"doctor" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"doctor" Çekçe çeviri

EN doctor
volume_up
{isim}

doctor (ayrıca: doc)
This means that the doctor should be the one to decide which treatment you get - and when.
To znamená, že by to měl být doktor, kdo rozhodne, jakou léčbu obdržíte - a kdy.
A doctor might be serious, but laughter's still a great medicine.
Doktor může být vážný, ale smích je pořád výborná medicína.
No doctor or hospital will query the origin of the organ.
Žádný doktor ani nemocnice nebude zpochybňovat původ orgánu.
doctor
I was slowly losing weight, but for me, that was what the doctor told me to do.
Pomalu jsem ubýval na váze, ale to vám v tomto věku lékař normálně doporučí.
As a doctor, I would like to emphasise, above all, the impact on human health.
Jako lékař zdůrazňuji především ty s dopadem na zdraví lidí.
I would like to say as a doctor that violence is still violence, wherever it happens.
Jako lékař chci připomenout, že násilí zůstává násilím, ať se děje kdekoliv.
doctor
As a doctor, I can say that the information on product leaflets is reliable and intelligible to doctors.
Jako lékařka mohu hodnotit, že informace na příbalových letácích bývají spolehlivé a srozumitelné lékařům.
As a doctor, I would, of course, welcome a more dramatic reduction in emission ceilings, but this is not realistic in practice.
Jako lékařka bych samozřejmě uvítala razantnější snižování emisních limitů, ale to není v praxi reálné.
And that day I knew that when I grew up, I was going to become a brain doctor, scientist, something or the other.
A ten den jsem věděla, že až vyrostu, že ze mě bude lékařka mozku, vědec, nebo tak něco.
doctor
We heard there was a woman doctor who was treating people.
Slyšeli jsme, že je tam doktorka, která léčí lidi.
Until we heard that 10 kilometers away there was a doctor, who was looking at people and giving them meds.
Dokud jsme neslyšeli, že deset kilometrů odtud je doktorka, který byla schopná, která vyšetřovala lidi a dávala jim léky.

"doctor" için eşanlamlılar (İngilizce):

doctor

Çekçe' de "doctor" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishProvide your doctor with an outline of all complaints and previous illnesses.
Svého lékaře informujte o všech svých zdravotních potížích a dřívějších chorobách.
EnglishIf I go to the doctor in Stockholm today I do not need to ask permission or to pay money.
Pokud dnes jdu k doktorovi ve Stockholmu, nemusím žádat o povolení ani platit.
EnglishA prescription delivered by a doctor in your country is valid in all EU countries.
Předpis, který dostanete od lékaře v Česku, platí ve všech zemích EU.
EnglishWell this is a question which fascinated Chester Southam, a cancer doctor in the 1950s.
To je otázka, která fascinovala Chestra Southama, nádorového specialistu, v roce 1950.
EnglishThis year on August 8th, he felt paralysis and on the 13th, his parents took him to the doctor.
Tento rok, přesně 8. ~~~ srpna, ucítil paralýzu a 13. ho rodiče vzali k lékaři.
EnglishIn Belarus EUR 60 is the monthly salary of a medical doctor under training.
V Bělorusku je 60 EUR měsíčním platem lékaře během odborné přípravy.
EnglishThis is the advice your doctor gives you: "just go home and have a glass of wine with your wife."
Toto je rada od doktora. ~~~ "Jděte domů a dejte si sklenku vína s vaší ženou."
EnglishTake your European Health Insurance Card with you to a local doctor.
Se svým Evropským průkazem zdravotního pojištění můžete klidně zajít za místním lékařem.
EnglishIt's like the guy who goes to the doctor and says, "Doctor, it hurts when I do this."
Je to jako s tím chlapíkem, co přijde k doktorovi a říká, "Doktore, tohle bolí, když to dělám."
EnglishDoctor Seligman, what is the state of psychology today?" "Not good."
Doktore Seligmane, jaký je současný stav psychologie?" ~~~ "Není dobrý."
EnglishHave you ever had to fill out those long, legal-size forms in your doctor's office?
Už jste někdy museli vyplňovat ty dlouhé formuláře v ordinaci?
English(Laughter) "Look, Doctor Seligman, we can see you're really not comfortable in this medium.
(Smích) "Podívejte, Doktore Seligmane, je nám jasné, že se takto necítíte zrovna pohodlně.
EnglishThese areas suffer each time a doctor leaves his country to seek a better future in the EU.
Tyto oblasti trpí vždy, když lékaři opouštějí svou zemi s vyhlídkou na lepší budoucnost v EU.
EnglishAnd the red line is the treatment as usual -- medication with a medical doctor.
Červená čára ukazuje obvyklou léčbu -- s léky a doktory.
EnglishIn 2006, I went to my doctor for a regular physical, and I had said, "I have a sore shoulder."
V roce 2006 jsem šel k doktorovi na preventivní prohlídku a řekl jsem mu: "Bolí mě rameno".
EnglishI was all set to be a diplomat, teacher, doctor -- all laid out.
Byl jsem na dobré cestě stát se diplomatem, učitelem, lékařem -- všechno k tomu směřovalo.
EnglishYou have no legal right to be treated by a doctor in your mother tongue when you are abroad.
V zahraničí automatický nárok na česky mluvícího lékaře nemáte.
EnglishAnd that silence just outside a doctor's office, that many of us know.
A pak nastalo před ordinací to ticho, které mnoho z vás zná.
EnglishAs I sat dumbstruck in my doctor's office, I heard other words: "cancer," "stage," "grade."
Jak jsem tak zaražená seděla v ordinaci, slyšela jsem další slova: "rakovina", "stádium", "stupeň".
EnglishSo Julie's going to her doctor's office to get treated for her asthma.
Julie přichází do ordinace svého lékaře léčit si své astma.

Sözlükte diğer kelimeler