EN figure
volume_up
{isim}

figure (ayrıca: celebrity, character, ego, personality)
Those are the three key elements that characterise this figure.
To jsou tři klíčové prvky, jež tuto osobnost charakterizují.
This key figure must be the voice of Europe in the world.
Tato klíčová osobnost musí být hlasem Evropy ve světě.
She is a highly educated and powerful figure who thoroughly understands the challenges of Europe's future.
Je to velice vzdělaná a silná osobnost, která dobře chápe výzvy evropské budoucnosti.
figure (ayrıca: character, person, physique, stature)
volume_up
postava {diş.}
He hasn't been able to shave -- a sort of Billy Connolly figure.
Nemohl se holit – tak trochu postava jak Billy Connolly.
Byla to jediná postava, kterou rozeznal.
(Music) Yeah, that was very short, but you could see it's a completely different figure.
(hudba) No, bylo to trochu krátké, ale všimli jste si, že je to totálně jiná postava?
figure (ayrıca: datum, entry, read-out, specification)
The figure of 20% energy efficiency has not been mentioned enough in recent months.
V posledních měsících nebyl dostatečně uváděn údaj 20% energetické účinnosti.
This figure is in excess of what was originally quoted.
Tento údaj je vyšší než údaj, který byl původně uváděn.
In any case, one figure seems clear and confirms a long-running trend.
Jeden údaj je každopádně zřejmě jasný a potvrzuje dlouhotrvající trend.
figure (ayrıca: amount, sum, value, sum of money)
For 2010, the figure concerned would be some EUR 4 billion; no negligible amount.
Za rok 2010 by to byly přibližně 4 miliardy - částka nikoli zanedbatelná.
The figure could amount to EUR 500 million, as Commission Vice-President Antonio Tajani told the press.
Částka může dosáhnout výše až 500 milionů EUR, jak místopředseda Tajani uvedl tisku.
This figure is almost double the amount allocated under the 9th EDF.
Tato částka je téměř dvojnásobná oproti finančním prostředkům přiděleným v rámci devátého Evropského rozvojového fondu.
figure (ayrıca: number, size)
Over 100 million Europeans volunteer - that is an incredible figure!
Více než 100 milionů evropských dobrovolníků - to je neuvěřitelné číslo!
There is a wrong figure there, and it may well not be as bad as that figure suggests.
Je tam špatné číslo a možná to není až tak špatné, jak by se mohlo zdát podle tohoto čísla.
We know that figure is rising, unlike in the housing and energy sectors, where the figure is falling.
Víme, že toto číslo stoupá, na rozdíl od odvětví bydlení a energetiky, kde toto číslo klesá.
figure (ayrıca: cipher, digit, cypher)
volume_up
cifra {diş.}
The UK Government estimates that the value of a true Single Market would add up to EUR 800 billion of the EU's GDP - a truly astonishing figure.
Vláda Spojeného království odhaduje, že skutečný jednotný trh by zvýšil HDP Evropské unie o 800 miliard EUR - což je vskutku ohromující cifra.
figure
volume_up
figura {diş.}
figure (ayrıca: straw man)
volume_up
figurka {diş.}
figure (ayrıca: pattern)
figure (ayrıca: picture, pic)
So, absolute figures, like the military budget, in a connected world, don't give you the whole picture.
To znamená, že absolutní čísla, jako armádní rozpočty, v propojeném světě nedávají úplný obrázek.
I feel duty bound to vigorously contradict your statement, as the figures paint a completely different picture.
Cítím se povinen vašemu tvrzení důrazně odporovat, neboť čísla vykreslují docela jiný obrázek.
The picture that emerges from the figures year on year is not one that we consider to be acceptable.
Konečný obrázek poskládaný z každoročních údajů nepovažujeme za přijatelný.
figure (ayrıca: character, man, person, subject)
volume_up
osoba {diş.}
Thirdly, I join with those asking that there be a single figure within the Commission handling all issues relating to the Roma.
Za třetí se připojují k těm, kdo žádají, aby se v Komisi všemi otázkami týkajícími se Romů zabývala jedna osoba.
figure (ayrıca: concept, conception, fantasy, idea)
figure (ayrıca: chart, schema, scheme, cadre)
figure (ayrıca: conformation, form, profile, shape)
volume_up
tvar {er.}
People, if they drew a stick figure or a smiley face, it actually made it into the bill.
Lidé, ať kreslili hubenou postavu nebo usměvavou tvář, to vlastně nakreslili do bankovky.
In the face of such figures, the solution seems obvious.
Tváří v tvář takovým číslům se řešení zdá být jasné.
