"to establish" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to establish" Çekçe çeviri

EN to establish
volume_up
[established|established] {fiil}

to establish (ayrıca: to build up, to coin, to create, to form)
We should establish a European rating agency on the basis of a foundation model.
Měli bychom vytvořit evropskou ratingovou agenturu na základě modelu nadace.
Europe must create a social framework and establish standards at a European level.
Evropa musí vytvořit sociální rámec a stanovit standardy na evropské úrovni.
It is therefore of crucial importance to establish a genuine common European asylum system.
Nejdůležitější proto je vytvořit skutečný společný evropský azylový systém.
to establish (ayrıca: to boot, to implement, to impose, to induct)
The international community must establish a suitable financial compensation scheme.
Mezinárodní společenství musí zavést vhodný systém finančního odškodnění.
However, to make the most of it, we need to establish the proper regulation.
Abychom jej však využili co nejlépe, musíme zavést odpovídající regulaci.
We must re-establish the common external tariffs abolished by the Maastricht Agreements.
Musíme znovu zavést společné vnější tarify zrušené Maastrichtskou smlouvou.
to establish (ayrıca: to constitute, to institute, to set up)
For this reason, it makes sense to establish a peacebuilding department.
Proto by bylo rozumné zřídit mírotvorné oddělení.
Finally, we also have to establish a Supervisory Authority and its headquarters.
Závěrem chci říci, že také musíme zřídit Úřad pro dohled a jeho sídlo.
In the wake of this summit, Mr Špidla is going to establish a European platform on the Roma.
Bezprostředně po summitu se pan Špidla chytá zřídit evropskou platformu pro Romy.
to establish (ayrıca: to entrench)
The Treaty of Lisbon lays the foundations for the European Union to establish itself as a credible and influential player on the international scene.
Lisabonská smlouva vytváří základ, na němž se Evropská unie může etablovat jako důvěryhodný a vlivný subjekt na mezinárodní scéně.
The EU blacklist was established in 2006 to name, shame and ban airlines which are not complying with international safety rules.
Černá listina EU byla vytvořena v roce 2006 s cílem jmenovat, pranýřovat a dokonce zakázat ty letecké společnosti, které nesplňují mezinárodní bezpečnostní požadavky.
to establish (ayrıca: to bring up, to enthrone, to install)
That is why you must establish fair competition in the transport sector too.
Proto musíte nastolit spravedlivou hospodářskou soutěž i v odvětví dopravy.
The EU intends to establish that equality in every area of activity.
EU má v úmyslu nastolit tuto rovnost ve všech oblastech činnosti.
A political resolution is the only way to re-establish peace and reconciliation in the area.
Jedinou cestou jak znovu nastolit mír a dosáhnout usmíření v oblasti je řešení politické.
I think it is very important that we proceed in this House with as much agreement as possible and do not needlessly quarrel over details we do not have the power to establish.
Myslím, že je velmi důležité, abychom v tomto Parlamentu jednali v co největší shodě a nedohadovali se zbytečně o detailech, které nemůžeme potvrdit.
I am voting for this report, given the positive results of the evaluations carried out on both countries to establish whether they meet the requirements of the Schengen acquis.
. - (PT) Hlasuji pro přijetí zprávy vzhledem k pozitivním výsledkům hodnocení obou zemí, jejichž cílem bylo potvrdit, zda splňují požadavky schengenského acquis.
to establish (ayrıca: to prove, to certificate, to avouch)
Can it be established, and, particularly, can we in Parliament do anything to help establish those facts?
Lze to prokázat, a zejména - můžeme my v Parlamentu nějak pomoci tyto skutečnosti prokázat?
Because of what I'm about to say, I really should establish my green credentials.
Vzhledem k tomu, o čem budu mluvit, nezbývá než prokázat svoji příslušnost k zelenému hnutí.
That said, the proposal to establish the Institute and to give it enough space to justify its future existence deserves our support.
Záměr podpořit vznik institutu a dát mu prostor prokázat smysl jeho další existence si však zaslouží podporu.
to establish (ayrıca: to deposit, to seat, to settle, to set apart)
Secondly, the progression of the negotiations would improve conditions, both for those who want to provide services and for businesses who want to establish themselves in Europe.
Za druhé, pokrok v jednáních by vedl ke zlepšení podmínek pro ty, kdo chtějí poskytovat služby, jakož i pro podniky, které se chtějí usadit v Evropě.
"Freedom of establishment" applies when a professional enjoys the effective freedom to become established in another Member State in order to conduct a professional activity there on a stable basis.
„Svoboda usazování“ platí, když má odborník účinnou svobodu a možnost usadit se v jiném členském státě s cílem vykonávat tam stabilně odbornou činnost.
We welcome the decisions to establish a set of indicators on imbalances and the assessment that will made in 2011.
Vítáme rozhodnutí ustanovit sérii indikátorů nerovnováhy a hodnocení, jež má vzniknout v roce 2011.
I believe that it is therefore very important to establish a sustainable common European forestry management policy.
Domnívám se proto, že je velice důležité ustanovit trvale udržitelnou společnou evropskou politiku správy lesů.
That, to my mind, is the core of both the Rasmussen and the Lehne reports: the need to establish European financial regulation.
To je podle mého názoru jádrem zpráv pánů Rasmussena a Lehneho: potřeba ustanovit evropskou finanční regulaci.
to establish (ayrıca: to constitute, to institute, to set, to set up)
The Council and the Commission should establish a follow-up mechanism.
Rada a Komise by měly ustavit následný mechanismus.
The report itself affirms the intent to establish a single European legal order.
Zpráva samotná potvrzuje záměr ustavit jednotný evropský právní systém.
The purpose is also to establish a global system over the longer term, one where air traffic also shares the burden.
Cílem je také v delším časovém horizontu ustavit celosvětový systém, kde by se na břemeni podílelo i letectví.
to establish (ayrıca: to build, to build up, to erect, to put up)
This will make it possible gradually to establish a broader base of research activities throughout Europe.
To umožní postupně vybudovat širší základnu pro výzkumné činnosti v celé Evropě.
We want to help the weakest regions to establish better connections.
Chceme pomoci nejslabším regionům vybudovat lepší spojení.
We need to establish more representations in these countries in Central Asia which are our neighbours.
V těchto zemích střední Asie, které jsou našimi sousedy, musíme vybudovat více zastoupení.
to establish
In stage 3 it is possible to establish airlines in another country and another region.
Ve třetí fázi bude vzájemně umožněno zakládat letecké společnosti v jiné zemi nebo regionu.
However, let us not rush headlong into establishing a new body as a remedy against non-compliance with the existing rules.
Nesnažme se bezhlavě zakládat nový orgán jako opatření proti nedodržování stávajících pravidel.
Furthermore, it must be made clear that Member States which do not have national DNA databases are not obliged to establish them.
Kromě toho musí být zřetelně řečeno, že členské státy, které nemají národní databáze DNA, nejsou povinné je zakládat.
to establish (ayrıca: to base, to institute, to set up, to mislay)
I think the proposal to establish a reference network for health personnel is expedient.
Myslím, že návrh založit referenční síť pro pracovníky ve zdravotnictví je účelný.
This renders it impossible to establish a family or to find a reasonable work-life balance.
To znemožňuje založit rodinu nebo najít rozumnou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.
It therefore seems essential to establish a Community system to combat the aforementioned practice.
Proto je nezbytné založit systém společenství pro boj se zmíněnými postupy.
to establish (ayrıca: to appoint, to arrange, to fix, to fix up)
Women can establish a good life for themselves and their children, but to do so they also need support from us as elected representatives.
Ženy si mohou zařídit dobrý život pro sebe a pro své děti, ale aby tak mohly učinit, potřebují také podporu od nás - zvolených zástupců.

