"fashioned" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"fashioned" Çekçe çeviri

EN fashioned
volume_up
{sıfat}

fashioned

"fashion" için eşanlamlılar (İngilizce):

fashion

Çekçe' de "fashioned" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe family policy that I read about in your programme is an old-fashioned family policy.
Rodinná politika, o které čtu ve vašem programu, je zastaralá.
EnglishMilitary coups are now old-fashioned and are being replaced by a coup d'état by the judiciary.
Vojenské puče jsou už staromódní, na jejich místo nastupují státní převraty vyvolané soudci.
EnglishThis was, in fact, the last chance before REACH to ban chemicals in the old-fashioned way.
Byla to totiž ve skutečnosti poslední šance před nařízením REACH zakázat chemikálie starým způsobem.
EnglishThey did not like 'traditional rosé' exactly for the reason you said - that it was a bit old fashioned.
Nelíbilo se jim "tradiční růžové víno" právě z důvodů, které jste uvedla - že je trochu zastaralé.
EnglishIt was confirmation of the EU's inability to overcome a stupid, old-fashioned, nation-based security approach.
Potvrdilo neschopnost EU překonat hloupý, staromódní a národně založený přístup k bezpečnosti.
EnglishThe only thing is that the bride is now a little older, a little more old-fashioned and less sexy than she was in Rome.
Jen nevěsta je nyní o něco starší, o něco staromódnější a o něco méně sexy, než byla v Římě.
EnglishWomen in Roma communities, which have old-fashioned structures, are often in a particularly poor situation.
Situace žen v romských komunitách, v nichž přežívají archaické formy uspořádání, bývá často obzvláště špatná.
EnglishOld-fashioned Orientalism comes into play here.
EnglishPlus, with Wacom stylus technology, writing on the ASUS VivoTab feels as natural as good old-fashioned pen and paper.
S technologií pera Wacom je psaní na počítači ASUS VivoTab stejně přirozené jako se starým dobrým perem a papírem.
EnglishVirtue is an old-fashioned word.
EnglishBecause the Internet has fashioned a new and complicated environment for an old-age dilemma that pits the demands of security with the desire for freedom.
Protože Internet vytvořil nové a komplikované prostředí pro dávné dilema, které proti sobě staví požadavky na bezpečnost a touhu po svobodě.
EnglishThis is because some political forces and some business groups are still stuck in an old-fashioned perception that having children is exclusively women's work.
Je tomu tak proto, že některé politické síly a podnikatelské skupiny dosud žijí v zastaralém přesvědčení, že děti jsou čistě ženská záležitost.
EnglishIt reflects a very old-fashioned socialist command-and-control approach to economic policy which is not relevant to solving the problems of the 21st century.
Odráží dávno přežitou socialistickou hospodářskou politiku založenou na principech řízeného hospodářství, která není vhodným řešením problémů 21. století.
EnglishMadam President, attempts to get the shipping industry away from the old-fashioned notion that the sea wipes away all tracks have so far failed.
jménem skupiny Verts/ALE. - (DA) Vážená paní předsedající, snaha odvrátit průmysl stavby lodí od zastaralého názoru, že moře smyje všechny stopy, byla dosud neúspěšná.
EnglishNevertheless the widespread use of digital cameras has been the direct cause of thousands of job losses in the industry producing films for 'old-fashioned' cameras.
Rozšířené používání digitálních fotoaparátů však bylo přímou příčinou ztráty pracovních míst v odvětví, které vyrábí filmy a "staromódní" fotoaparáty.
EnglishBecause where we have a surplus of technology in the cybersecurity industry, we have a definite lack of -- call me old-fashioned -- human intelligence.
Protože tam, kde máme nadbytek technologie v oblasti bezpečnosti v kyberprostoru, tam máme určitý nedostatek -- říkejte si klidně, že jsem staromódní -- lidské inteligence.
EnglishThe reason why I did not vote 'yes' to the amendments is because they were phrased in a very old-fashioned way, as though we were having a discussion on the Tobin tax 20 years ago.
Důvodem, proč jsem nehlasovala "ano" pro pozměňovací návrhy, je to, že jsou formulovány velmi staromódně, jako bychom o Tobinově dani diskutovali před 20 lety.
EnglishThis dispels any problems or doubts whatsoever in this area, which is why I do not understand what these problems could be, unless it is a question of old-fashioned ideological exploitation.
To nepřipouští žádné problémy nebo pochybnosti v této oblasti, a proto nechápu, jaké by zde mohly být problémy, pokud to nemá být staromódní ideologické zneužití.