"idea" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"idea" Çekçe çeviri

CS

"idea" İngilizce çeviri

volume_up
idea {diş.}
EN

EN idea
volume_up
{isim}

idea (ayrıca: brainchild, thought)
Another thought which I should like to emphasise is the idea of combating poverty.
Další myšlenka, kterou bych chtěl velmi podtrhnout, je myšlenka boje proti chudobě.
That is the idea behind the European social model, and it is an idea that I support.
To je hlavní myšlenka evropského sociálního modelu a tuto myšlenku podporuji.
It was in 2000 that the idea of creating a virtual European library was launched.
Myšlenka na vytvoření virtuální evropské knihovny pochází z roku 2000.
idea (ayrıca: brainchild, conception, gimmick, stroke)
An idea -- a new idea -- is a new network of neurons firing in sync with each other inside your brain.
Nápad, každý nový nápad, je nová síť neuronů, propojených navzájem ve vašem mozku.
This is not a revolutionary idea, nor was it my idea.
To není nijak revoluční nápad, není to ani můj nápad.
This is a new idea that's crept up that may be, essentially, a cleverer idea than putting sulfates in.
Je to nový nápad, který se připlížil a možná, nutně, chytřejší nápad než dát tam sulfáty.
idea (ayrıca: concept, conception, fantasy, figure)
I do not like the idea of databases, I do not like the idea of finger-printing.
Nelíbí se mi představa databází, nelíbí se mi představa snímání otisků prstů.
But there's some things that have been going on since this idea of food was established.
Ovšem od doby, kdy se ustálila jakási představa o jídle, se toho stalo hodně.
This idea of fireflies in a jar, for some reason, was always really exciting to me.
Tahleta představa světlušky ve sklenici, z nějakého důvodu pro mě byla vždycky vzrušující.
idea
volume_up
idea {diş.}
We're thinking beauty is in the limbic system -- if that's not an outmoded idea.
Myslíme si, že krása se nachází v limbické části mozku -- pokud to není zastaralá idea.
Equally incorrect is the idea that posting workers implicitly involves social dumping.
Stejně tak není pravdivá idea, že součástí vysílání je implicitně sociální dumping.
And the whole idea of one's relationship to their work changed a lot.
A celá idea vztahu člověka k práci se zásadně změnila.
idea (ayrıca: attitude, contention, mind, opinion)
It is called democracy, and I recommend the idea to the Bureau.
Říká se tomu demokracie, a tento názor doporučuji předsednictvu.
The idea that people are always truthful about their intentions is not borne out from experience.
Názor, že lidé vždy hovoří pravdivě o svých úmyslech, se nezakládá na zkušenostech.
The idea that this is an attack on existing groups is nonsense.
Názor, že se jedná o útok na stávající skupiny, je nesmyslný.
idea (ayrıca: blueprint, design, layout, plan)
And the idea was to go in and do an interior survey of that ship, which had never been done.
Plán byl dostat se dovnitř a zmapovat interiér lodi, což předtím nikdo nikdy neudělal.
Mr President, I very much welcome the idea of the Commission preparing an action plan on e-justice.
Pane předsedající, velmi vítám skutečnost, že Komise připravuje akční plán o e-justici.
As I said, we need to support Mediterranean food, and it is a very good idea for culture and diversity.
Jak jsem řekl, je třeba, abychom středozemní stravu podporovali, což je velmi dobrý plán pro kulturu a rozmanitost.
idea
We didn't have any idea about these things, which we call chimneys.
Neměli jsme ponětí o těchto věcech, které nazýváme komíny.
I have no idea what the efficacy of these cures is.
Nemám ponětí o účinnosti těchto přípravků.
You are taken to the police, you are taken to court and you have no idea what you are being accused of.
Jste odvedeni na policii, jste odvedeni před soud a nemáte ponětí, z čeho jste obviněni.

"idea" için eşanlamlılar (İngilizce):

idea

Çekçe' de "idea" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThat will be based on the idea of having a citizens' ownership of EU policies...
To bude založeno na myšlence, že bude existovat vlastnictví politik EU občany...
EnglishFor this reason, I can give qualified support to the idea of a European census.
Z tohoto důvodu mohu s výhradami myšlenku evropského sčítání obyvatel podpořit.
EnglishHowever, it's a good idea to keep your PC more secure by using a strong password.
Je však vhodné, abyste pomocí silného hesla zajistili lepší zabezpečení počítače.
EnglishI have supported this idea right from the very beginning of my mandate as an MEP.
Podporoval jsem tuto myšlenku od samého začátku svého mandátu jako poslanec EP.
EnglishWhat we're seeing is a complete corruption of the idea of patents and copyright.
Jsme svědky naprosté zkorumpovanosti základní myšlenky patentů a ochranných známek.
EnglishWe have an idea of how much funding will be needed to implement the global plan.
Máme představu o tom, kolik prostředků bude pro realizaci globálního plánu potřeba.
EnglishAllow me to mention one idea: the stock markets are at an historically low level.
Dovolte mi uvést jednu myšlenku: akciové trhy jsou na historicky nízké úrovni.
EnglishHence, I believe that it would be a good idea to avoid cutting these budgets.
Z tohoto důvodu se domnívám, že by bylo dobře se vyhnout krácení těchto rozpočtů.
EnglishI firmly support the idea of international cooperation to resolve common problems.
Pevně podporuji myšlenku řešit společné problémy na základě mezinárodní spolupráce.
EnglishLastly, I regret that the report does not take up the idea of an economic government.
A na závěr, je mi líto, že se zpráva nepřihlásila k myšlence hospodářské správy.
EnglishThis egotism damages European cooperation and, ultimately, also the European idea.
Tento egoismus poškozuje evropskou spolupráci a nakonec i evropskou myšlenku.
EnglishThis is also something that I strongly support - I think it is a very good idea.
To je také něco, co silně podporuji - podle mě jde o velmi dobrou myšlenku.
EnglishAll of these would have been great things to do, and my nurses had no idea.
Všechno tohle by bývaly byly dobré nápady, ale setřičky o tomhle neměly tušení.
EnglishDad, being an academic, had no idea that Mike's Hard Lemonade contained alcohol.
Tatínek, jelikož je akademik, neměl tušení, že Mikova Silná Limonáda obsahuje alkohol.
EnglishSupport for the idea of creating two e-justice Internet portals seems justified.
Podpora myšlenky vytvoření dvou internetových portálů e-justice se zdá být odůvodněná.
EnglishThe idea that paid maternity leave will encourage women to have children is naive.
Je naivní si myslet, že placená mateřská dovolená povede ženy k tomu, aby měly děti.
English(HU) Madam President, on Europe Day, I would like to speak about the Community idea.
(HU) Paní předsedající, v Den Evropy bych chtěl promluvit o myšlence Společenství.
EnglishIn the past more so than today everyone had their own idea of what this was.
V minulosti, více než dnes, měl každý svou představu o tom, co tento výraz znamená.
EnglishIt's a good idea to print a test page to check if the printer is working correctly.
Je vhodné vytisknout testovací stránku a zkontrolovat, zda tiskárna správně funguje.
EnglishAnd he took Schwarzschild's idea to the Prussian Academy of Sciences the next week.
Einstein pak Schwarzchildovu tezi přinesl následující týden na Pruskou akademii věd.