EN established
volume_up
{sıfat}

established
established (ayrıca: based, founded)
volume_up
založený {sıf. er.}
A dedicated office established in 2005 provides special assistance to small and medium-sized enterprises (SMEs).
Specializovaný útvar, založený v rámci agentury v roce 2005, poskytuje zvláštní podporu malým a středním podnikům (MSP).
I believe that the EU's relations with Moscow must be established on a pragmatic basis, avoiding any preconceptions.
Věřím, že vztahy Evropské unie s Moskvou musí být založeny na pragmatickém základě a musíme se zbavit všech předsudků.
Založena: 1. června 2007
established (ayrıca: prevalent, well-established)
volume_up
zavedený {sıf. er.}
More effective management and control systems must be established.
Musí být zavedeny účinnější systémy řízení a kontroly.
This is a sign that the basic preconditions for democratic development in Belarus have still not been established.
Je to znamení, že základní předpoklady pro demokratický vývoj Běloruska ještě nebyly zavedeny.
Contacts at expert level are well established with the French authorities, thus allowing effective progress.
Kontakty na úrovni odborníků jsou s francouzskými orgány dobře zavedeny, což umožňuje účinný pokrok.

"established" için eşanlamlılar (İngilizce):

established

Çekçe' de "established" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBy amending the Schengen Borders Code, these common rules will be established.
Změnou Schengenského hraničního kodexu budou tato společná pravidla nastavena.
EnglishThe goals established in Johannesburg six years ago will be impossible to achieve.
Cílů, které byly stanoveny v Johannesburgu před šesti lety, nebude možno dosáhnout.
EnglishDell established itself in Ireland a number of years ago with the help of State aid.
Společnost Dell se usadila v Irsku před několika lety za pomoci státní podpory.
EnglishRoma were already present in Europe when the European nation states were established.
Romové byli v Evropě přítomni již v dobách, kdy vznikaly evropské národní státy.
EnglishThese challenges were successfully overcome and the euro is firmly established today.
Všechny tyto úkoly se podařilo zvládnout a euro je dnes pevnou a stabilní měnou.
EnglishIt could therefore be established whether an adequate flow of trade is maintained.
Z toho by bylo možné zjistit, jestli je zachována přiměřená míra obchodování.
EnglishThe European Investment Bank (EIB) was established in 1958 by the Treaty of Rome.
Evropská investiční banka (EIB) byla založena v roce 1958 Římskou smlouvou.
English(The President established that there were no objections to this amendment)
(Předseda potvrdil, že proti tomuto pozměňovacímu návrhu nejsou žádné námitky.)
EnglishIf the app doesn't have established reputation, a warning dialog is shown.
Pokud se nejedná o etablovanou aplikaci, zobrazí se dialogové okno s upozorněním.
EnglishSecondly, the reasonable technological need for this product has been established.
Za druhé byla stanovena odůvodněná technologická potřeba pro tento výrobek.
EnglishAn agenda must be established for sharing research, knowledge and best practices.
Je zapotřebí zorganizovat koordinaci výzkumu a sdílení poznatků a osvědčených postupů.
EnglishWhen this day was established in 1980, the objective was to reduce hunger.
Když byl tento den v roce 1980 ustanoven, hlavním cílem bylo snížit hladovění.
EnglishWe re-established positive growth eleven months after the financial crisis erupted.
Podařilo se nám dosáhnout pozitivního růstu za 11 měsíců od vypuknutí finanční krize.
EnglishIt is therefore important that relations be established with the Interim Council.
Z tohoto důvodu je důležité, aby byly navázány vztahy s Prozatímní radou.
EnglishLadies and gentlemen, scientific knowledge on climate change has now been established.
Vážené dámy a pánové, podařilo se nám získat vědecké poznatky o změně klimatu.
EnglishWill the decisions of the authority currently being established be enforceable?
Budou rozhodnutí orgánu, který je v současné době zřizován, vynutitelná?
EnglishA European Fund for Refugees was established, with a budget of €114 million a year.
Byl zřízen Evropský fond pro uprchlíky s ročním rozpočtem 114 milionů eur.
EnglishLuke Fildes was commissioned to paint this by Tate, who then established the Tate Gallery.
Luke Fildes dostal objednávku na obraz od sira Tate, který založil Tate Gallery.
EnglishThat is why a common framework for regulating railway safety must be established.
Za tímto účelem musí být vytvořen společný rámec pro regulaci bezpečnosti na železnicích.
English. - (SV) Mr President, hunting is an old-established custom.
jménem skupiny IND/DEM. - (SV) Pane předsedající, lov je zvyk s dlouhou tradicí.