ayrıca: apathy, detachment, impassivity, lethargy)
There is a psychological explanation for this inertia.
Tato netečnost má své psychologické důvody.
For example, people exploit the current resulting inertia by manipulating the reimbursement system for cross-border care.
Lidé například využívají současnou netečnost tak, že manipulují systémem náhrad přeshraniční péče.
This contradicts Parliament's own decision and demonstrates a deplorable inertia and short-term attitude, given Brazil's real importance in the world.
Je to v rozporu s rozhodnutím samotného Parlamentu a ukazuje to na odsouzeníhodnou netečnost a krátkozrakost vzhledem ke skutečnému významu Brazílie pro svět.
inertia
inertia (ayrıca: idleness, inactivity, standstill, inaction)
It disregards the EU's inertia and refusal to take the necessary decisions;
ignoruje nečinnost a odmítání EU přijmout nezbytná rozhodnutí;
We are, indeed, all aware of the consequences of climate change on forests, yet our inertia in finding solutions to them is putting their preservation in serious danger.
Všichni si jsme vědomi následků změny klimatu na lesy, avšak naše nečinnost při hledání řešení vážným způsobem ohrožuje jejich zachování.
inertia (ayrıca: flabbiness, flaccidity, slackness)

2. Fizik

inertia (ayrıca: impetus)

"inertia" için eşanlamlılar (İngilizce):

inertia

Çekçe' de "inertia" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHowever, unfortunately, we have also seen delays and fragmented approaches and periods of inertia.
Byli jsme bohužel ale i svědky zpoždění a roztříštěného přístupu a období nečinnosti.
EnglishThe Union may find there is a heavy strategic price to pay for European inertia vis-à-vis Africa.
Bude-li totiž Unie vůči Africe netečná, mohla by za to zaplatit vysokou strategickou cenu.
EnglishIn a constantly changing world, inertia is tantamount to decline.
V neustále se měnícím světě se nehybnost rovná rozkladu.
EnglishWe cannot complete the European Union with inertia or fine words or simply from common ground.
Nemůžeme dokončit budování Evropské unie setrvačností nebo hezkými slovy nebo jen na základě společného postoje.
EnglishI do, of course, appreciate the Commission's wish to find a way out of a situation of protracted interinstitutional inertia.
Pochopitelně velice oceňuji, že Komise chce najít východisko ze situace prodlužované meziinstitucionální nečinnosti.
EnglishOn this issue too, however, we have remained at a stalemate due to a certain inertia, which I hope in the future can be resolved.
I v této otázce jsme však zůstali na mrtvém bodě kvůli určité netečnosti, kterou bude doufám možné v budoucnu překonat.
EnglishToday, we see that this central project was bogged down due to the omnipotence and technocratic inertia of our institutions.
Dnes vidím, že tento ústřední projekt uvízl na mrtvém bodě v důsledku všemocnosti a technokratické ochablosti našich orgánů.
EnglishIs this not also a sign of some inertia on your part, coming from your previous area of responsibility, enlargement?
Není to také znakem jisté nečinnosti z vaší strany vzhledem k tomu, že se jedná o oblast vaší dřívější odpovědnosti, o oblast rozšiřování?
EnglishIn this context, the renewed social agenda represents a step forward in the field of social legislation after a long period of inertia.
V této souvislosti je obnovený sociální program po dlouhé době nečinnosti krokem kupředu v oblasti sociálně právních předpisů.
EnglishWe must not dilute the political content of this project under the weight of an institutional mechanism that would certainly lead to inertia.
Nesmíme rozmělnit politický obsah tohoto projektu vahou institucionálního mechanismu, což by nepochybně vedlo k ochabení.
EnglishIt has also been an element of inertia, a superfluous element to be taken into consideration when Member States took things in hand.
Stal se rovněž součástí setrvačnosti, nadbytečným prvkem, který měl být zohledňován, když členské státy vzaly věci do vlastních rukou.
EnglishThis is not only because of the Commission's inertia; it is also and, above all, because of the petitioner Mr Klein's inability to take legal action.
Není to způsobeno pouze nečinností Komise, je to způsobeno rovněž a především neschopností předkladatele petice, pana Kleina, podat žalobu.
EnglishIt is clear that when a small nation with a population of 300 000 is affected by the unrestrained market economy, there are no inertia effects in the administration.
Je jasné, že když je malá země s 300 000 obyvatel zasažena bezuzdnou tržní ekonomikou, nevykazuje její správa žádné působení setrvačnosti.
EnglishThis inertia can be seen in the events in Italy, in Brioni, where asbestos has not been removed, in Porto Marghera and in Cengio, where deaths are still occurring.
Tuto liknavost lze pozorovat na událostech v Itálii, v Brioni, kde azbest nebyl odstraněn, v Porto Marghera a v Cengio, kde stále dochází k úmrtím.
English(EL) Mr President, I would like to thank the President-in-Office, but in familiar Council terms, he has chronicled 18 months of inertia and delays.
(EL) Vážený pane předsedající, rád bych poděkoval panu úřadujícímu předsedovi, ale on nám obvyklým slovníkem Rady předložil chronologii 18 měsíců nečinnosti a otálení.
EnglishEveryone knew about it, but little was done, and above all the industry shirked its responsibilities, working within the loopholes created by the inertia of the public authorities.
Každý o tom věděl, ale bylo vykonáno jen málo, a především průmysl se vyhýbal své odpovědnosti, pracoval v rámci mezer vytvořených liknavostí státních orgánů.
EnglishThis question refers to a case in which a small European business has been denied justice because of the inertia that the Commission has unfortunately demonstrated from 1997 until now.
Tato otázka se týká případu, kdy byla malému evropskému podniku odepřena spravedlnost kvůli nečinnosti, již Komise bohužel demonstruje od roku 1997 až doposud.