"guidelines" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"guidelines" Çekçe çeviri

EN guidelines
volume_up
{çoğul}

guidelines (ayrıca: manual, practices, directions)
volume_up
pokyny {er. çoğ.}
We should therefore have no need for transitional guidelines on budgetary matters.
Nepotřebujeme proto mít žádné přechodné pokyny ohledně rozpočtových otázek.
Try following the Google Merchant Center optimization guidelines.
Doporučujeme dodržovat pokyny pro optimalizaci služby Google Merchant Center.
It publishes guidelines on quality, safety and efficacy testing requirements.
Agentura rovněž vydává pokyny k požadavkům testování jakosti, bezpečnosti a účinnosti.
guidelines (ayrıca: practices, directions, directives)
volume_up
směrnice {diş. çoğ.}
We expect the European Council to offer some concrete guidelines in this matter.
Očekáváme, že Evropská rada v této oblasti nabídne určité konkrétní směrnice.
I am afraid that communications and guidelines will not solve these issues.
Obávám se, že sdělení a směrnice tyto otázky nevyřeší.
All of this, Mr President, argues in favour of a revision of the guidelines.
Vážený pane předsedo, všechny uvedené důvody naznačují, že směrnice je třeba přehodnotit.
guidelines (ayrıca: clues)
volume_up
vodítka {nö. çoğ.}
Commissioner, we need clear guidelines in order to set the authorities in Kosovo to work.
Paní komisařko, potřebujeme jasná vodítka, abychom přiměli úřady v Kosovu k práci.
The Commission intends to provide the necessary guidelines.
Komise má v úmyslu poskytnout potřebná vodítka.
Vodítka pro rozpočet na rok 2009 - oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX (
guidelines
volume_up
direktivy {diş. çoğ.}
The Government has issued new 'guidelines' for external aid.
Vláda vydala nové direktivy pro vnější pomoc.

"guideline" için eşanlamlılar (İngilizce):

guideline

Çekçe' de "guidelines" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThose guidelines should take into account the demands of families with children.
Tato pravidla by měla být vytvořena také s ohledem na požadavky rodin s dětmi.
EnglishThe Union adopted new guidelines on the rights of the child on 10 December 2007.
Dne 10. prosince 2007 přijala Unie nové obecné zásady týkající se práv dítěte.
EnglishFirstly, the structure of the Europe 2020 strategy has some integrated guidelines.
Za prvé, struktura strategie Evropa 2020 má několik integrovaných hlavních směrů.
EnglishIn the electoral observation guidelines there is a specific section on women.
Obecné zásady týkající se volebního pozorování obsahují konkrétní oddíl o ženách.
EnglishThe third issue is social inclusion, which is one of the integrated guidelines.
Třetí otázkou je sociální integrace, která je jedním z integrovaných hlavních směrů.
EnglishThirdly, we were not very convinced by the guidelines presented by the candidate.
Zatřetí, hlavní směry politiky, které kandidát představil, nás příliš nepřesvědčily.
EnglishThe phrase 'young people' does not appear a single time in these general guidelines.
Spojení "mladí lidé" se v těchto všeobecných pokynech neobjevuje ani jedenkrát.
EnglishRecently, the Commission presented a proposal on integrated guidelines for 2008-2010.
Nedávno Komise předložila návrh integrovaných hlavních směrů na období 2008-2010.
EnglishThe guidelines laid down in March by the European Council are not up to the task.
Hlavní směry, které v březnu stanovila Evropská rada, tento úkol nesplňují.
EnglishI voted against the motion for a resolution on employment policy guidelines.
Hlasoval jsem proti návrhu usnesení o hlavních směrech politiky zaměstnanosti.
EnglishIt is based on a limited number of quantified objectives and some guidelines.
Vychází z omezeného počtu kvantifikovaných cílů a z několika hlavních směrů.
EnglishI say this because the original idea was not to hold this debate on budget guidelines.
Říkám to proto, že původně se tato rozprava o pokynech pro rozpočet neměla konat.
EnglishAs in the case of all EU guidelines it is, of course, implementation that counts.
Stejně jako v případě všech pokynů EU se samozřejmě jedná o provedení, které má význam.
EnglishDuring our Presidency, three of the five thematic guidelines will be updated.
Během našeho předsednictví budou aktualizovány tři z pěti tematických obecných zásad.
EnglishHowever, this resolution imposed rules and guidelines that would impede this function.
Toto usnesení však přineslo pravidla a obecné zásady, které tuto funkci ztíží.
EnglishLisbon Strategy - Broad Economic Policy Guidelines for 2008-2010 (debate)
Lisabonská strategie - Hlavní směry hospodářských politik 2008-2010 (rozprava)
EnglishThat is why I voted for the 2011 budget guidelines included in this report ...
Proto jsem hlasoval pro obecné rozpočtové zásady zahrnuté do této zprávy.
EnglishIn addition, the Lisbon Strategy lays down clear guidelines for our actions.
Kromě toho Lisabonská strategie jasně stanoví hlavní směry našeho jednání.
EnglishMaking changes to the guidelines at this stage could disrupt the process.
Kdybychom základní směry v tomto okamžiku změnili, mohlo by to celý proces narušit.
EnglishAt its meeting on 5 and 6 December, the Council will hopefully adopt these guidelines.
Na tomto zasedání ve dnech 5. a 6. prosince Rada tyto hlavní směry, doufejme, přijme.