And if we cannot figure out a way to deal with that torque, we are going to find ourselves more and more and more quickly facing situations which are simply unthinkable.
A pokud nepřijdeme na to, jak se z něj dostat, skončíme velmi rychle tváří v tvář situacím, které jsou jednoduše nemyslitelné.
figure (ayrıca: design, example, guru, model)
volume_up
vzor {er.}
figure (ayrıca: appearance)
volume_up
zjev {er.}
figure (ayrıca: attribute, backstroke, character, index)
volume_up
znak {er.}
figure (ayrıca: formation)
figure (ayrıca: cipher, digit, number, numeral)
This figure punctuates your history, they say: in 1918 Czechoslovakia was created and, in 1348, Prague.
Říkají, že tato číslice se prolíná vašimi dějinami: v roce 1918 vzniklo samostatné Československo a v roce 1348 pražská univerzita.
Firstly, I should like us to make a technical correction to footnote 2 in paragraph 16; the last figure is '2021', not '2022'.
Zaprvé bych ráda, abychom udělali jednu technickou opravu u poznámky pod čarou v odstavci 16; poslední číslice je "2021”, ne "2022”.

Çekçe' de "figure" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis brings the figure to 8 years, well over the German qualification minimum.
Celkem by to pak bylo 8 let, což pro získání invalidního důchodu v Německu stačí.
EnglishChina today imports 30% of its oil from Africa; that figure will reach 45% by 2010.
Čína v současnosti dováží 30 % své ropy z Afriky. Do roku 2010 to bude až 45 %.
EnglishAnd beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.
A kromě toho mají morální schopnost rozpoznat, co to "činit správně" znamená.
EnglishWe have also voted for the figure of 125 grams as the basic emission target.
Rovněž jsme hlasovali pro hodnotu 125 gramů jako základní emisní cílovou hodnotu.
EnglishOver the same period the French figure has fallen from 30 million to 8 million.
Za stejné období se počet ovcí ve Francii snížil ze 30 milionů na 8 milionů.
EnglishThe figure for lorries is 35 000 per year and that for buses 17 000 per year.
Čísle pro nákladní vozidla jsou 35 000 ročně a pro osobní automobily 17 000 ročně.
EnglishIn 2006 the figure was EUR 82 million, compared with EUR 102 million in 2005.
V roce 2006 se jednalo o 82 milionů EUR ve srovnání se 102 miliony EUR v roce 2005.
EnglishSo what you see in this particular ambiguous figure is, of course, the dolphins, right?
Takže to, co vidíte v těchto nejasných tvarech, jsou samozřejmě delfíni, že ano?
EnglishBut it wasn't useless in the sense that it helped people figure out what they wanted.
Ale nebyla zbytečná v tom smyslu, že pomohla lidem s rozhodnutím co vlastně chtěli.
EnglishAnd that is a task to which Einstein set himself -- to figure out how gravity works.
To je právě ten úkol, kterého se Einstein zhostil -- zjistit, jak gravitace funguje.
EnglishUntil the promised figure of 8 000 troops is reached, the Ethiopians will not leave.
Až se dosáhne přislíbeného počtu 8 000 jednotek, Etiopané už nebudou naživu.
EnglishWhat you have to do is figure out what people really want and give it to them.
To co musíte udělat je, přijít na to, co lidé opravdu chtějí a dát jim to.
EnglishScientific studies suggest that this figure could double every 20 years.
Vědecké studie naznačují, že by se tento počet mohl každých 20 let zdvojnásobit.
EnglishNow the figure is 40% and the Commission came close to giving agriculture the green light.
Nyní je tento podíl 40 % a Komise téměř dostala zelenou pro odvětví zemědělství.
EnglishThe system is also smart enough to figure out the safest way to operate the car.
Systém je dokonce natolik chytrý, že dokáže navrhnout nejbezpečnější způsob jak vůz řídit.
EnglishThe real challenge then, is to try to figure out how we can change rules.
Opravdová výzva pak je pokusit se vymyslet, jak můžeme tato pravidla změnit.
EnglishThey know this is the mass audience of the future; they need to figure it out.
Vědí, že je to masové publikum budoucnosti. Budou si to muset pochopit.
EnglishThe cofinancing rate for this fund is 50% and this figure may be raised to 65% by 2011.
Míra spolufinancování fondu je 50 % a do roku 2011 může být zvýšena na 65 %.
EnglishMany leading figures have been invited to plenary, and you are one such leading figure.
Do tohoto pléna jsme pozvali řadu vůdčích osobností a vy jste jednou z nich.
EnglishScientists admit that this figure could double over the next 20 years.
Vědci připouštějí, že tento počet by se mohl v příštích 20 letech zdvojnásobit.