"hearing" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"hearing" Çekçe çeviri

EN hearing
volume_up
{isim}

1. genel

hearing
You wouldn't want decent hearing, you would want perfect hearing.
Nechtěli byste "docela dobrý" sluch, chtěli byste dokonalý sluch.
We welcome the fact that the new directive requires toys not to impair hearing.
Vítáme skutečnost, že nová směrnice vyžaduje, aby hračky nijak nepoškozovaly sluch.
At 100, she needed stimulation as her hearing and sight and mobility diminished.
Ve 100 letech potřebovala povzbuzení, protože její sluch, zrak a mobilita se zhoršovaly.
hearing (ayrıca: audience)
Thank you, though, to Commissioner Frattini for the hearing that was organised.
Děkuji vám, pane komisaři Frattini, za slyšení, které bylo zorganizováno.
The hearing was conducive to constructive and dispassionate debate.
Slyšení bylo přínosné pro konstruktivní a neemotivní diskusi.
It is virtually impossible for the poor to get a fair hearing.
Je prakticky nemožné, aby se chudým dostalo spravedlivého slyšení.
First, the hearing of witnesses; secondly, access to files; thirdly, OLAF, and fourth, cooperation in the field of human rights.
Za prvé, výslech svědků, za druhé, přístup k materiálům, za třetí, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a za čtvrté, spolupráce v oblasti lidských práv.

2. Hukuk

hearing
(DE) Mr President, Commissioner, nothing that we are hearing today and are tabling in terms of demands is new.
- (DE) Vážený pane předsedající, paní komisařko, všechno, co zde dnes slyšíme a co je předloženo k projednání, není z hlediska naléhavosti nic nového.

"hearing" için eşanlamlılar (İngilizce):

hearing

Çekçe' de "hearing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTwo things jump out at me immediately in hearing the discussion that has gone on.
Když jsem poslouchal probíhající diskusi, okamžitě mi vytanuly na mysli dvě věci.
EnglishHere and there we are even hearing calls for the Millennium Goals to be shelved.
Sem tam dokonce slyšíme i výzvy k tomu, aby cíle tisíciletí byly dány k ledu.
EnglishI was able to participate and also on various occasions to speak in the hearing.
Mohl jsem se ho zúčastnit a také jsem při několika příležitostech promluvil.
EnglishAlso, there is not enough provision for hearing both sides of the argument.
Zároveň neexistuje dostatečné právní zajištění pro vyslechnutí obou stran sporu.
EnglishThe first impulse that comes to mind on hearing about it is a refusal to accept it.
První, co uděláte, když uslyšíte něco takového, je, že tomu odmítnete uvěřit.
EnglishSo it's not too surprising that there were no good treatments for hearing loss.
Takže nikoho nepřekvapí, že ani nebyla žádná účinná léčba nedoslýchavosti.
EnglishJust in case there are any problems with us hearing or with communication.
Pouze pro případ, že bychom se špatně slyšeli nebo pro případ problémů v komunikací.
EnglishThe third problem with headphones is this: deafness -- noise-induced hearing disorder.
Třetí problém se sluchátky je: hluchota -- hlukem způsobená porucha sluchu.
EnglishWe are, of course, hearing that there is a new threat of trouble from the United Kingdom.
Nyní se dozvídáme, že ze Spojeného království přichází hrozba nového problému.
EnglishAs my colleague Mrs Ask said, we now look forward to hearing your views.
Jak již řekla paní kolegyně Asková, těšíme se, že se nyní dovíme vaše názory.
EnglishBut they keep hearing about people getting rich, and then in 1850 they still hear that.
Ale zprávy o lidech, kteří náhle zbohatli, stále pokračovaly i v roce 1950.
EnglishWe keep hearing that this is fair, and that there are historical reasons for this.
Stále slyšíme, že je to spravdlivé a že jsou k tomu historické důvody.
EnglishThose in favour of military interventions will not enjoy hearing this criticism.
Ti, kteří mají v oblibě vojenské zásahy, neuslyší rádi tuto kritiku.
EnglishI am, of course, interested in hearing your priorities and expectations for these meetings.
Samozřejmě, co se týče těchto zasedání, zajímají mě vaše priority a očekávání.
EnglishWe have already had a hearing on this and we have our research report.
Již jsme k tomuto tématu uspořádali setkání a vypracovali vlastní výzkumnou zprávu.
EnglishI would appreciate hearing your position on this, High Representative.
Uvítal bych, paní vysoká představitelko, kdybyste mi k tomu řekla svůj názor.
EnglishWe are still hearing threats of war against Iran, especially from the United States.
Stále slyšíme výhrůžky válkou proti Íránu, zejména ze Spojených států.
EnglishI will say no more here, but I look forward to hearing your comments on the report.
Již nebudu dále pokračovat, ale těším se na vaše vyjádření ke zprávě.
EnglishWhat concerns me again is hearing the word 'protect' in this Chamber.
Co mě znovu znepokojuje je to, že v tomto Parlamentu slyším slovo "chránit".
EnglishI see a lot of elderly people who are hearing impaired or visually impaired.
Vidím hodně starých lidí, kteří jsou sluchově nebo zrakově postižení.

Sözlükte diğer kelimeler