EN facing
volume_up
{isim}

facing (ayrıca: boarding, casing, mold)
facing (ayrıca: selvage, skirting, hemming, selvedge)
facing (ayrıca: casing, coating, siding, compress)
facing (ayrıca: lining, tiling)
facing (ayrıca: coat, coating, lining, revetment)
facing (ayrıca: bead, beading, border, flange)
volume_up
obruba {diş.}
facing
facing
facing

Çekçe' de "facing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English. - The current economic crisis facing Europe requires a new approach.
písemně. - Hospodářská krize, před níž Evropa nyní stojí, vyžaduje nový přístup.
EnglishThe problems facing our towns may be similar, but they simply are not identical.
Problémy, kterým čelí naše města, mohou být podobné, ale jednoduše nejsou stejné.
EnglishThe spring pusher pushes the balloon or ball in the direction that it’s facing.
Pružinový posouvač slouží k přesouvání balónku nebo kuličky ve směru, kterým míří.
EnglishIn conclusion, we are living in an unprecedented situation but we are facing it.
Závěrem chci uvést, že prožíváme bezprecedentní situaci, ale stavíme se k ní čelem.
EnglishObtaining energy is one of the most important challenges facing today's world.
Získání energie je jednou z nejdůležitějších výzev, jimž je dnešní svět vystaven.
English. - This report highlighted many of the problems facing Afghanistan.
písemně. - Tato zpráva upozornila na mnoho problémů, před nimiž Afghánistán stojí.
EnglishEurope is facing a huge economic crisis and must look for effective ways out of it.
Evropa čelí obrovské hospodářské krizi a musí hledat efektivní cesty z této krize.
EnglishUkraine is a country divided between a pro-western west and a Russian-facing east.
Ukrajina je země rozdělená na prozápadní západ a východ orientovaný na Rusko.
EnglishThat is the enormous challenges that humanity and the whole world are facing.
Tímto aspektem jsou obrovské problémy, před kterými lidstvo a celý svět stojí.
EnglishHowever, we must also be aware of the challenges facing young farmers today.
Musíme si být nicméně také vědomi problémů, kterým dnešní mladí zemědělci čelí.
EnglishEurope is facing major challenges - not only from now on, but for many years already.
Evropa stojí před velkými a složitými otázkami - nejen nyní, ale již mnoho let.
EnglishNo, Commissioner, Europe's talk is no match for the problems facing the world.
Ne, paní komisařko, hlas Evropy nijak neodpovídá na problémy, před nimiž svět stojí.
English(FR) Mr President, Commissioner, as Mr Ettl said, we are facing a great challenge.
(FR) Pane předsedající, pane komisaři, jak řekl pan Ettl, stojíme před velkou výzvou.
EnglishOrgan shortage is a problem facing all the Member States to varying degrees.
Nedostatek orgánů je problém, kterému v různé intenzitě čelí všechny členské státy.
EnglishAs you have said, Mr President, climate change is the greatest challenge facing us.
Jak jste řekl, pane předsedající, změna klimatu je největší výzva, před níž stojíme.
EnglishEven Romanians are facing numerous abuses by employers within the European Union.
I Rumuni čelí v Evropské unii častému zneužívání ze strany zaměstnavatelů.
English(RO) The European Union is facing an economic, financial and social crisis at present.
(RO) Evropská unie v současné době čelí hospodářské, finanční a sociální krizi.
EnglishIn fact, it will reduce the short-term financing problems facing the Georgian economy.
De facto zmenší krátkodobé finanční problémy, kterým gruzínské hospodářství čelí.
EnglishThe EU financial support will alleviate the hardships Lithuanian workers are facing.
Díky finanční podpoře EU se zmírní útrapy, s nimiž se litevští pracovníci potýkají.
EnglishIt is a good treaty, because it responds to the challenges that Europe is facing today.
Je to dobrá smlouva, protože odpovídá na výzvy, kterým Evropa v současnosti čelí.