"floor" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"floor" Çekçe çeviri

CS
EN

floor {isim}

volume_up
1. genel
floor (ayrıca: bed, bedrock, bottom, ground)
floor (ayrıca: storey, tier, story)
These are the ones where you have to press what floor you're going to go to before you get in the elevator.
To jsou ty, u kterých musíte zmáčknout patro, kam jedete, před tím než nastoupíte.
floor (ayrıca: base)
Podlaha: dlouhodobě udržitelná, recyklovatelná.
Because if that circle weren't there, and the floor was very even, it would start to wander about in the space.
Protože kdyby tam ten kruh nebyl a podlaha byla úplně rovná, začal by putovat po místnosti.
The original 1920s hall floor and its sub-structure are not strong enough to support these new building elements, thus necessitating a new structural framework.
Původní podlaha z 20. let minulého století a její podloží nejsou dostatečně pevné, aby tyto nové stavební prvky unesly.
The concrete cores are approximately one to three storeys ahead of the floor construction.
K výstavbě jednotlivých podlaží se využívá bednění.
The north tower will consist of 45 floors and the south tower 43.
Severní věž bude mít 45 a jižní 43 podlaží.
Nothing unusual about that at all, except that these are actually not the buttons that take you to an individual floor.
Na tom by nebylo nic zajímavého, jenže tato tlačítka vás neodvezou na jednotlivá podlaží.
floor (ayrıca: deck, storey, story)
On a network, for example, you might rename a printer to indicate the room or floor number where the printer is located.
V síti můžete přejmenovat tiskárnu například podle čísla kanceláře nebo poschodí, kde se tiskárna nachází.
From the time the foundations were finished, in three months it had roofs and floors.
Tři měsíce po dokončení základů jsme měli střechy a poschodí.
Many of us tried, but the lifts here in the building are not capable of bringing our colleagues down from the upper floors in time.
Mnozí z nás se o to pokusili, avšak výtahy v této budově nejsou schopné dopravit naše kolegy z vyšších poschodí včas dolů.
floor (ayrıca: country, earth, globe, ground)
And the birds on the floor tend to have lower pitched calls, so that they don't get distorted when they bounce off the forest floor.
A ptáci blíže zemi mají zpěv hlubší, aby se nezkresloval, když se odrazí od země.
Members of the now dissolved Temporary Committee on CIA Affairs took the floor.
Vystoupili členové dnes již rozpuštěného dočasného výboru k domnělému využití evropských zemí ze strany CIA.
Because women are on the ground floor, and we know the traditions so well, we can bring a different voice to the table.
Protože my ženy stojíme pevně nohama na zemi, a známe tradice tak dobře, že můžeme přispět novou troškou do mlýna.
2. Matematik

Çekçe' de "floor" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHe in turn has asked to speak on a personal matter and so I give him the floor.
Také mě požádal, aby mohl promluvit v osobní záležitosti, takže mu uděluji slovo.
EnglishIf I feel we do not have enough time for the debate then I do not give the floor.
Budu-li mít pocit, že nemáme na rozpravu dost času, pak nebudu udělovat slovo.
EnglishI realised this and tried to ask for the floor but was not permitted to speak.
Všimla jsem si toho a požádala jsem o slovo, avšak nebylo možné, abych promluvila.
EnglishI now give the floor to Mr Fjellner, who may present a different position again.
Předávám teď slovo panu Fjellnerovi, který možná přednese ještě jiný postoj.
English(SK) I originally wanted to respond to Mr Bokros but you did not give me the floor.
(SK) Původně jsem chtěla reagovat na pana Bokrose, ale nedali jste mi tehdy slovo.
EnglishThe Chair of the PSE Group, Mr Schulz, has the floor to explain the request.
Slovo má předseda skupiny PSE pan Schulz, který vysvětlí důvody tohoto požadavku.
English(DE) Mr President, I am not certain under which Rule I should now take the floor.
(DE) Pane předsedající, nejsem si jist, podle jakého článku bych měl nyní mít slovo.
EnglishColleagues, we had 21 names on the list but only 14 of you could take the floor.
Vážení kolegové, měli jsme na seznamu 21 jmen, ale pouze 14 z vás si mohlo vzít slovo.
EnglishMr Morillon has the floor to give the opinion of the Committee on Fisheries.
Předávám slovo panu Morillonovi, aby nám představil stanovisko Výboru pro rybolov.
EnglishA wise person knows how to improvise, as Luke did when he re-washed the floor.
Moudrý člověk ví, jak improvizovat, tak jako Luke, když znovu umyl podlahu.
English(DE) Madam President, I asked for the floor before the report was announced.
(DE) Paní předsedající, požádal jsem o slovo dříve, než zpráva byla oznámena.
EnglishIf you agree we can give the floor to Mr Méndez de Vigo, otherwise you may continue.
Souhlasíte-li, můžeme předat slovo panu Méndezovi de Vigo, jinak prosím pokračujte.
EnglishIt is difficult for those who have the floor to speak with this din all around.
Pro ty, kdo vystupují, je velice obtížné hovořit v tomto všeobecném hluku.
EnglishMoreover, it is stipulated that five shall speak, although we have given 10 the floor.
Kromě toho je stanoveno, že vystoupí pět poslanců, ale my jsme dali slovo deseti.
EnglishBased on this information, the Presidency gives the floor to all the political groups.
Na základě této informace předsednictvo uděluje slovo všem politickým skupinám.
EnglishThose of you who ask for the floor would fill much more than half an hour.
Projevy těch z vás, kdo požádali o slovo, by trvaly mnohem déle než půl hodiny.
EnglishAt the beginning of our discussion I would like to ask Mr Barroso to take the floor.
Na začátku naší rozpravy bych chtěl požádat pana Barrosa, aby se ujal slova.
EnglishI have taken the floor late in this debate, so the arguments have been heard.
Vzala jsem si slovo, až když už tato rozprava pokročila, takže argumenty již zazněly.
EnglishIn the absence of Mr Tavares, I give the floor to Commissioner Malmström.
Vzhledem k nepřítomnosti pana Tavarese uděluji slovo paní komisařce Malmströmové.
English. - (HU) Thank you for giving me the floor, Mr President.
jménem skupiny PPE-DE. - (HU) Děkuji za možnost promluvit, pane předsedající.