Çekçe' de "to establish" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.
Aby se vytvořila přiměřená rovnováha nákladů a přínosů, je nutné snížit náklady.
EnglishThis agreement includes all the measures necessary to establish a free trade area.
Tato dohoda obsahuje všechna opatření nezbytná pro vytvoření zóny volného obchodu.
EnglishWe should exploit this opportunity to establish a real partnership of the free.
Měli bychom využít této příležitosti k vytvoření skutečného partnerství svobodných.
EnglishNevertheless, these estimates must be used to establish the total allowable catches.
Tyto odhady se nicméně musí používat pro stanovení celkových přípustných odlovů.
EnglishThe first thing we need to do as far as I can see is to establish a dialogue.
První věc, kterou musíme, alespoň dle mého názoru, provést, je zahájit dialog.
EnglishIt is for the agency to reduce this gulf and to establish common safety objectives.
Je na agentuře, aby tyto rozdíly omezila a zavedla společné bezpečnostní cíle.
EnglishAs for the outside world, Europe should establish itself as a strong global actor.
Pokud jde o vnější svět, Evropa by se měla prosadit jako silný světový hráč.
EnglishIt is now crucial to focus on implementation and establish a solid track record.
Nyní je zásadní zaměřit se na provádění a dosahovat uspokojivých výsledků.
EnglishWe can help, and that way we can establish together a real European democracy.
Můžeme pomoci, a můžeme tak společně budovat skutečnou evropskou demokracii.
EnglishFirst, you ask us to establish a European vision of culture, creativity and innovation.
Za prvé žádáte, abychom stanovili evropskou vizi kultury, tvořivosti a inovace.
EnglishAnd then you have a third party saying, "Vote for us; we'll establish a theocracy."
A pak tady máte třetí stranu, která říká: "Volte nás, zavedeme theokracii."
EnglishTherefore we welcome decisions which aim to establish pan-European frameworks of action.
Proto vítáme rozhodnutí, která chtějí tyto akce zasadit do celoevropského rámce.
EnglishWe need to rethink our strategy here and to take decisive action to establish order.
Musíme přehodnotit naši strategii a přijmout rozhodná opatření pro zavedení pořádku.
EnglishOur objective must definitely be to establish a genuine and active partnership.
Naším cílem musí být určitě vytvoření skutečného a aktivního partnerství.
EnglishIt is necessary to establish common rules governing the activity of European Union ports.
Je potřebné stanovit společná pravidla řízení činnosti přístavů v Evropské unii.
EnglishIt could thus establish the basis for a global EU policy on this region.
Mohl by tak vzniknout základ pro globální politiku Evropské unie pro tuto oblast.
EnglishWhy did we establish the Mediterranean Union during the French Presidency?
Proč jsme v průběhu francouzského předsednictví vytvořili Středomořskou unii?
EnglishI am all the more alarmed by the attempt to establish new discriminatory conditions.
O to více jsem zděšen pokusem o vytvoření nových diskriminačních podmínek.
EnglishI support the Commission's initiative to establish the Global Climate Change Alliance.
Podporuji iniciativu Komise na založení globální aliance pro změnu klimatu.
EnglishThe main objective of climate policy is to establish a synchronous, universal agreement.
Hlavním cílem klimatické politiky je vytvoření synchronní, všeobecně platné dohody.