EN directive
volume_up
{isim}

directive (ayrıca: bylaw, guideline, order, outline)
Instead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
Namísto toho je zde směrnice, jež pokračuje tam, kde směrnice o návratu končila.
This proposal for a directive is therefore worse than the directive currently in force.
Tento návrh směrnice je tudíž horší než směrnice, která je nyní v platnosti.
This compromise concerned both the Working Time Directive and the Temporary Work Directive.
Kompromis se týkal jak směrnice o pracovní době, tak směrnice o dočasné práci.
directive (ayrıca: guideline)
The directive does not require new structures or new bureaucratic bodies.
Tato direktiva nevyžaduje nové konstrukce, nové byrokratické orgány.
No European directive can change the nature of men and women.
Žádná evropská direktiva nedokáže změnit přirozený charakter ženy a muže.
The basic question is what does this directive defend?
Základní otázka zní skutečně: Co chrání tato direktiva?
directive (ayrıca: order, prescript, regulation, regulations)
The first European Community Directive in 1958 refers to multilingualism.
První nařízení Evropského společenství v roce 1958 se týkalo mnohojazyčnosti.
Today he comes up with two proposed amendments to the directive and regulation.
Nyní přichází se dvěma návrhy na změnu směrnice a nařízení.
We are discussing a new version of the Cosmetics Directive, which is now a regulation.
Budeme hovořit o novém znění směrnice o kosmetických výrobcích, kterým je nyní nařízení.
directive (ayrıca: bylaw, prescript, prescription, receipt)
That is why it is so important to adopt this directive.
Proto je tak důležité tento předpis přijmout.
An administrative act will therefore also suffice, as long as it can guarantee that the directive will be applied transparently.
Dostačující bude i správní předpis, pokud bude schopen zaručit, že směrnice bude uplatňována transparentně.
Contrary to some reports in the media, the directive relates only to medicinal products subject to medical prescription.
V protikladu k některým zprávám v médiích se tato směrnice vztahuje pouze na léčivé přípravky dostupné pouze na lékařský předpis.
directive (ayrıca: advice, command, cue, hint)
The political guideline that I gave to my colleagues when work was being carried out on the Toys Directive was to lay down the most stringent rules possible - the most stringent possible!
Politický pokyn, který jsem vydal svým kolegům v průběhu prací na směrnici o hračkách, zněl, aby stanovili nepřísnější možná pravidla - nejpřísnější možná!
directive (ayrıca: command, order, word of command)
directive (ayrıca: command, order, dictate, mandate)
By adopting this directive, the European Union is allowing internet services to be cut off without the need for a judicial order.
Přijetím této směrnice povoluje Evropská unie odpojení od internetových služeb, aniž by bylo třeba mít soudní příkaz.
While the rel="canonical" link element is seen as a hint and not an absolute directive, we do try to follow it where possible.
Ačkoliv je prvek odkazu rel="canonical" považován za doporučení a nikoli za příkaz, budeme se snažit řídit se jím v maximální možné míře.

Çekçe' de "directive" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWith this directive we can provide the market with the right key to achieve this.
Touto směrnicí můžeme zajistit, aby toho trh dosáhl pomocí toho správného klíče.
EnglishAt present, this applies to any product that is covered by a European directive.
To se v současnosti vztahuje na všechny výrobky zahrnuté v evropské směrnici.
EnglishThis will be done during an ex post evaluation exercise foreseen by the directive.
To budeme řešit, až bude k dispozici hodnocení ex post stanovené v této směrnici.
EnglishLet us now come to the table so that we can produce a good Working Time Directive.
Přejděme nyní ke stolu, abychom mohli sestavit dobrou Směrnici o pracovní době.
EnglishWe need a directive, we want a directive that will stop violence against women.
Potřebujeme směrnici, chceme směrnici, která zastaví násilí páchané na ženách.
EnglishI am very pleased with this Directive, which deals with several important issues.
Jsem touto směrnicí, která se zabývá několika důležitými otázkami, velmi potěšena.
EnglishFirst of all, it confirms the urgent need for a revision of the 1988 Toys Directive.
Za prvé potvrzuje naléhavou potřebu přepracovat směrnici o hračkách z roku 1988.
EnglishAll of you referred to the framework directive relating to the consumer acquis.
Všichni jste zmiňovali rámcovou směrnici o acquis v oblasti spotřebitelského práva.
EnglishIt is ridiculous that we have both a Nitrates Directive and a Groundwater Directive.
Je absurdní, že máme jak směrnici o dusičnanech, tak směrnici o spodních vodách.
EnglishIt is very difficult to have one general directive to cover all these positions.
Je velmi obtížné mít jednu všeobecnou směrnici, jež by je zahrnula všechny.
EnglishYou have extended the directive to cover all animal species, not just mammals.
Rozšířil jste směrnici tak, aby zahrnovala všechny druhy zvířat, nejen savce.
EnglishWe want and need a directive for public services, for services of general interest.
Chceme a potřebujeme směrnici o veřejných službách, o službách obecného zájmu.
EnglishBut what line did your government take in the Council on the Working Time Directive?
Jaký postoj však vaše vláda zaujala v Radě, pokud jde o směrnici o pracovní době?
EnglishI voted for the directive because it is in line with my views on health protection.
Směrnici jsem podpořila, protože je v souladu s mým názorem na ochranu zdraví.
EnglishI am well aware, however, that some of you find this directive insufficient.
Ale je mi dobře známo, že někteří z vás si o směrnici myslí, že je nepostačující.
EnglishOn the contrary, it is a directive which limits and regulates national charges.
Naopak, jedná se o směrnici, která omezuje a upravuje vnitrostátní poplatky.
EnglishYou are confusing the Product Safety Directive and the Toy Safety Directive.
Zaměňujete směrnici o obecné bezpečnosti výrobků za směrnici o bezpečnosti hraček.
EnglishFourthly, what about Basel II, the new capital requirements directive for banks?
Za čtvrté, co s rámcem Basilej II, novou směrnicí o kapitálových požadavcích pro banky?
EnglishOur common aim is not to deprive vulnerable consumers of protection by directive.
Naším společným cílem není touto směrnicí připravit zranitelné spotřebitele o ochranu.
EnglishWe are discussing a directive on patient mobility, not on health services.
Projednáváme směrnici o volném pohybu pacientů, nikoli o zdravotnických službách.