EN draft
volume_up
{isim}

draft (ayrıca: design, layout, offer, plan)
The European Parliament's draft resolution rightly underlines these issues.
Návrh usnesení Evropského parlamentu tyto skutečnosti správně zdůrazňuje.
Apart from the two deletions, my draft report is identical to the first draft.
Mimo tato vypuštění je můj návrh zprávy identický s tím původním.
Initially, the Commission's draft proposed creating secure websites.
Návrh Komise původně počítal s vytvořením bezpečných internetových stránek.
draft (ayrıca: design, earlier draft)
Save a copy of the current message as a file, draft or template
Uložení kopie aktuální zprávy jako soubor, koncept nebo šablonu
Neměl bych si udělat koncept dopisu?"
draft (ayrıca: chart, design, layout, scheme)
draft (ayrıca: design, lines, plan, scheme)
draft (ayrıca: delineation, design, sketch, schemata)
draft (ayrıca: outline, warp)
volume_up
osnova {diş.}
draft
volume_up
ponor {er.} (lodi)
draft (ayrıca: streaming, convection, fluxion)
draft (ayrıca: filibuster)
draft (ayrıca: draught)
draft (ayrıca: bill, bill of exchange)
volume_up
směnka {diş.}
draft (ayrıca: draught, draw, line, move)
volume_up
tah {er.}
draft (ayrıca: bank draft)
draft (ayrıca: bevel, cant, chamfer)

Çekçe' de "draft" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English. - I support the Elles report on the draft amending budget No 5/2007.
písemně. - Podporuji zprávu pana Ellese o návrhu opravného rozpočtu č. 5/2007.
English(FI) Madam President, it will be a challenging task to draft next year's budget.
(FI) Paní předsedající, navrhnout rozpočet na příští rok bude náročným úkolem.
EnglishParliament's position on the new 2011 Draft Budget as modified by the Council (
Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou (
EnglishIt is imperative that the means provided in the joint draft budget be restored.
Je nutné, aby byly prostředky navržené ve společném návrhu rozpočtu obnoveny.
EnglishI think that the history of the draft directive on works councils is proof of that.
Myslím si, že historie tohoto návrhu směrnice o podnikové radě je toho důkazem.
EnglishThe draft amendments to Ugandan legislation really do represent a radical change.
Tyto návrhy zákona skutečně představují radikální změnu ugandské legislativy.
EnglishIf the Social Democrats or the EPP-ED cannot manage it, we will draft it for them.
Pokud to sociální demokraté nebo skupina EPP-ED nedokáží, navrhneme usnesení za ně.
EnglishWe are now launching a lobbying campaign to have co-sponsors of our draft resolution.
Nyní spouštíme lobbistickou kampaň, abychom našli k návrhu usnesení spoluautory.
EnglishThe European Council meets in Amsterdam and reaches a consensus on a draft Treaty.
Evropská rada se schází v Amsterdamu a dosahuje shody ohledně návrhu Smlouvy.
EnglishThis is the main feature of the Presidency's draft of the Stockholm Programme.
Takové jsou hlavní body návrhu stockholmského programu připraveného předsednictvím.
EnglishPresentation by the Council of the draft general budget - Budget 2009 (debate)
Předložení návrhu souhrnného rozpočtu Radou - Rozpočtový rok 2009 (rozprava)
EnglishThe draft budget therefore amounts to EUR 115 billion in payment appropriations.
Z uvedeného důvodu dosahuje výška rozpočtu co se týká položek plateb, 115 miliard EUR.
EnglishThere are already four such directives and one is virtually complete at draft stage.
Čtyři takovéto směrnice již existují a další je téměř hotová ve stadiu návrhu.
English2008 draft general budget: Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII and IX (vote)
Rozpočet na rozpočtový rok 2008 (oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (hlasování)
EnglishUnfortunately, what we can do in the context of the draft directive is limited.
Bohužel to, co můžeme v souvislosti s návrhem směrnice udělat, je omezené.
EnglishWe have seen the draft resolution and that is signed by four political groups.
Seznámili jsme se s návrhem usnesení a víme, že ho podepsali čtyři politické skupiny.
EnglishThere is no reason to draft European legislation unless there is a real need for it.
Není důvod k tvorbě evropské legislativy, ledaže by to bylo skutečně potřeba.
EnglishI beg the Commissioner also to incorporate these amendments in the corresponding draft.
Prosím komisaře, aby tyto pozměňovací návrhy začlenil i do odpovídajícího návrhu.
EnglishThis is why I voted in favour of this report, which, after all, I helped to draft.
Proto jsem hlasoval ve prospěch této zprávy, kterou jsem koneckonců pomáhal navrhnout.
English(SK) I agree with this draft recommendation of the European Parliament to the Council.
(SK) Vyjadřuji svůj souhlas s daným návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě.