"found" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"found" Çekçe çeviri

EN found
volume_up
{sıfat}

found
volume_up
nalezený {sıf. er.}
Certificates for the following E-Mail users were not found in the directory:.
V adresári nebyly nalezeny certifikáty pro následující uživatele elektronické pošty:.
No problems have been found with the ethical aspects of the project.
Nebyly nalezeny žádné problémy ohledně etického aspektu projektu.
Our concerns have been heard, and reasonable answers have been found.
Naše obavy byly vyslyšeny a byly nalezeny odpovídající odpovědi.

"found" için eşanlamlılar (İngilizce):

found

Çekçe' de "found" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishInternet Explorer 9 has found a problem with this website’s security certificate
Aplikace Internet Explorer 9 zjistila chybu certifikátu zabezpečení tohoto webu.
EnglishThis is a sensitive subject to which no sustainable solution has yet been found.
Jde o citlivou problematiku, na kterou zatím neexistuje trvale udržitelné řešení.
EnglishA problem has been found with all the matters that were discussed in the Council.
U všech záležitostí, které byly diskutovány na Radě, byl shledán jistý problém.
EnglishWe've put five people in so far, and indeed, we found exactly the same thing.
Dali jsme tak dohromady zatím 5 lidí, a vskutku, našli jsme přesně tu samou věc.
EnglishChristopher Poole: When I was 15, I found this website called Futaba Channel.
Christopher Poole: Když mi bylo 15, Objevil jsem stránku jménem Futuba Channel.
EnglishShe Googled, and she found this World Whistling Championship in America, of course.
Hledala na internetu a našla mistrovství světa v pískání – v Americe, samozřejmě.
English1877 is also the year we found a way to get around the Fort Laramie Treaties.
1877 je také rokem, kdy jsme nalezli způsob, jak smlouvy z Fort Laramie obejít.
EnglishWith regard to the field of application, I think we have found the best solution.
S ohledem na působnost směrnice se domnívám, že jsme nalezli nejlepší řešení.
EnglishIn addition, Slovakia has found out what 100% dependence on Russian gas means.
I Slovensko se přesvědčilo, co znamená stoprocentní závislost na ruském plynu.
EnglishSo I looked, and like the thousands of people that had tried before, I found nothing.
Tak jsem se tím zabýval, a podobně jako tisíc lidí přede mnou jsem nenalezl nic.
EnglishMy group has not found the conclusive answer, but we certainly have many more doubts.
Moje skupina nenašla definitivní odpověď, ale má určitě daleko více pochybností.
EnglishThe text of the Czech Accounting Standards may be found on the following website.
Znění Českých účetních standardů naleznete následujících webových stránkách.
EnglishInternet Explorer has found a problem with this website's security certificate
Aplikace Internet Explorer zjistila chybu certifikátu zabezpečení tohoto webu
EnglishInternet Explorer has found a problem with this website’s security certificate
Aplikace Internet Explorer zjistila chybu certifikátu zabezpečení tohoto webu
EnglishSo I did it: I found out how many women had been raped en route to these camps.
Tak jsem to dělal - zjistil jsem, kolik žen bylo znásilněno cestou do těchto táborů.
EnglishWe need to fight discrimination wherever it is found not just in the workplace.
Musíme bojovat proti diskriminaci všude, kde k ní dochází, nikoli jen na pracovišti.
EnglishOur plan is based on what we found out then and discussed with our partners.
Náš plán vychází z toho, co jsme tehdy zjistili a projednali se svými partnery.
EnglishIn all other areas of expenditure, the Court found material levels of error.
Ve všech ostatních výdajových oblastech zjistil Účetní dvůr významný rozsah chyb.
EnglishThe Court of Auditors found the payments as a whole to be free from material error.
Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby ve svém úhrnu neobsahovaly věcné chyby.
English(Laughter) Chris asked me to tell again how we found the structure of DNA.
(Smích) Chris mě pořádal, abych znovu vyprávěl, jak jsme objevili strukturu DNA.