"extent" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"extent" Çekçe çeviri

EN extent
volume_up
{isim}

extent (ayrıca: degree, gauge, measure, measurement)
volume_up
míra {diş.}
(PL) Mr President, the extent of trade is indicative of the level of economic development.
(PL) Pane předsedající, míra obchodní výměny svědčí o úrovni hospodářského rozvoje.
One of these countries is Hungary, where the extent of the change over recent decades has far outstripped the average.
Jednou z takových zemí je Maďarsko, kde míra změny během posledních desetiletí daleko převyšuje průměr.
The extent of hypocrisy on the matter of foreign beef exportations is made even more apparent in the context of climate change discussions.
Míra pokrytectví v záležitosti dovážení cizího hovězího je ještě patrnější v kontextu diskuzí o změnách klimatu.
However, it's hard sometimes to remember the extent of that urbanization.
Nicméně, někdy je těžké si vzpomenout na rozměr této urbanizace.
Let us remind ourselves of just a few facts, which give some indication of the scale, extent and dimensions of the tragedy.
Připomeňme si několik skutečností, které v určité míře naznačují měřítko, dosah a rozměr této tragédie.
Our group has taken the initiative of having this debate because we believe that Europe has not yet fully realised the extent of the dangers facing it.
Naše skupina přišla s iniciativou zahájit tuto diskusi, protože se domníváme, že Evropa si stále ještě plně neuvědomila rozměr rizik, kterým čelí.
This debate has highlighted the extent of national selfishness in some cases.
Tato rozprava v některých případech upozornila na rozsah národního sobectví.
It has emerged that the extent of the task was underestimated by all those concerned.
Ukázalo se, že všechny zainteresované strany rozsah tohoto úkolu podcenily.
The extent to which documentation and traceability are really effective is open to doubt.
Rozsah skutečné účinnosti dokumentace a sledovatelnosti je povážlivý.
extent (ayrıca: area, expanse, latitude, place)
Also, as we are praising the work of the OSCE in the area of human rights, this opens up the possibility of discussing the extent to which the roles of the OSCE and the Council of Europe overlap.
A stejně tak, pokud oceňujeme práci OBSE v oblasti lidských práv, otvíráme prostor pro diskuzi o tom, do jaké míry se překrývají úlohy OBSE a Rady Evropy.
extent (ayrıca: area, expanse)
volume_up
rozloha {diş.}
extent (ayrıca: extensiveness, vastness)
extent (ayrıca: amount, dimension, format, greatness)

Çekçe' de "extent" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFirst of all, I ask myself to what extent this is just a noncommittal agreement.
V první řadě se ptám sám sebe, zda se nejedná pouze o jakousi nezávaznou dohodu.
EnglishTo some extent, the adage of our German friends, einmal ist keinmal, applies here.
Jistě zde do jisté míry platí rčení našich německý přátel "einmal ist keinmal".
EnglishCitizens accept scientific risk to some extent, but only if it can be measured.
Občané musí v určité míře přijmout vědecká rizika, ale pouze pokud jsou měřitelná.
EnglishYou were, to a certain extent, protecting me in that they should not check my iPod.
Snažila jste se mne do jisté míry ochránit před tím, aby mi nekontrolovali iPod.
EnglishWhether these are dangers or opportunities depends to a great extent on ourselves.
Zda se bude jednat o nebezpečí nebo příležitosti, záleží ve velké míře na nás.
EnglishThese are two things that cannot be equated, but to an extent we have been doing so.
To jsou dvě věci, které nemohou být směšovány, ale my tak do určité míry činíme.
EnglishEach Member State should, to a large extent, make its own decisions in this regard.
Každý členský stát by měl v tomto smyslu do značné míry rozhodovat sám za sebe.
EnglishIn Belgium too, the opposition is to a large extent denied access to the media.
I v Belgii je opozici v příliš velké míře odepírán přístup do sdělovacích prostředků.
EnglishSurely the lack of approval can be attributed to some extent to the level of errors.
Nedostatek uznání může být pochopitelně do určité míry přisuzován úrovni chyb.
EnglishI am ready to follow your suggestions in a number of areas, at least to some extent.
Jsem připravena se vašimi návrhy řídit v řadě oblastí, přinejmenším do určité míry.
EnglishUnless we proceed to some extent by the book, then things will get out of hand.
Nebudeme-li se do určité míry držet pravidel, vymknou se nám věci z rukou.
EnglishWe must also emphasise the extent to which a healthy fiscal policy is essential.
Rovněž musíme zdůraznit, jak velice je zdravá fiskální politika důležitá.
EnglishDo you agree with these views held by the President of UEFA, and to what extent?
Souhlasíte s těmito názory, které zastává předseda UEFA, a do jaké míry?
EnglishThis is the case with English, Spanish and Portuguese and, to a lesser extent, French.
To je případ angličtiny, španělštiny a portugalštiny a v menší míře francouzštiny.
EnglishTo a certain extent, this can be countered by investments in old and new infrastructure.
Do jisté míry proti tomu lze bojovat investicemi do staré a nové infrastruktury.
EnglishThis problem has grown to such an extent that it can be called a new form of slavery.
Tento problém narostl do takových rozměrů, že ho lze označit za nový druh otroctví.
EnglishI am pleased that we managed to understand our own fears to a large extent.
Těší mě, že se nám podařilo do značné míry porozumět navzájem svým vlastním obavám.
EnglishEmission controls are to a large extent covered by existing Community legislation.
Kontroly emisí jsou do značné míry pokryty stávajícími právními předpisy Společenství.
EnglishThey should themselves take care of SMEs, but to a large extent they are not doing so.
Samy by se měly starat o malé a střední podniky, ale do velké míry tak nečiní.
EnglishThe contemporary lifestyle helps camouflage this new poverty to a large extent.
Současný životní styl pomáhá tuto novou chudobu do značné míry zakrývat.