EN fixed
volume_up
{sıfat}

fixed
volume_up
fixovaný {sıf. er.}
fixed (ayrıca: dead, immovable, inert, motionless)
volume_up
nehybný {sıf. er.}
volume_up
neměnný {sıf. er.}
So this is a process which is dynamic: it is not fixed forever.
Takže se jedná o dynamický proces: není neměnný na věky.
The brain was thought to be more or less fixed.
Mozek byl považován za víceméně neměnný.
fixed (ayrıca: immobile)
volume_up
nepohyblivý {sıf. er.}
fixed (ayrıca: compact, constant, firm, formed)
volume_up
pevný {sıf. er.}
Is it better to maintain a fixed or flexible exchange rate during a recession?
Je lepší v období recese zachovávat pevný nebo pohyblivý kurz?
Their objective is to close down the nuclear industry and they have a fixed objective.
Jejich cílem je uzavření jaderného průmyslu a mají pevný cíl.
It no longer pays to speculate with our currency, since we have established a fixed conversion rate.
Už se nevyplatí spekulovat s naší měnou, když je stanovený pevný směnný kurz.
fixed (ayrıca: anchored, tacked)
volume_up
připevněný {sıf. er.}
fixed (ayrıca: firm, sturdy, sure-footed)
I believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.
Domnívám se, že stabilní kvóty by v průběhu času vedly k nárůstu cen.
Stationary candles are fixed in place in the pond.
Stabilní svíčky jsou v rybníčku na stálém místě.
Within this system, exchange rates of currencies were fixed but adjustable and remained relatively stable until the mid-1960s, both within the EEC and globally.
V rámci tohoto systému byly směnné kurzy pevné, ale zároveň upravitelné, a zůstaly v rámci EHS i na celosvětové úrovni relativně stabilní až do poloviny šedesátých let.
volume_up
stálý {sıf. er.}
And, of course, this is also, for many people, a fixed income, an essential guarantee.
A, samozřejmě, pro mnoho lidí důchod představuje také stálý příjem, základní jistotu.
fixed (ayrıca: fastened)
volume_up
upevněný {sıf. er.}
This is a part of the nose of the Animaris Percipiere, and when the nose is fixed -- of the animal -- the whole animal is fixed.
Toto je část nosu zvířete Animaris Percipiere, a když je ten nos upevněný, celé zvíře je tak upevněné.
fixed (ayrıca: settled, stable, pegged)
volume_up
ustálený {sıf. er.}

Çekçe' de "fixed" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis fast expanding sector generates 10% of GDP and 50.5% of gross fixed capital.
Toto rychle rostoucí odvětví vytváří 10 % HDP a 50,5 % hrubého fixního kapitálu.
EnglishIt rapidly developed into the body which fixed goals and priorities for the bloc.
Velmi rychle se z ní stal orgán, který určoval cíle a priority pro státy společenství.
EnglishOn the Crawl Errors page, you can mark an error for a specific URL as fixed.
Na stránce Chyby procházení můžete chybu pro konkrétní adresu označit jako opravenou.
EnglishYou can't give a language to a people until it's cleaned up and fixed.
Nemůžeš jednomu národu odevzdat jazyk, dokud není vyčištěn a důkladně zpracován.
EnglishThe Chinese Mafia is said to have fixed the results of Belgian football matches.
Čínská mafie údajně upravovala výsledky belgických fotbalových zápasů.
EnglishWhichever tour operator we are talking about, there are fixed prices for children.
Ať hovoříme o jakémkoli poskytovateli zájezdů, všude jsou ceny pro děti pevně stanovené.
EnglishWe do not need a fixed deal that is redundant by the time the ink is dry on the paper.
Nepotřebujeme pevnou dohodu, která bude neměnná od chvíle, kdy na ní zaschne inkoust.
EnglishWe will be voting on this debate tomorrow with our eyes fixed on the future.
Zítra budeme hlasovat o této rozpravě s očima upřenýma do budoucnosti.
EnglishAs for the price of visas, fixed of course by the Council, this should be a maximum price.
Pokud jde o ceny víz, které stanoví samozřejmě Rada, mohla by to být maximální cena.
EnglishIf the troubleshooter fixed the problem, you can close the troubleshooter.
Jestliže se podařilo potíže pomocí poradce vyřešit, můžete ho ukončit.
EnglishReview the guidelines and then, once you've fixed any issues, submit a reconsideration request.
Pokyny si přečtěte a po nápravě všech nedostatků odešlete žádost o nové posouzení.
EnglishThere are several fixed dome models to choose from, including cameras that offer:
Existuje několik pevných kopulovitých modelů, ze kterých lze vybírat, včetně kamer, které nabízí:
EnglishObjects in the game include game pieces, fixed objects, and key objects.
Objekty ve hře zahrnují herní figury, pevné objekty a klíčové objekty.
EnglishIt is too early, at this stage, to have fixed ideas about the substance of any changes.
V této fázi je příliš brzy na to, abychom měli pevnou představu o podstatě jakýchkoli změn.
EnglishWe still need to find out more and more thoroughly about what our fixed expenditure is.
Potřebujeme ještě lépe a přesněji znát hodnotu našich fixních výdajů.
Englishthe maximum total duration of fixed-term contracts or relationships;
b) maximální celkové trvání po sobě jdoucích pracovních smluv a poměrů na dobu určitou,
EnglishThe portfolio is invested in euro-denominated fixed income assets.
Portfolio je investováno do aktiv s pevným výnosem denominovaných v eurech.
EnglishAxis fixed network cameras meet a variety of application needs.
Nepohyblivé síťové kamery společnosti Axis splňují řadu požadavků na použití.
EnglishThese fines are fixed in accordance with our guidelines on the method of setting fines.
Tyto pokuty se stanoví v souladu s našimi pokyny pro výpočet pokut.
EnglishA fixed dome camera is a compact camera solution with a dome casing.
Nepohyblivá kopulovitá kamera je kompaktní řešení s kopulovitým krytem.