EN

give {isim}

volume_up
This flexibility is not yet given, by the Council or by Parliament.
Tuto pružnost nám dosud Rada ani Parlament neposkytly.
It now provides the Member States with the option of laying down technical requirements for tendering, which gives a considerable degree of flexibility.
Nyní členským státům umožňuje stanovit technické podmínky výběrových řízení, což do určité míry umožňuje jejich pružnost.
We need to see what flexibility we can give them, though without compromising the targets, fundamentals and main balances in the package proposed by the Commission.
Musíme zjistit, jakou pružnost jim můžeme dovolit, aniž bychom kompromitovali cíle, zásady a základní vyváženost balíčku navrženého Komisí.

Çekçe' de "give" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishGive us that impression today and you have the real message for ordinary people.
Zanechejte na nás dnes tento dojem a máte skutečné poselství pro obyčejné lidi.
EnglishFor this reason, I can give qualified support to the idea of a European census.
Z tohoto důvodu mohu s výhradami myšlenku evropského sčítání obyvatel podpořit.
EnglishHe in turn has asked to speak on a personal matter and so I give him the floor.
Také mě požádal, aby mohl promluvit v osobní záležitosti, takže mu uděluji slovo.
EnglishHowever, it would be foolish on our part to give up nuclear power plants entirely.
Nicméně by od nás bylo pošetilé, kdybychom se jaderných elektráren zcela vzdali.
EnglishFrom a moral standpoint, it is unacceptable to give an opt-out on such an issue.
Z hlediska morálního je nepřijatelné udělovat v takovéto záležitosti výjimku.
EnglishNevertheless, it does give internet users legal means of defending themselves.
Nicméně poskytuje uživatelům internetu zákonné prostředky, aby se bránili sami.
EnglishThis way, we could give a push to the halting cooperation between tax departments.
Tímto způsobem bychom mohli oživit pokulhávající spolupráci mezi daňovými orgány.
EnglishTo give one example, we keep reiterating the importance of the Nabucco pipeline.
Například zde neustále znovu a znovu hovoříme o důležitosti ropovodu Nabucco.
EnglishMr President, let me give you some more detail about our response to this crisis.
předseda Komise. - Pane předsedo, detailněji pohovořím o naší reakci na krizi.
EnglishThe Member States should give preference to locally produced and seasonal fruit.
Členské státy by měly upřednostňovat ovoce z místní produkce a ovoce sezónní.
EnglishIf I feel we do not have enough time for the debate then I do not give the floor.
Budu-li mít pocit, že nemáme na rozpravu dost času, pak nebudu udělovat slovo.
EnglishHowever, they alone are not enough to give renewed impetus to the pace of reform.
Samotná opatření však nejsou dostatečným novým impulsem pro urychlení reforem.
EnglishNow, on the humanitarian side, we do not give money; we provide direct assistance.
Co se tedy týče humanitární stránky, nedáváme peníze; poskytujeme přímou pomoc.
EnglishNot that we could have afforded I drive, but to give me the dream of driving.
Ne, že bychom si mohli dovolit, abych řídila, ale spíše splnit mi sen o řízení.
EnglishI'm going to use my website to put up some things that will give the basic picture.
Chystám se využít svůj web abych tam dal pár věcí, které utvoří základní obrázek.
EnglishI should like to give as an example the creation of the lists of terror suspects.
Jako příklad bych ráda uvedla sestavení seznamu osob podezřelých z terorismu.
EnglishThese realities give Europe an important and prominent role in the future of peace.
Tato skutečnost propůjčuje Evropě významnou a prominentní roli v budoucím míru.
EnglishOn behalf of the Socialist Group, let me give President Barroso a solemn warning.
Jménem socialistické skupiny si dovoluji pana předsedu Barrosa vážně varovat.
EnglishThey give us a vital glimpse at what will happen over the coming years in the EU.
Dávají nám rozhodující pohled na to, co se v EU stane v následujících letech.
EnglishCustom views give you great flexibility in choosing which messages are displayed.
Díky vlastnímu zobrazení máte velkou volnost ve výběru, jaké zprávy zobrazit.