"example" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"example" Çekçe çeviri

EN example
volume_up
{isim}

example (ayrıca: exemplar, instance, paragon)
So I'm going to give you an example, a very simple example of how this works.
Ukážu vám tedy příklad, velmi jednoduchý příklad, jak to funguje.
It will also be crucial for a good example to be set in public construction projects.
Je také důležité, aby veřejné stavební projekty představovaly dobrý příklad.
Find an example in the following table that best describes your situation.
V následující tabulce vyberte příklad, který nejvíce odpovídá vaší situaci.
volume_up
ukázka {diş.}
To do that -- this is an early example of the technology.
Aby se tak stalo - toto je brzská ukázka technologie.
Now the example I showed you was all about finding details.
Předchozí ukázka byla zajímavá detaily.
It is also a good example of how this Parliament can react quickly.
Je to také ukázka toho, jak tento Parlament umí jednat rychle.
example (ayrıca: design, figure, guru, model)
volume_up
vzor {er.}
Parliamentarians are held up as an example and must be careful in their use of Community funds.
Poslanci Parlamentu jsou považováni za vzor a při využívání prostředků Společenství musí být opatrní.
Z této směrnice musíme udělat vzor.
The European agricultural model should genuinely make us stand out in the world and be an example to it.
Evropský zemědělský model by z nás měl učinit opravdový vzor pro celý svět.

Çekçe' de "example" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe need to set an example to the Member States by reducing our footprint by 50%.
Nyní musíme jít členským státům příkladem a snížit svou stopu o padesát procent.
EnglishFor example, the notion of 'family members' is too broad and risks being abused.
Například pojem "rodinní příslušníci" je příliš široký a hrozí, že bude zneužit.
EnglishWhat Mr Oettinger has achieved over the last few months is an example to us all.
To, čeho za posledních šest měsíců pan Oettinger dosáhl, je nám všem příkladem.
EnglishFor example, the Presidency decided to speed up work in the field of explosives.
Například předsednictví se takto rozhodlo urychlit činnost v oblasti výbušnin.
EnglishFor example, if you save all your photos on SkyDrive, they're always close by.
Pokud si například uložíte všechny své fotky na SkyDrive, máte je vždy na dosah.
EnglishDouble-click the icon of the drive that the files are saved on, for example C:.
Dvakrát klikněte na ikonu jednotky, na níž jsou soubory uloženy (například C:).
EnglishFor the ACP countries, for example, trade in goods represents 50% of their trade.
V zemích AKT například představuje obchod se zbožím 50 % objemu jejich obchodu.
EnglishI think we ought to set an example of prudent spending through our institutions.
Domnívám se, že by naše orgány měly jít příkladem, pokud jde o rozumné výdaje.
EnglishIf it's a text file, for example, it will open in your word-processing program.
Jedná-li se například o textový soubor, otevře se v programu pro zpracování textu.
EnglishI would like to tell you about an example of this close to us here in Europe.
Rád bych vám pověděl o jednom takovém příkladu z nepříliš vzdálené části Evropy.
EnglishTo give one example, we keep reiterating the importance of the Nabucco pipeline.
Například zde neustále znovu a znovu hovoříme o důležitosti ropovodu Nabucco.
EnglishThis would have involved a redistribution that would have set an example for 2013.
To mělo postihovat přerozdělení, které by bylo příkladem, co se týče roku 2013.
EnglishFor example: 'what will happen, Mr Michel, when the tariff barriers are removed?
Například: "Co se stane, pane Micheli, když budou odstraněny celní překážky?
EnglishFor example, you can display news headlines right next to your open programs.
Můžete například zobrazovat novinové titulky hned vedle otevřených oken programů.
EnglishFor example, you can display news headlines right next to your open programs.
Můžete například zobrazit novinové titulky hned vedle otevřených oken programů.
EnglishFor example, some Extenders don't support AVCHD files or Apple QuickTime files.
Některá zařízení Extender například nepodporují soubory AVCHD nebo Apple QuickTime.
EnglishFor example, I really like this shot but it's crooked and a little washed out.
Třeba tento snímek se mi velmi líbí, ale je nakřivo a barvy jsou trochu nevýrazné.
EnglishIn Sweden, for example, we have had a wide-ranging debate about file sharing.
Ve Švédsku jsme například měli rozsáhlou diskusi o výměně souborů po internetu.
EnglishIn this regard, I see public owners - municipalities, states - setting an example.
Myslím si, že by v tom veřejní vlastníci jako obce a státy měli jít příkladem.
EnglishOne example is Poland, a large and up-and-coming country which I very much respect.
Jedním z příkladů je Polsko, velká a rozvíjející se země, které si velmi vážím.