"expenditure" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"expenditure" Çekçe çeviri

EN expenditure
volume_up
{isim}

expenditure (ayrıca: cost, expenses, charges)
volume_up
náklady {sad. çoğ.}
It was possible to reduce considerably expenditure on appeals and on accommodation and welfare.
Bylo možné výrazně snížit náklady na odvolání a na ubytování a sociální náklady.
As for the operational expenditure, the European budget has its own internal logic.
Pokud jde o provozní náklady, má evropský rozpočet svou vlastní vnitřní logiku.
Moreover, the Community's financial expenditure will be comparable to the current expenditure of the Member States.
Finanční náklady Společenství budou přitom srovnatelné se současnými náklady členských států.
expenditure (ayrıca: expense, outline, spending)
Expenditure is being scrutinised, and we also have to do likewise in the EU.
Pečlivě zkoumají každý výdaj, a totéž musíme udělat i my v EU.
This does not happen with other programmes, with other regulations underpinning the Structural Funds, where such expenditure is considered eligible.
Tak tomu není u jiných programů, u ostatních nařízení, která jsou základem pro strukturální fondy, v jejichž případě je takový výdaj považován za způsobilý.
I agree with the rapporteur's stance that the balance of each year's budget should be entered in the budget for the subsequent financial year as revenue or expenditure.
Souhlasím s postojem pana zpravodaje, že zůstatek každého roku by měl přejít do rozpočtu následujícího fiskálního roku jako příjem či výdaj.
expenditure (ayrıca: costs, expenditures, outgoings, spending)
volume_up
výdaje {er. çoğ.}
Administrative expenditure is our expenditure on salaries, buildings and such like.
Správní výdaje tvoří naše výdaje na mzdy, provoz budov a podobné věci.
In Romania, the annual expenditure on pensions is the largest category of budgetary expenditure.
Roční výdaje na důchody tam představují nejobsáhlejší kapitolu rozpočtových výdajů.
Those exceptions are administrative expenditure and economic and financial affairs.
Těmito výjimkami jsou správní výdaje a hospodářské a finanční věci.
expenditure (ayrıca: burden, edition, freight, issue)
Regarding the right to information, the biggest share of expenditure will be in the initial one-off cost of drawing up a letter of rights.
Pokud jde o právo na informace, největší částí výdajů bude počáteční jednorázový náklad spojený s přípravou písemného "poučení”.
expenditure (ayrıca: appearence, edition, emission, expense)
The issuing of an ordinary passport in Malta incurs expenditure.
Vydání běžného pasu na Maltě sebou nese výdaje.
expenditure (ayrıca: exercise)
expenditure (ayrıca: issuance, issuing)

"expenditure" için eşanlamlılar (İngilizce):

expenditure

Çekçe' de "expenditure" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishParliament's estimates of revenue and expenditure for the financial year 2010 (
Předběžný odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2010 (
EnglishCross-border treatment now represents 1% of total health expenditure in Europe.
Přeshraniční péče nyní představuje 1 % celkových výdajů na zdravotnictví v Evropě.
EnglishCutting expenditure is not, after all, the only way to achieve a balanced budget.
Snižování výdajů nakonec není jediným způsobem, jak dosáhnout vyrovnaného rozpočtu.
EnglishEstimates of revenue and expenditure for 2012 - Section I - Parliament (debate)
Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2012 - oddíl I - Parlament (rozprava)
EnglishIn all other areas of expenditure, the Court found material levels of error.
Ve všech ostatních výdajových oblastech zjistil Účetní dvůr významný rozsah chyb.
EnglishI will focus on the two main areas of expenditure: agriculture and cohesion.
Zaměřím se na dvě nejdůležitějších výdajové oblasti: na zemědělství a soudržnost.
EnglishThis 1% is only one-fortieth of the total expenditure within the European Union.
Toto 1 % představuje pouhou jednu čtyřicetinu veškerých výdajů v rámci Evropské unie.
EnglishThis represents around 3.5% of the total expenditure and substantiates our concerns.
Tato částka představuje okolo 3,5 % celkových výdajů a je důvodem našich obav.
EnglishThe national budget loses income it obviously needs to cover its expenditure.
Státní rozpočet tak přichází o příjmy, které samozřejmě potřebuje k hrazení výdajů.
EnglishGreece chose a mixture of measures on both the expenditure side and the revenue side.
Řecko si vybralo kombinaci opatření jak na straně výdajů, tak na straně příjmů.
EnglishIn this proposal, we call for a more long-term review of Parliament's expenditure.
V tomto návrhu vyzýváme k dlouhodobějšímu posuzování parlamentních výdajů.
EnglishI hope the expenditure estimates will prove to be close to Parliament's final budget.
Věřím, že se rozpočtové odhady budou nakonec blížit skutečnému rozpočtu Parlamentu.
EnglishLump sum payments and speeding up expenditure on large projects are also advocated.
Obhajovány jsou také paušální částky a urychlení výdajů na velké projekty.
EnglishThis strategy aims at better spending of EU money, not increasing expenditure.
Jejím cílem je dosáhnout racionalizace výdajů EU, nikoliv jejich zvýšení.
EnglishA large proportion of the expenditure of European households is on energy bills.
Velká část výdajů evropských domácností jde na úhradu účtů za energie.
EnglishI therefore voted for the amendments against increasing expenditure for ITER.
Proto jsem hlasoval pro pozměňovací návrhy proti navýšení výdajů na ITER.
EnglishAt the same time, this House constantly demands increased expenditure at EU level.
Tato sněmovna zároveň vytrvale požaduje zvyšování výdajů na úrovni EU.
EnglishParliament's estimates of revenue and expenditure for the financial year 2010 (debate)
Předběžný odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2010 (rozprava)
EnglishEstimates of revenue and expenditure for the year 2011 - Section I - Parliament (
Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2011 - oddíl I - Parlament (
EnglishWithout real autonomy in income, there will not be real autonomy in expenditure.
Bez skutečné samostatnosti na straně příjmů nenastane skutečná samostatnost na straně výdajů.