"halting" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"halting" Çekçe çeviri

EN halting
volume_up
{isim}

halting
This minimum income has an absolutely paramount role to play in preventing tragic situations caused by poverty and in halting social exclusion.
Tento minimální příjem hraje zcela rozhodující úlohu při zabraňování tragickým situacím způsobeným chudobou a při zastavování sociálního vylučování.

"halting" için eşanlamlılar (İngilizce):

halting

Çekçe' de "halting" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis way, we could give a push to the halting cooperation between tax departments.
Tímto způsobem bychom mohli oživit pokulhávající spolupráci mezi daňovými orgány.
EnglishMore than half the EU's Member States are affected by Russia halting the supply of gas.
Více než polovina členských států EU je postižena zastavením dodávek plynu z Ruska.
English(SL) The rapidly rising fuel costs are halting transport around Europe and across the world.
(SL) Rychlý nárůst palivových nákladů brzdí dopravu v Evropě i na celém světě.
EnglishThis is not about citizen participation, but about halting further European unity.
Nejde zde o účast občanů, nýbrž o další bránění evropské jednotě.
EnglishGiven the historical background, we could ask why the first step was somewhat halting.
Vzhledem k historickým souvislostem bychom si měli položit otázku, proč byl první krok poněkud váhavý.
EnglishA step is thus being made towards halting the awarding of absurd subsidies to feudal landowners.
Jedná se tedy o krok, kterým se dostáváme k omezení nesmyslných podpor feudálním vlastníkům půdy.
EnglishHalting international adoptions was one of the conditions for Romania's accession to the European Union.
Zastavení mezinárodních adopcí bylo jednou z podmínek přistoupení Rumunska k Evropské unii.
EnglishHas the Commission considered halting funding to the GFATM?
Zvážila Komise možnost pozastavit financování GFATM?
EnglishHalting the loss of biodiversity by 2010 (vote)
Zastavení úbytku biodiverzity do roku 2010 (hlasování)
EnglishIt is a further step towards sustainable forestry in Europe, and halting the looting of forests in some Member States.
Je dalším krokem k udržitelnému lesnictví v Evropě a zastavení rabování lesů v některých členských zemích.
EnglishAnd the snippets of halting English were exchanged between people who had one thing in common, they were starting again.
A úryvky nejisté angličtiny byly vyměňovány mezi lidmi, kteří měli jedno společné, a to - - začínali znovu.
EnglishThe costs are literally halting the transport of goods.
EnglishOur strategies for halting the loss of biodiversity have been a failure, and we know the reasons for this failure.
Naše strategie zaměřené na zastavení ztráty biologické rozmanitosti nebyly úspěšné, a příčiny tohoto neúspěchu známe.
EnglishOur group supports the halting of climate change, and we would have wanted this objective to appear more clearly in the budget.
Naše skupina podporuje zastavení změn klimatu a chtěli bychom, aby se tento cíl v rozpočtu objevil jasněji.
English. - Mr President, halting the loss of biodiversity is a priority for the Union and for the Commission.
členka Komise. - Vážený pane předsedající, zastavení ztráty biologické rozmanitosti je prioritou Unie a Komise.
EnglishIn order to have a real effect in halting gas-induced climate change, two further goals must be achieved.
Abychom dosáhli reálného účinku v našem úsilí o zastavení změny klimatu vyvolané skleníkovými plyny, musíme splnit ještě dva další cíle.
EnglishPart of the auction revenues resulting from the reduction in carbon dioxide emissions must be earmarked for halting deforestation.
Část výnosů, které jsou výsledkem snižování emisí oxidu uhličitého, je třeba vyhradit na zastavení odlesňování.
English(PT) Mr President, the European Union had a role in the failure of Copenhagen and in halting progress in international negotiations.
(PT) Pane předsedající, Evropská unie nese díl viny na kodaňském neúspěchu a na zastavení pokroku v mezinárodních jednáních.
EnglishWe must also consider that the halting of the Nkunda offensive on 29 October has enabled MONUC to begin redeployment.
Musíme rovněž vzít v úvahu skutečnost, že zastavení útoku generála Nkundy 29. října umožnilo, aby příslušníci mise MONUC zahájili návrat do oblasti.
EnglishThe EU is like a building under construction and therefore, the notion of halting its enlargement would run counter to the very principle it is based on.
EU je jako budova ve výstavbě a jakákoli zmínka o zastavení jejího rozšiřování by proto odporovala zásadám, na kterých stojí.