"to embed" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to embed" Çekçe çeviri

EN to embed
volume_up
[embedded|embedded] {fiil}

to embed (ayrıca: to deposit, to enter, to infix, to put in)
You can also embed an object from another document by using the Copy and Paste commands.
Objekt můžete vložit z jednoho dokumentu do druhého také pomocí příkazů Kopírovat a Vložit.
To embed or link the object, do one of the following:
Chcete-li vložit nebo propojit objekt, proveďte jednu z následujících akcí:
To embed the object, make sure the Link check box is cleared.
Chcete-li objekt vložit, nesmí být políčko Propojit zaškrtnuté.
to embed (ayrıca: to sink, to imbed)

Çekçe' de "to embed" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFor information about how to embed a font, check the Help for the program you are using.
Informace o vložení písma do souboru naleznete v nápovědě k používanému programu.
EnglishKeep in mind that you won't be able to embed Traffic maps and some other Maps features.
Mapy s informacemi o dopravě, maplety a některé další prvky map nelze vkládat.
EnglishTo fix this, you can embed some TrueType fonts in the file.
Tento problém lze vyřešit vložením některých písem TrueType do daného souboru.
EnglishWhen you embed an object into your document, it becomes a part of your file.
Vložíte-li objekt do dokumentu, stane se součástí souboru.
EnglishIt is likely that the ad request or embed code is malformed.
Žádost o reklamy nebo vložený kód je pravděpodobně chybně naformátován.
EnglishSecond, to avoid duplicating structures and embed this process into the institutional framework of the Union.
Zadruhé, aby předešel zdvojení struktur a začlenil tento proces do institučního rámce Unie.
EnglishWe must also embed the Lisbon Strategy.
Musíme též nechat zakořenit lisabonskou strategii.
EnglishCopy Embed Location
EnglishHowever, on a second level, there is the agreement that we should now work towards a European framework in which to embed the national decision.
Avšak druhou úrovní je existující dohoda, že bychom měli pracovat na evropském rámci, jehož součástí budou rozhodnutí jednotlivých států.
EnglishIf we can achieve that, if we can embed such simplified procedures into the everyday lives of businessmen, we will be making clear progress.
Pokud tohoto cíle dosáhneme, pokud se nám podaří začlenit tyto zjednodušené postupy do každodenního života podnikatelů, pak dosáhneme jednoznačného pokroku.
EnglishThe tracking code is not limited to parsing links that you embed inemails or paid keywords, but also parses keyword information fromorganiclinks.
Kód sledování není omezen na analýzu odkazů, které začleníte do e-mailů nebo placených klíčových slov, ale analyzuje také informace o klíčových slovech ze základních odkazů.
EnglishIt's a good idea to embed an object when you want to edit the information separately from the original object or if you think the original object will be unavailable.
Vložení objektu je vhodné, když chcete provést úpravy informací nezávisle na původním objektu nebo když se domníváte, že původní objekt nebude k dispozici.
EnglishPerhaps it is time now to abandon the hope that Western-style multiparty democracy can embed itself successfully in Pakistan, which has always been dominated by a tiny élite.
Možná je nyní načase vzdát se naděje, že se demokracie západního stylu s mnoha politickými stranami může v Pákistánu, kterému vždy vládla nepočetná elita, úspěšně uchytit.
EnglishThe question is how do we reconnect American national security with global security to make the world a lot more comfortable, and to embed and contextualize our employment of force around the planet?
Otázkou je, jak opětovně propojit americkou národní bezpečnost s globální bezpečností, aby byl svět mnohem snesitelnější, a jak zasadit do kontextu naše užití síly v rámci planety?